TƯ VẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

  DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

  Tư vấn dịch vụ môi trường chủ yếu là nắm bắt và so sánh tình trạng chất lượng môi trường và xu hướng; tìm kiếm kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các dự án sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp và chủ thể đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

  7 Tin tức 33,322 lượt xem

 • TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  Tư vấn môi trường là dịch vụ đánh giá toàn diện. đánh giá yếu tố duy nhất chỉ đề cập đến một lĩnh vực nhất định đánh giá chất lượng môi trường, chẳng hạn như đánh giá chất lượng nước môi trường, đánh giá chất lượng không khí, âm thanh đánh giá chất lượng môi trường;

  8 Tin tức 23,695 lượt xem

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trính thực hiện báo cáo khảo sát hiện trạng là hiện trạng trong việc đánh giá xây dựng hoặc xây dựng đánh giá chất lượng môi trường để hiểu được tình hình môi trường của các biện pháp đề xuất chống lại tác động tiêu cực, đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường. 

  29 Tin tức 42,218 lượt xem

 • ĐẾ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  ĐẾ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Mặc dù các biện pháp bảo vệ môi trường không chỉ đơn giản là trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, hầu hết mọi người xem các cơ quan như là quan trọng hàng đầu trong việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cơ bản để bảo vệ môi trường và cả những người tương tác với nó.

  8 Tin tức 10,990 lượt xem

 • CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Cam kết bảo vệ môi trường với mục đích đảm bảo rằng những biện pháp bảo vệ được thực hiện có lẽ cũng không đủ bảo vệ môi trường hiệu quả để thực hiện các biện pháp bảo vệ đủ để tránh các tác động môi trường xấu và mọi tác động đáng kể;

  3 Tin tức 3,085 lượt xem

 • CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ĐĂNG KỲ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

  CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ĐĂNG KỲ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

  Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, nhà máy sản xuất kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại...

  4 Tin tức 4,281 lượt xem

 • BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một hình thức kiểm tra đo đạc, báo cáo kết quả để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các Cơ sở sản xuất kinh doanh và báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền

  6 Tin tức 8,865 lượt xem

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bao gồm thiết kế lập dự toán các hạng mục xử lý chất thải, đưa ra các biện pháp khăc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất cho các doanh nghiệp.

  2 Tin tức 2,357 lượt xem

 • GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  14 Sản phẩm 3,766 lượt xem