Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án

Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án là nền tảng trên đó xây dựng mỗi dự án được thành lập có một nhu cầu liên tục thay đổi và trong ý nghĩa đó quản lý dự án là chìa khóa dẫn đến sự ổn định

Ngày đăng: 09-03-2017

1,794 lượt xem

Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án: yêu cầu cho các dịch vụ kế hoạch và quản lý dự án thường được bắt đầu bằng cách liên lạc với văn phòng kế hoạch và quản lý dự án.
Phê duyệt dự án: Ủy ban đánh giá dự án đánh giá dự án cho nhất quán với chính sách tài chính đại học và ủy quyền vốn ngân sách, được chủ trì bởi sự tiện nghi giám đốc của vốn đầu tư dự án kế toán và được tạo thành từ bỏ phiếu các thành viên từ văn phòng ngân sách .
Vốn đầu tư chương trình quản lý nhóm giá phạm vi dự án, tiến độ và ngân sách. Các ủy ban chủ trì cho các cơ sở, và các thành viên : Cán bộ chương trình xem xét lại giá phạm vi, lịch trình và ngân sách của dự án mới.
Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án bằng vốn đầu tư dự án trình diễn ra trong các giai đoạn sau đây:
Quy hoạch & xây dựng
Thiết kế sơ bộ
Thiết kế phát triển
Tài liệu xây dựng & đấu thầu
Xây dựng
Xây dựng khóa tài khoản
Quy hoạch & xây dựng
Lập kế hoạch các hoạt động bao gồm quy hoạch, lập kế hoạch và lập trình của các tiện ích hiện có và mới, lập kế hoạch vốn đầu tư và lập ngân sách vốn. Hướng dẫn và hỗ trợ được cung cấp để quản trị cấp cao liên quan đến sự phát triển thể chất của khuôn viên trường, chiến lược sáng kiến và cải tiến của các tòa nhà trong khuôn viên trường và không gian.
Dự án xây dựng là khi xác định phạm vi, lịch trình và ngân sách cho một dự án được đề xuất. Quá trình này đảm bảo rằng các tham số dự án đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, nguồn tài trợ thích hợp đã được xác định, và rằng các tiêu chuẩn và mục tiêu chính đạt được.
Những gì mong đợi: Yêu cầu được báo cáo hàng tuần, và nếu coi là thích hợp, di chuyển tiếp với sự phân công.
Công cụ hoạch định đáp ứng với người sử dụng để phát triển các chương trình cho các không gian và chuẩn bị bản vẽ (khi cần), một ngân sách sơ bộ, và một lịch trình để xem xét và chấp thuận của cơ quan phê duyệt phù hợp.
Khi được chấp nhận, thông tin tóm tắt trong một bức thư phản ứng xây dựng và được gửi đến người quản lý doanh nghiệp của tỉnh.
Thiết kế sơ bộ: Thiết kế sơ bộ là giai đoạn đầu của quá trình thiết kế. Kế hoạch được giao cho dự án sẽ phối hợp một loạt các cuộc gặp với người dùng và đội ngũ thiết kế để thu thập thông tin.
Nhóm người sử dụng sẽ chỉ định một quản trị của tỉnh để phục vụ như là một liên lạc giữa các bộ phận và kế hoạch. Click vào đây để có danh sách cho tỉnh quản trị trách nhiệm.
Người sử dụng giao tiếp cụ thể nhu cầu / yêu cầu và đội ngũ thiết kế sẽ lãnh vực cuộc điều tra về bố cục trong những lĩnh vực hiện có trong câu hỏi bao gồm xây dựng hệ thống và tác động của dự án.
Đội ngũ thiết kế tạo ra các chương trình dựa trên thông tin thu thập từ người dùng và điều tra lĩnh vực của họ.
Chương trình sẽ được xem xét bởi tất cả các bên liên quan và tinh tế cho phù hợp. Giai đoạn này của dự án xác định các thông số thiết kế và bố trí tổng thể.
Bất kỳ thay đổi nào để đồng ý khi và được ủy quyền, phạm vi, lịch trình hoặc ngân sách của dự án phải được chấp thuận kế hoạch và cơ quan hành chính phù hợp với tất cả những hậu quả hiểu và chấp nhận bởi các dự án tài trợ nguồn.
Thiết kế phát triển: Thiết kế phát triển mất các chương trình thỏa thuận sơ bộ thiết kế và phát triển nó với chi tiết hơn.Giai đoạn này là làm việc căng thẳng ra khỏi tất cả các thành phần chính thiết kế của dự án. Thường là nặng sự tham gia của người dùng để đảm bảo rằng tất cả nhu cầu được đáp ứng bởi các thiết kế.Tất cả chi tiết được phát triển và được xác định và tất cả các quyết định quan trọng thiết kế được thực hiện và thoả thuận cuối cùng của giai đoạn này của công việc.

 

Nhà thầu sẽ làm việc với đội ngũ thiết kế trong giai đoạn thiết kế phát triển để giữ cho các phạm vi phù hợp với sự chấp thuận ban đầu cộng với bất kỳ thay đổi nào hợp nhất trong thiết kế sơ bộ.
Đội ngũ thiết kế phải nhận được đầu vào từ, và phối hợp với một số nhóm khác nhau. Các nhóm này bao gồm các Tiện nghi hoạt động, văn phòng môi trường y tế & an toàn, an ninh, hỗ trợ khách hàng, và ngoài ra, các quan chức thành phố.
Một ước tính sẽ được chuẩn bị ở phần cuối của giai đoạn thiết kế phát triển để xác minh rằng dự án
Tài liệu xây dựng và đấu thầu trong thiết kế & xây dựng quy trình quản lý dự án
Các tài liệu xây dựng, giai đoạn cần thiết kế như là phát triển và hoàn thiện trong quá trình phát triển thiết kế và các tài liệu xây dựng. Thông tin chi tiết tinh chế như xây dựng các vấn đề được giải quyết. Trọng tâm chính của giai đoạn này của công việc là để xác minh rằng tất cả các thông tin trên các bản vẽ và các thông số kỹ thuật do đó dự án có thể được đặt giá thầu cho xây dựng. Có rất ít cuộc họp thông thường trong giai đoạn xây dựng tài liệu mà đòi hỏi sự tham gia của người tiêu dùng vì sự nhấn mạnh của giai đoạn là tài liệu của các quyết định thiết kế được thực hiện trong thiết kế phát triển.
Bắt đầu quá trình chuyển đổi quản lý dự án cho một quản lý dự án trong văn phòng tiện nghi. Quản lý dự án sẽ giám sát việc triển khai dự án từ xây dựng thông qua người.
Dự án sẽ được đặt giá thầu cho một nhà xây dựng, người sau đó sẽ cung cấp một đảm bảo tối đa giá mà phải được đối chiếu với các dự án xây dựng ngân sách trước khi bắt đầu xây dựng.
Đầu phá hủy: Thường xuyên như một phần của giai đoạn này của công việc phá hủy được thực hiện để cho đội ngũ thiết kế có thể nhiều hơn nữa xác định rõ lĩnh vực điều kiện. Điều này đúng với hầu hết các dự án như chúng thường là xây dựng mới trong các tòa nhà lớn mà đã thấy nhiều năm cải tiến mà không phải luôn luôn rõ ràng hoặc tài liệu. Đầu phá hủy xác định vấn đề tiềm năng sớm để họ có thể được giải quyết trong giai đoạn thiết kế của dự án và không phải trong giai đoạn xây dựng khi thay đổi được tốn kém và ảnh hưởng đến lịch trình. Bằng cách này đầu phá hủy công trình xây dựng và làm cho việc xây dựng giá thầu cạnh tranh hơn vì giá thầu chính xác hơn và nói chung thấp hơn với ít hơn dự phòng được xây dựng.
Xây dựng
Giai đoạn xây dựng của các dự án liên quan đến việc thực hiện các dự án như nó được mô tả trong các tài liệu hợp đồng (bản vẽ xây dựng và thông số kỹ thuật). Quản lý dự án sẽ khởi tạo một hợp đồng với các nhà xây dựng dựa trên một thoả thuận theo mức giá cho công việc.
Ngân sách Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án
Ngân sách tác động sẽ được theo dõi trong suốt giai đoạn xây dựng. Thay đổi đối với chi phí xây dựng dự án sẽ được theo dõi bởi trình quản lý dự án và phải được đối chiếu với tổng ngân sách dự án trước khi tiếp tục với bất kỳ thay đổi. Tất cả thay đổi phải được chấp thuận của người quản lý dự án trước khi thực hiện.
Cuộc họp Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án
Các cuộc họp trong giai đoạn này là hướng để rà soát tiến độ xây dựng và giải quyết bất kỳ vấn đề nào đi lên trong các hoạt động xây dựng. Một đại diện từ bộ phận nên được trình bày tại các cuộc họp (thường là người quản lý doanh nghiệp). Các cuộc họp có thường mỗi hai tuần. Xây dựng bắt đầu trình xây dựng. Cuộc họp này cho phép tất cả các thành viên của đội ngũ thiết kế và xây dựng đi qua các quy tắc cơ bản mặt đất cho giai đoạn xây dựng và làm việc trong quá trình cho các dự án đặc biệt ở bàn tay.
Thông báo Thiết kế và xây dựng quy trình quản lý dự án
Trước khi bắt đầu một dự án xây dựng và trong suốt của mình thực hiện quản lý dự án thông báo cho người cư ngụ của toà nhà hoạt động đang chờ giải quyết cho an toàn của họ và cho phép họ để lập kế hoạch công việc của họ cho phù hợp. Thông báo xảy ra như sau:
Thông báo ban đầu: Trong thời gian thiết kế phát triển, thông báo phân bố ở tất cả các bên cạnh người dùng đang chờ xây dựng. Nó được gửi đến người quản lý doanh nghiệp trong tỉnh nằm bên cạnh, bên dưới hoặc trên các dự án được đề xuất.
Xây dựng thông báo: Khi bắt đầu xây dựng phương pháp tiếp cận ngày một thông báo được gửi ra đó cho biết ngày bắt đầu xây dựng và thời gian thực hiện các hoạt động xây dựng. Thông báo sẽ cho biết những gì mong đợi như xa như tiếng ồn, bụi, vv. Nếu hoạt động nó sẽ được ghi trên thông báo và mô tả các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện.
Các cuộc họp cộng đồng: Trước khi bắt đầu xây dựng, một cuộc họp cộng đồng sẽ được sắp xếp. Mục đích của cuộc họp là để thông báo cho tất cả người cư ngụ tòa nhà trong vùng lân cận được đề xuất xây dựng tiềm năng xây dựng tác động.
Hai tuần: Trong việc xây dựng quy trình các nhà xây dựng sẽ gửi một hai tuần nhìn phía trước trước khi mỗi khoảng thời gian hai tuần để các dự án quản lý những người sẽ xem xét lại và chuyển tiếp nó cho những bộ phận bị ảnh hưởng bởi dự án.
Trong quá trình xây dựng các nhà xây dựng sẽ được yêu cầu để tắt một số tiện ích như các kết nối hiện có các dịch vụ được thực hiện. Hầu hết các tắt sẽ được địa phương và chỉ ảnh hưởng đến khu vực đang được xây dựng. Tắt một số sẽ tác động đến một khu vực lớn hơn. Tắt tất cả sẽ là một phần của hai tuần nhìn về phía trước vì vậy mà người dùng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trước khi tắt và có thể chuẩn bị cho phù hợp (xem thông báo, ở trên). Ngoài ra, thông báo sẽ được đăng trong tất cả các khu vực bị ảnh hưởng trước khi tắt.
Độ thanh thải
Văn phòng của sức khỏe môi trường và an toàn
Xây dựng khóa tài khoản: Khóa tài khoản xây dựng là khoảng thời gian từ hoàn thành đáng kể cho đến khi tất cả các đục lỗ danh mục đã được giải quyết và được hoàn thành. Các nhà xây dựng kết thúc tất cả các mục còn lại và hoàn thành tất cả các hóa đơn cuối cùng cho công việc.
Những gì mong đợi Thiết kế & xây dựng quy trình quản lý dự án:
Vào ngày đáng kể hoàn thành một cú đấm danh sách được biên soạn bằng cách đi bộ thông qua dự án đã hoàn thành kiểm tra cho những mặt hàng vượt trội và không được hoàn thành. Người dùng nên tham dự cuộc đi bộ thông qua với các đội tuyển để xem xét các dự án và thêm các mục là cần thiết. Cần lưu ý rằng tại thời điểm này chỉ là những mặt hàng  không được hoàn thành. Đây không phải là một cơ hội để thêm phạm vi dự án.
Tại thời điểm hoàn thành đáng kể, thành phố sẽ cấp một giấy chứng nhận cư, cho phép bộ người dùng để di chuyển trở lại vào không gian đã hoàn thành dự án.
Quản lý dự án sẽ làm việc với một điều phối viên nghi di chuyển và các đại diện từ các bộ phận sử dụng phối hợp di chuyển trong hoạt động.
Thời hạn bảo hành: Trong suốt thời gian bảo hành thông thường là một năm kể từ ngày hoàn thành đáng kể. Trong khoảng thời gian này nếu không có sự thiếu hụt trong các dự án mà họ phải được báo cáo với tiện nghi hoạt động nhân viên sẽ quyết định nếu vấn đề là một sự đảm bảo vấn đề và liên hệ với bên thích hợp để theo dõi về công tác.
Bảo trì: Tất cả các vấn đề bảo trì được địa chỉ của hoạt động Tiện nghi. Nếu bạn có một mối quan tâm, hãy gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng Thiết kế & xây dựng quy trình quản lý dự án.
Quản lý dự án là nền tảng trên đó xây dựng mỗi dự án được thành lập. Một người quản lý dự án xây dựng có để có được một loạt các kỹ năng và năng lực để điều hướng thông qua các dự án và thiết lập kết nối chức năng với các đội bóng nhiều. Xây dựng các dự án có một nhu cầu liên tục thay đổi và trong ý nghĩa đó quản lý dự án là chìa khóa dẫn đến sự ổn định của toàn bộ thủ tục. Trong bài này, chúng tôi sẽ cố gắng để hướng dẫn bạn qua các khái niệm quan trọng và các nguyên tắc xung quanh quản lý dự án xây dựng.

xem tin tiếp theo tại đây

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha