DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ môi trường chủ yếu là nắm bắt và so sánh tình trạng chất lượng môi trường và xu hướng; tìm kiếm kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các dự án sản xuất và kinh doanh