SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH

  Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình được phân định rõ thành hai phần: thuyết minh và thiết kế cơ sở trong đó phần thiết kế cơ sở phải thể hiện được các giải pháp thiết kế chủ yếu, bảo đảm đủ điều kiện xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

  36 Sản phẩm 195,109 lượt xem

 • HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  8 Sản phẩm 2,607 lượt xem

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là một quá trình đánh giá, dự báo một cách có hệ thống các hậu quả về môi trường có thể xảy ra của một quyết định nhằm đảm bảo cho các hậu quả về môi trường được ngăn chặn trước.

  26 Sản phẩm 124,606 lượt xem

 • ĐỀ ÁN MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  ĐỀ ÁN MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Đề án bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường với mục tiêu là để đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường ban hành theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hường dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường của nhà nước

  3 Sản phẩm 12,675 lượt xem

 • MẪU HỒ SƠ THẦU - HSMT & HSDT

  MẪU HỒ SƠ THẦU - HSMT & HSDT

  Tư vấn đánh giá lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Lập và thẩm định dự toán; Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu.

  5 Sản phẩm 16,125 lượt xem

 • THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

  THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

  Hồ sơ thiết kế phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định, đúng quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) phải tuân thủ quy định của pháp luật về kiến trúc.

  3 Tin tức 1,158 lượt xem

 • BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  Quan trắc môi trường là quá trình giám sát mô tả các quá trình và các hoạt động cần được thực hiện để giám sát chất lượng môi trường.

  1 Tin tức 1,672 lượt xem