Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị

Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị

Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị

  • Mã SP:HSMT TB
  • Giá gốc:22,000,000 vnđ
  • Giá bán:20,000,000 vnđ Đặt mua

Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị

Tên Bên mời thầu là: Công ty TNHH Máy và Sản phẩm thép việt

Tên gói thầu: Gói thầu số 2 - Mua sắm Vật tự điện phần cứng;

Tên dự án là: Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế.

Nguồn vốn: Vốn cấp từ ngân sách nhà nước và vốn đối ứng.

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Công ty TNHH Máy và Sản phẩm thép việt , trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn.

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:

 + Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán:;

+ Tư vấn thẩm tra, hồ sơ thiết kế, dự toán:;

+ Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

+ Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Công ty Cp Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương.

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Chủ đầu tư – Công ty TNHH Máy và Sản phẩm thép việt .

Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: “Không áp dụng”.

Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Không áp dụng.

Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: 

- Cam kết cung cấp C/O, C/Q (bản gốc) của nhà sản xuất, nhà cung ứng khi thiết bị được vận chuyển đến chân công trình;

- Cung cấp Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật các thiết bị cùng với HSDT (kèm theo bản vẽ mô tả nếu cần thiết) (bản gốc);

- Giấy phép/thư ủy quyền bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối cho phép Nhà thầu cung cấp, lắp đặt, bảo hành các thiết bị chào thầu (bản gốc).

Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu  03ngày làm việc.

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.

Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:

Giấp phép bán hàng của nhà sản xuất  hoặc giấy xác nhận tương đương.

Nhà thầu “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:

Giá chào là giá hàng hóa được vận chuyển đến chân công trình và trong giá của hàng hoá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí theo Mẫu số 05 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Nếu hàng hoá có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí theo Mẫu số 05 (b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Các phần của gói thầu: Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị

Tất cả hàng hoá theo yêu cầu cung cấp trong gói thầu này là 01 (một) hợp đồng.

Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng…): 25 năm.

Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm:

Yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (phải là bản gốc có chữ ký sống).

Trường hợp, trong HSDT, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

Thời hạn hiệu lực của HSDT là 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nội dung bảo đảm dự thầu: Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa là 20 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Số lượng bản chụp HSDT là: 03 (ba). Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, phương án kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT.

Kèm theo 01 đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu HSDT.

Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):

Nơi nhận: Phòng họp I, Lầu 5, Công ty TNHH Máy và Sản phẩm thép việt .

291 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam

Tel: + 848 3930 4987 Fax: +848 3930 7638

- Đại diện: Ông …….     -   Chức vụ: Giám Đốc.

- Thời điểm đóng thầu là: 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày … tháng … năm 2016.

Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc: 9 giờ 45 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2015, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:

- Phòng họp I, Lầu 5, Công ty TNHH Máy và Sản phẩm thép việt .

291 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam

Tel: + 848 3930 4987 Fax: +848 3930 7638

 

Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: 5 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu phụ đặc biệt: "không được sử dụng"

Cách tính ưu đãi:áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy địnhhàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng.

Phương pháp đánh giá HSDT là:

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

b) Đánh giá về kỹ thuật: Áp dụng phương pháp chấm điểm -  phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

c) Đánh giá về giá: áp dụng phương pháp giá thấp nhất- phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Xếp hạng nhà thầu

 “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)  thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”.

“nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”.

Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là:0%;

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là:0%.

- Địa chỉ của Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm thép việt .

291 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam

Tel: + 848 3930 4987 Fax: +848 3930 7638

- Địa chỉ của Người có thẩm quyền:

. 291 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam

Tel: + 848 3930 4987 Fax: +848 3930 7638

Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn:

Ban quản lý dự án

291 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam

Tel: + 848 3930 4987 Fax: +848 3930 7638

 

Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:

Ban quản lý dự án

291 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam

Tel: + 848 3930 4987 Fax: +848 3930 7638

 


 Không có mục này trong Mẫu số 4

Xem tin tiếp theo

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha