Hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình

Hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình nhà kho thực hiện Công việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng Nhà kho Colgate

Ngày đăng: 30-08-2017

347 lượt xem

Hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình nhà kho thực hiện Công việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng Nhà kho Colgate 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN

Số: …../HĐTVGS/MP/D1

V/v: Tư vấn Giám sát thi công công trình Nhà kho chứa hàng

Căn cứ:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/06/2005 và các văn bản dưới luật;  

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và các văn bản dưới luật;

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản dưới luật;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về  quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ nhu cầu của Công ty TNHH Colgate - Palmolive và khả năng, kinh nghiệm của Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương.

Hôm nay, ngày …/   /2013, tại Văn phòng Công ty TNHH Colgate - Palmolive, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY TNHH COLGATE -PALMOLIVE

- Địa chỉ: Số 103, Hồ Học lãm, P. An Lạc, Q. Bình tân, TP.HCM

- Điện thoại: 08.38751785; Fax: 08.38751496

- Mã số thuế: 0300546015

- Đại diện: …………………………..; Chức vụ:  Giám đốc.

Bên B: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

- Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM.

- Điện thoại: 08.22142126; Fax: 08.39118579

- Tài khoản: 10222677291010, tại Ngân Hàng Techcombank, TPHCM;

- Mã số thuế: 0305986789

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh; Chức vụ: Giám Đốc

Hai Bên thống nhất ký Hợp đồng Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình Nhà kho của Công ty TNHH Colgate - Palmolive với các điều khoản, điều kiện như sau: Hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình nhà kho thực hiện Công việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng Nhà kho Colgate 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Hợp đồng này các từ, cụm từ và thành ngữ sẽ được hiểu theo như định nghĩa dưới đây, trừ khi chúng nằm trong một ngữ cảnh khác:

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Hợp đồng

Là toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, các phụ lục Hợp đồng và các văn bản mà Hợp đồng này tham chiếu đến.

2

Công trình

Là công trình xây dựng Nhà kho Colgate -Palmolive .

3

Công trường

Là địa điểm xây dựng Công Trình

4

Công việc

Là toàn bộ các công việc Tư vấn quản lý dự án theo như quy định

5

Ngày

Là ngày theo lịch dương, kể cả ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Ngày có thời tiết xấu

6

Ngày làm việc

Là ngày làm việc 8 tiếng (8h.00 – 12h.00; 13h.00 – 17h.00) từ sáng thứ Hai đến chiều thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước)

7

Ngày hiệu lực

Là ngày Hợp đồng được Hai Bên ký chính thức.

8

Bên/Các bên/Hai bên

Là Bên A và/hoặc Bên B tùy theo ngữ cảnh trong Hợp đồng

 

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện Công việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng Nhà kho Colgate - Palmolive , nội dung công việc như Cử kỹ sư giám sát có kinh nghiệm tới công trình ghi nhật ký giám sát thi công công trình, Báo cáo công việc giám sát hàng tuần, Báo cáo công tác kiểm tra an toàn, kiểm tra vật tư vào ra công trình, với trị giá Hợp đồng như quy định tại Điều 3, với các trách nhiệm và quyền lợi của các Bên như quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ THỎA THUẬN

3.1. Giá trị Hợp đồng là: 72.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn). Chưa bao gồm VAT:

 

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Hình thức thanh toán: Hợp đồng sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo các đợt sau:

a. Lần 1:

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hai Bên ký hợp đồng, Bên A sẽ tạm ứng 30% (Ba mươi phần trăm) Giá trị Hợp đồng tạm tính tại Điều 3.1 cho Bên B khi Bên A nhận được đầy đủ Công văn đề nghị tạm ứng do Đại diện có thẩm quyền của Bên B ký (bản gốc);

b. Lần 2:

Bên A thanh toán tiếp 30% (ba mươi phần trăm) Giá trị Hợp đồng tạm tính tại Điều 3.1 cho Bên B trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi Bên A ký Hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng Công trình thi công sau 02 tháng thi công:

§ Công văn đề nghị thanh toán do đại diện có thẩm quyền của Bên B ký (bản gốc);

c. Lần 3:

Sau 04 tháng thi công nhà kho, Bên A sẽ thanh toán phần giá trị chính thức còn lại của hợp đồng cho Bên B trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ chứng từ sau:

§ Công văn đề nghị thanh toán do đại diện có thẩm quyền của Bên B ký (bản gốc);

§ Báo cáo quyết toán công trình (bản gốc);

§ Biên bản thanh lý Hợp đồng được đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký (bản gốc).

§ Hoá đơn VAT theo mẫu của Bộ Tài Chính ban hành và phụ thu 10% hợp đồng cho giá trị thuế VAT;

4.2. Đơn vị thanh toán: Đồng Việt Nam.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CÁC BÊN

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1.1. Bên B có nghĩa vụ thực hiện Công Việc như quy định của Hợp đồng phù hợp với các quy trình, quy phạm và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này;

5.1.2. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên A và pháp luật về tính chính xác, hợp lý của các khối lượng thanh quyết toán phù hợp với hợp đồng thi công xây dựng;

5.1.3. Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

5.1.4. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

5.1.5. Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

5.1.6. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

· Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đảm bảo đủ điều kiện an toàn thi công;

· Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại Công trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.

5.1.7. Có trách nhiệm bảo đảm Công việc được hoàn thành theo đúng tiến độ và đạt chất lượng như hai Bên đã Hợp đồng ;

5.1.8. Sau khi có báo cáo quyết toán công trình, Bên B có trách nhiệm thu thập hồ sơ tài liệu và các văn bản pháp lý có liên quan để tiến hành quyết toán nguồn vốn công trình theo quy định của Nhà nước (các biểu mẫu quyết toán nguồn vốn, thời hạn quyết toán nguồn vốn,…);

5.1.9. Bên B Có quyền yêu cầu Bên A:

· Cung cấp các tài liệu hợp lý và cần thiết để phục vụ cho việc thực hiện Công việc;

· Xử lý các vướng mắc phát sinh, nghiệm thu, tạm ứng và thanh toán đúng tiến độ;

· Cử đại diện có thẩm quyền phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng . Thay thế bất cứ nhân viên nào, kể cả đại diện của Bên A nếu những người đó:

Ø Có thái độ sai trái, không cẩn thận dẫn đến không hoàn thành tiến độ, chất lượng Công việc;

Ø Thực hiện nhiệm vụ một cách thiếu năng lực hoặc cẩu thả;

Ø Không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng .

Bên A có trách nhiệm cử người khác có chuyên môn, trách nhiệm thích hợp để thay thế.

5.1.10. Trong giai đoạn bảo hành công trình của nhà thầu xây dựng, Bên B có trách nhiệm giám sát, nghiệm thu phần Công việc phải bảo hành trong thời gian bảo hành.

5.1.11. Cung cấp danh sách nhân sự tham gia thực hiện Công việc cho Bên A. Cử nhân sự tham gia thực hiện Công việc đảm bảo năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện Công việc.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

5.2.1. Cử Đại diện phụ trách Dự án và cán bộ chuyên môn để thực hiện việc giám sát và phối hợp thực hiện Công việc với Bên B trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng .

5.2.2. Thanh toán cho Bên B theo quy định của Hợp đồng .

5.2.3. Hỗ trợ Bên B làm việc với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Công Việc.

5.2.4. Chủ trì chọn và ký hợp đồng thuê nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

5.2.5. Thẩm định, Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng.

5.2.6. Cung cấp tài liệu, hồ sơ dự án và các thông tin liên quan đến dự án cho Bên B để thực hiện triển khai dự án.

5.2.7. Xin giấy phép xây dựng (nếu có), chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

5.2.8. Nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.

5.2.9. Kịp thời giải quyết các yêu cầu hợp lý của Bên B nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

5.2.10. Bên A có thể yêu cầu Bên B thay thế bất cứ nhân viên nào, kể cả đại diện của Bên B nếu những người đó:

· Có thái độ sai trái, không cẩn thận dẫn đến không hoàn thành tiến độ, chất lượng Công việc;

· Thực hiện nhiệm vụ một cách thiếu năng lực hoặc cẩu thả;

· Không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng .

Bên B có trách nhiệm cử người khác có chuyên môn, trách nhiệm thích hợp để thay thế.

ĐIỀU 6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THỎA THUẬN

6.1. Bên B có nghĩa vụ triển khai thực hiện Công việc ngay khi Bên A yêu cầu bằng văn bản.

6.2. Bên B lập tiến độ thực hiện dự án phù hợp với tiến độ như phạm vi Công việc tại Điều 5.1 của Hợp đồng trên cơ sở công việc do Bên A cung cấp.

ĐIỀU 7. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THỎA THUẬN

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng hai bên có thể điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng . Mọi sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của các Bên.

ĐIỀU 8. BẤT KHẢ KHÁNG

8.1. Bất kỳ tình huống nào xảy ra ngoài sự kiểm soát của Bên A và/hoặc Bên B, làm cho Bên A và/hoặc Bên B không thể thực hiện được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của Hợp đồng thì được xem là tình huống bất khả kháng. Các tình huống đó bao gồm: hỏa hoạn, thiên tai, sự can thiệp của chính quyền,…

Khi các tình huống bất khả kháng trực tiếp ảnh hưởng đến thực hiện Hợp đồng , thì thời gian quy định cho việc thực hiện Hợp đồng sẽ được gia hạn bằng thời gian thực hiện Công việc kéo dài do hậu quả của các tình huống bất khả kháng gây ra;

8.2. Nếu trong vòng 05 (năm) ngày mà tình huống bất khả kháng vẫn không thể loại bỏ được, khi đó các Bên sẽ gặp gỡ để tìm cách giải quyết phù hợp với tính chất và quyền lợi hợp pháp của các Bên;

8.3. Nếu do tình huống bất khả kháng mà các Bên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng thì Bên gặp tình huống bất khả kháng phải kịp thời thông báo cho Bên còn lại biết. Việc chậm thông báo hơn 10 (mười) ngày kể từ khi tình huống bất khả kháng xảy ra sẽ tước bỏ quyền của Bên gặp tình huống bất khả kháng về việc được miễn giảm các trách nhiệm thực hiện Hợp đồng liên quan đến tình huống bất khả kháng đó;

8.4. Bên gặp tình huống bất khả kháng có trách nhiệm cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh cho tình huống bất khả kháng. Mọi chứng nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc của một tổ chức Quốc tế được ủy quyền hợp pháp (theo quy định của pháp luật Việt Nam) sẽ đều là chứng cứ cần và đủ để chứng minh tác hại về thời gian kéo dài ảnh hưởng tới Công việc do các tình huống bất khả kháng gây ra;

8.5. Các Bên sẽ chỉ xem xét và coi tình huống bất khả kháng là đúng khi nó xảy ra tại những nơi liên quan đến Công việc phải thực hiện của Bên B theo Hợp đồng ;

8.6. Không Bên nào phải chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, hư hỏng hay thiệt hại vật chất, tiền bạc cho phía Bên kia nếu các mất mát, hư hỏng, thiệt hại đó là do các trường hợp bất khả kháng gây ra.

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Mọi sự tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong Hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng hoà giải dựa trên nguyên tắc hợp tác và vì lợi ích của các Bên.

10.2. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong Hợp đồng nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng hòa giải.

10.3. Trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn mà không giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ đưa ra Toà án Tp.HCM giải quyết.

10.4. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng, ràng buộc trách nhiệm các Bên.

10.5. Mọi chi phí liên quan đến phân xử của Tòa án được trả theo quyết định của Tòa án.

10.6. Luật áp dụng là Luật Việt Nam.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC THỎA THUẬN VÀ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

11.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu thanh lý Hợp đồng .

11.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc xung đột nào giữa:

a. Các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng với các Phụ lục của Hợp đồng thì các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng sẽ được dùng để áp dụng;

b. Các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng với các sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng thì các sửa đổi, bổ sung sẽ được dùng để áp dụng;

c. Các sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng thì các sửa đổi, bổ sung có ngày ký muộn hơn sẽ được dùng để áp dụng.

11.3. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào qui định trong Hợp đồng mâu thuẫn với Luật Thương mại và/hoặc Bộ Luật Dân sự hoặc không được qui định trong Hợp đồng thì qui định trong Luật Thương mại và/hoặc Bộ Luật Dân sự sẽ được áp dụng.

ĐIỀU  11. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 

12.1. Toàn bộ nội dung Hợp đồng được Hai Bên cam kết bảo mật theo thông lệ thương mại.

12.2. Hợp đồng này bao gồm các Điều kiện và Điều khoản của Hợp đồng (từ Điều 1 đến Điều 12) và 01 phụ lục của Hợp đồng.

Hợp đồng được làm thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình nhà kho thực hiện Công việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng Nhà kho Colgate. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

                     GIÁM ĐỐC                                                    GIÁM ĐỐC

 

     

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha