Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu mua sắm thiết bị gói thầu số 7

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu mua sắm thiết bị gói thầu số 7 "Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp"

Ngày đăng: 25-04-2017

1,644 lượt xem

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu mua sắm thiết bị gói thầu số 7 "Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp"

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu                                   

1.3. Phương pháp đánh giá HSDT

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

III.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT

3.1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDT

3.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

3.3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

3.4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT về kỹ thuật

IV.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN TÀI CHÍNH

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VI. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

PHẦN PHỤ LỤC: CÁC MẪU

Phụ lục 1: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Phụ lục 2: Các biểu mẫu

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

Mẫu số 3a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT

Mẫu số 3b: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Mẫu số 6: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Mẫu số 9a: Đánh giá về kỹ thuật.

Mẫu số 9b: Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật.

Mẫu số 10: Sửa lỗi

Mẫu số 11: Hiệu chỉnh sai lệch

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Trong Báo cáo kết quả đánh giá này các từ sau đây được viết tắt như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT

- Hồ sơ mời thầu: HSMT;  Hồ sơ dự thầu: HSDT ;

- Hồ sơ đề xuất: HSĐX

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu mua sắm thiết bị gói thầu số 7 "Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp"

 

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHUONG

 


Số: 22-4/BCXT -SVEAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 7 “Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp”

Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Địa điểm : Khu phố 1, Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

 

 KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ                                              MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

-       Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-MP ngày 20/7/2015 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ hợp đồng kinh tế số 02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày 02/7/2015 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu trong thời gian từ ngày 22/1/2016 đến ngày 28/1/2016.

Kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I.          THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1.      Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.1.1.  Giới thiệu chung về dự án

-       Gói thầu số 7 “Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp”

                   Dự án                : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

-       Địa điểm XD    : Khu phố 1, Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Chủ đầu tư       : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

-       Giá gói thầu     : 3,329,865,000 đồng.

-       Nguồn vốn       : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-       Phương thức lựa chọn nhà thầu        : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

-       Loại hợp đồng                                     : trọn gói.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng           : 06 tháng.

1.1.2.  Các căn cứ pháp lý

-       Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-       Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-       Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;

-       Quyết định số 432a/QĐ-SVEAM ngày 24/03/2016 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 “Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp” .

1.2.      Tổ chuyên gia đấu thầu

STT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian thực hiện

Cách thực hiện

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng;                      Phụ trách chung

Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhóm

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ

Theo nhóm

3

Vũ Thị Là

Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính          

Theo nhóm

1.3.      Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá HSDT (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, xác định giá dự thầu) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương I và Chương III Phần thứ nhất của HSMT.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá theo các bước sau:

1.3.1.  Bước 1: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt

1)     Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

2)     Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Hồ sơ dự thầu đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

1.3.2.  Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật và về giá     

-       Đánh giá kỹ thuật theo thang điểm 100 cho 7 tiêu chí chính sau:

1)   Đặc tính kỹ thuật của Bộ phanh thử tải: 35 điểm;

2)   Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt: 15 điểm;

3)   Tiến độ cung cấp: 10 điểm;

4)   Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường: 10 điểm;

5)   Bảo hành, bảo trì : 10 điểm;

6)   Uy tín của nhà thầu: 10 điểm

7)   Các yếu tố về điều kiện thương mại: 10 điểm

Các Hồ sơ dự thầu có tổng điểm kỹ thuật từ 80 điểm trở lên cũng như số điểm của từng tiêu chí chính phải đạt mức yêu cầu tối thiểu sẽ được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đạt sẽ bị loại.

-       Đánh giá về giá theo phương pháp thấp nhất.

II.          TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:

2.1.      Các thủ tục để mở thầu:

-       Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số ... ngày .../3/2016.

-       Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 30 phút, ngày .../04/2016 đến 08 giờ 00 phút, ngày 15/4/2016 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 08 giờ 45 phút, ngày 15/4/2016 tại Công ty SVEAM.

-       Mở thầu Hồ sơ dự thầu: 10 giờ 15 phút, ngày 15/4/2016 tại Công ty SVEAM.

Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY MUA

NGÀY NỘP

1

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

.....

15/4/2016

2.2.      Quá trình tổ chức mở thầu:

2.2.1. Thời gian, địa điểm:

Hội nghị mở thầu được tiến hành vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 15/4/2016 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2.2.2. Thành phần tham dự:

1.      Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)

-          Ông Đổng Trọng Nghĩa             Chức vụ:  P. Tổng giám đốc sản xuất  SVEAM - Ủy viên BQLDA.

-          Bà Phạm Thị Thu Vân               Chức vụ: Giám đốc tài chính  SVEAM - Ủy viên BQLDA

2.      Đơn vị Tư vấn đấu thầu: Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương

-          Ông  Nguyễn Văn Thanh          Chức vụ:  Tổ trưởng tổ xét thầu

-          Bà Vũ Thị Là                              Chức vụ: Tổ viên

3.      Đại diện các nhà thầu:

Nhà thầu:  Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

-          Ông Nguyễn Xuân Hoàng         Chức vụ: Cán bộ

2.2.3. Trình tự mở thầu:

-       Tại thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ dự thầu, đơn vị tư vấn và đại diện chủ đầu tư thống nhất ý kiến (theo biên bản họp số ....../BB-SVEAM ngày 15/4/2016 đính kèm)  nội dung xác nhận nhà thầu tham dự và xin ý kiến của chủ đầu tư. Sau khi xem xét chủ đầu tư cho phép tiến hành mở thầu vào lúc 10 giờ 15” ngày 15/4/2016 trình tự mở thầu được tiến hành như sau:

-       Đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu.

-       Thông báo các thành phần tham dự.

-       Trình bày các thủ tục, các điều kiện pháp lý để xin phép mở thầu, danh sách các Nhà thầu tham dự.

-       Kiểm tra niêm phong các Hồ sơ dự thầu, các Nhà thầu ký xác nhận vào Hồ sơ dự thầu của mình.

-       Mở lần lượt các Hồ sơ dự thầu đọc và ghi các thông tin chủ yếu.

-       Ý kiến của các thành viên tham dự.

-       Thông qua biên bản mở thầu.

-       Đại diện Bên mời thầu, đại diện các Nhà thầu, đại diện đơn vị tư vấn ký xác nhận vào biên bản mở thầu (Xem biên bản hội nghị mở thầu phụ lục I).

2.2.4. Kết quả mở thầu:

-       Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu được xem xét đánh giá: 01 nhà thầu.

-       Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu không được xem xét đánh giá: Không có.

-       Nội dung của các Hồ sơ dự thầu được mở công khai tại hội nghị mở thầu và được tóm tắt như trong Biên bản mở thầu kèm theo (xem phụ lục I).

2.3.      Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi lựa chọn nhà thầu: Không có.

III.       KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

3.1.      Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSDT và đánh giá tính hợp lệ của HSDT (theo chương III mục 1 HSMT); kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây:

Biểu số 1

STT

Nội dung đánh giá

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

Ghi chú

1

Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT

Đạt

Mẫu số 3a   Phụ lục II

2

Đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hợp lệ

Mẫu số 3b  Phụ lục II

Kết Luận

Hợp lệ

 

 

HSDT được tiếp tục đánh giá về năng lực, kinh nghiệm gồm 01 hồ sơ:

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

b) Các nội dung yêu cầu và các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: không có

Đính kèm theo báo cáo này: bảng kiểm tra tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (Xem Mẫu số 3a Phụ lục II) và bảng đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (Xem Mẫu số 3b Phụ lục II).

3.2.           Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (theo Mẫu số 6 Phụ lục II), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 2 dưới đây:

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu mua sắm thiết bị gói thầu số 7 "Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp"

Biểu số 2

STT

Nội dung đánh giá

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

Ghi chú

1

Kinh nghiệm

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

2

Năng lực kỹ thuật thi công lắp đặt

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

3

Năng lực tài chính

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

Kết luận

Đạt

 

b) Thuyết minh về các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT: Không có

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (Xem Mẫu số 6a, 6b, 6c, Phụ lục II).

v  Kết luận về năng lực và kinh nghiệm

Biểu số 3

STT

Nội dung đánh giá

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

1

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hợp lệ

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu

Đạt

Kết Luận

Đạt

 

3.3.           Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a)   Danh sách nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

-       Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

b)  Danh sách nhà thầu có HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

-       Không

c)   Các yêu cầu làm rõ HSDT cũng như các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT trong quá trình đánh giá về kỹ thuật:

-       Không có.

d)  Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về kỹ thuật:

-       Không có.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá chi tiết về năng lực kỹ thuật của nhà thầu (Xem Mẫu số 9a,9b Phụ lục II).

e)   Kết quả đánh giá điểm kỹ thuật

Theo nội dung Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu được Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam phê duyệt, Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật với số điểm 86/100.

3.4.           Kết quả xác định giá trị dự thầu:

Có 1 nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật được xét đánh giá phần tài chính.

a)     Xác định giá dự thầu:

Tên nhà thầu

Giá trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá)

Giảm giá (Nếu có)

Giá dự thầu

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

 

 

 

Bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60 HP

3,328,000,000

không

3,328,000,000

b)     Sửa lỗi :

Tên nhà thầu

Tổng giá trị sửa lỗi số học

Giá dự thầu (trong đơn dự thầu) sau sửa lỗi

Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học

% tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

 

 

 

 

Bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60 HP

0

3,328,000,000

0

0

Đính kèm theo báo cáo này: Bảng sửa lỗi của HSDT (Mẫu số 10) ở phần phụ lục II

c)     Hiệu chỉnh sai lệch

Những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với yêu cầu HSMT; khác biệt giữa các phần của HSDT, giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT cần phải hiệu chỉnh sai lệch. Việc điều chỉnh sai lệch này được diễn giải, thuyết minh chi tiết. Kết quả về hiệu chỉnh sai lệch được tổng hợp dưới đây:

 

STT

Kết quả hiệu chỉnh sai lệch

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

1

Hiệu chỉnh sai lệch về nội dung thiếu và thừa trong HSDT so với yêu cầu của HSMT. (chào thiếu)

Bộ đo độ nhám (Surftest probe):

    

Không

2

Hiệu chỉnh sai lệch giữa các phần của HSDT :

+ Giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính

+ Giữa con số và chữ viết.

+ Giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch khác

Không

4

Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0

5

Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch

0

6

% Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

0 %

Đính kèm theo báo cáo này: Bảng hiệu chỉnh sai lệch của HSDT (Mẫu số 11) ở phần phụ lục II

d)     Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung.

Nhà thầu chào thầu bằng đồng tiền Việt.

e)     Tổng hợp giá dự thầu và xếp hạng

Căn cứ theo các đánh giá bên trên, việc tổng hợp giá dự thầu được thực hiện theo bảng dưới đây:

 

STT

Nội dung

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

1

Xác định giá dự thầu

3,328,000,000

2

Sửa lỗi

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch

Không

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá và chào thiếu.

3,328,000,000

5

Giá đánh giá thấp nhất

3,328,000,000

6

Xếp hạng các HSDT

01

IV.        KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh và xếp hạng các HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:

1-     Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

Giá đề nghị mời thương thảo ( đã bao gồm thuế VAT ):   3,328,000,000 đồng.

(Bằng chữ:  Ba tỷ ba trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).

2-     Hình thức hợp đồng: Trọn gói

3-     Thời gian thực hiện hợp đồng : 04 tháng.

Đề nghị chủ đầu tư mời nhà thầu Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật thương thảo Hợp đồng.

 

V.           CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

 

TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Văn Thanh.....................

 

Nguyễn Văn Chính......................

 

Vũ Thị Là......................................

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

PHẦN PHỤ LỤC

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu mua sắm thiết bị gói thầu số 7 "Mua sắm bộ phanh thử tải động cơ và máy cày 10Hp đến 60Hp"

Phụ lục I: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Phụ lục II: Các biểu mẫu

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

Mẫu số 3a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT.

Mẫu số 3b: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT .

Mẫu số 6: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Mẫu số 9a: Đánh giá về kỹ thuật.

Mẫu số 9b: Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật.

Mẫu số 10: Sửa lỗi

Mẫu số 11: Hiệu chỉnh sai lệch

 


 

Phụ lục I

BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT

Nội dung

Văn bản đính kèm

(bản chụp)

A

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1

Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đăng trên trang musamcong.mpi.gov.vn

Mã số: 20150800970-00

2

Mời thầu

2.1

Đăng tải thông báo mời thầu

Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số... ngày .../4/2016

Số báo đăng tải …

2.2

Thời hạn phát hành HSMT                           

Từ 09 giờ 30 phút, ngày .../04/2016 đến 08 giờ 00 phút, ngày 15 /04/2016.

Số báo đăng tải …..

2.3

Làm rõ HSMT

Không có. 

 

2.4

Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu

Không có. 

Không có 

2.5

Sửa đổi HSMT

Không có. 

Không có 

2.6

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 400 phút, ngày 15/4/2016.

Biên bản đóng thầu 720.1 BBĐT-SVEAM

2.7

Gia hạn thời điểm đóng thầu

Không có. 

 

2.8

Danh sách nhà thầu mua HSMT:

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

Giấy giới thiệu mua HSMT của nhà thầu.

Danh sách nhà thầu mua HSMT.

2.9

Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu:

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

Giấy giới thiệu nộp HSDT của nhà thầu.

Danh sách nhà thầu nộp HSDT.

Biên bản đóng thầu 720.1 BBĐT-SVEAM ngày15/4/2016

2.10

Danh sách nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu

Không có.

Không có

B

Mở thầu

1.

Thời gian và địa điểm mở thầu

 

 

1.1

Thời gian và địa điểm mở thầu

Lúc 10 giờ 15 phút, ngày 15/4/2016 tại tại phòng họp 2, Lầu 1 Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

Biên bản mở thầu 720.2/BBMT-SVEAM

2.

Văn bản yêu cầu làm rõ HSDT

Không có

-  

3.

Văn bản bổ sung làm rõ HSDT

Không có

Không có

4.

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu

Không có.

Không có

 

Phụ lục II - CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 1

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

TT

Tài Liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng

(nếu có)

1

Các quyết định duyệt

-       Duyệt dự án đầu tư

-   QĐ số 21/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 25/03/2015

-       Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

-   QĐ số 61/SVEAM 2015/QĐ ngày 08/07/2015

 

-       Duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán công trình

-   QĐ số 195/SVEAM 2015/QĐ ngày 15/06/20015

2

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

số 432a/QĐ-SVEAM ngày 24/03/2016

3

Hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá HSDT

02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày 02/7/2015

4

Chứng chỉ về đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia:

1/ Ông Nguyễn Văn Thanh

2/ Ông Nguyễn Văn Chính

3/ Bà Vũ Thị Là

 

Số 06/00843/TĐNLDK

Số 006/QĐ-1432/ĐTBDKT

Số ĐTCB-2167/14/STEC

5

Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu

Không có. 

6

Văn bản làm rõ HSMT của bên mời thầu

Không có. 

7

Biên bản hội nghị tiền đấu thầu

Không có. 

8

Văn bản sửa đổi HSMT

Không có. 

9

Tài liệu chứng minh nhà thầu mua HSMT:

 

Giấy giới thiệu mua HSMT của nhà thầu.

Danh sách nhà thầu mua HSMT.

 

10

Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT.

Biên bản đóng thầu số 720.1 /BBĐT-SVEAM ngày 22/1/2016.

11

Biên bản mở thầu

Biên bản họp mở thầu số 720.2 /BBMT-SVEAM ngày 22/1/2016.

12

Bảng đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia

Mẫu số 3a, 3b, 6, 9a.

13

Bảng tổng hợp đánh giá về kỹ thuật

Mẫu số 9b.

14

Các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT

Không có

15

Số báo đăng tải thông báo mời thầu

Số … ngày .../04/2016

16

Số báo đăng tải thông báo điều chỉnh thời điểm đóng thầu.

Không có

 

 

Mẫu số 3a

KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU

 

TT

 

Nội dung kiểm tra

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

Đạt

Không đạt

1

Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT

x

 

2

Các thành phần của HSDT, bao gồm:

 

 

2.1

Đơn dự thầu

x

 

2.2

Thỏa thuận liên danh (nếu có)

Không xét

2.3

Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có)

Không xét

2.4

Bảo đảm dự thầu

x

 

2.5

Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ

x

 

2.6

Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm

x

 

2.7

Dự thầu về kỹ thuật

x

 

2.8

Các thành phần khác thuộc HSDT

x

 

3

Sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSDT

x

 

KẾT LUẬN

Đạt

 

                                                                                                             TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU  

XEM TIN TIẾP THEO

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha