Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên

Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên, vin cấp phép khu ký túc xá sinh viên, Mẫu dự án đầu tư khu ký túc xá sinh viên, tiêu chuẩn thiết kế khu ký túc xá sinh viên, Quy hoạch khu ký túc xá sinh viên, Mở khu ký túc xá sinh viên, dự án kinh doanh ký túc xá sinh viên, thủ tục xin phép làm khu ký túc xá sinh viên.

Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên

  • Mã SP:DA KYX
  • Giá gốc:45,000,000 vnđ
  • Giá bán:42,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên, vin cấp phép khu ký túc xá sinh viên, Mẫu dự án đầu tư khu ký túc xá sinh viên, tiêu chuẩn thiết kế khu ký túc xá sinh viên, Quy hoạch khu ký túc xá sinh viên, Mở khu ký túc xá sinh viên, dự án kinh doanh ký túc xá sinh viên, thủ tục xin phép làm khu ký túc xá sinh viên. 

Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên 

MC LC

Chương I: MỞĐẦU ................................................................................................................................ 2

Chương II: S CN THIT ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH .............................................................................. 1

II.1. NHỮNG CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN. .......................................................................................... 1

II.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN - GIỚI THIỆU CHỦĐẦU TƯ................................... 2

II.2.1. Cơ sở lý luận: ......................................................................................................................... 2

II.2.2. Dự báo thực trạng ký túc xá ................................................................................................... 2

II.2.3. Sự cần thiết đầu tư dự án: ....................................................................................................... 3

II.2.4. Giới thiệu chủđầu tư: ............................................................................................................. 4

Chương III:LA CHN ĐỊA ĐIM & QUI MÔ CÔNG TRÌNH ............................................................. 5

III.1. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. ................................................................................... 5

III.1.1. Vị trí: ...................................................................................................................................... 5

III.1.2. Điều kiện tự nhiên và xã hội: ................................................................................................. 6

III.1.2.1. Đặc điểm chung: .................................................................................................................... 6

III.1.2.2. Khí hậu thủy văn .................................................................................................................... 6

III.1.2.3. Nhiệt độ không khí: ................................................................................................................ 6

III.1.2.4. Mưa ........................................................................................................................................ 6

III.1.2.5. Độẩm không khí .................................................................................................................... 7

III.1.2.6. Bốc hơi ................................................................................................................................... 7

III.1.2.7. Chếđộ gió .............................................................................................................................. 8

III.1.2.8. Thời gian chiếu sáng bức xạ mặt trời ..................................................................................... 9

III.1.2.9. Nắng ....................................................................................................................................... 9

III.1.2.10. Địa hình, thổ nhưỡng địa chất công trình: .............................................................................. 9

III.1.2.11. Dân số và nguồn nhân lực: ..................................................................................................... 9

III.1.3. Địa điểm đầu tư dự án: ......................................................................................................... 10

III.2. QUY MÔ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH: ................................................................................... 10

Chương IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THIT K ............................................................................................ 12

IV.1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ....................................................................................................... 12

IV.2. PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ .................................................................... 12

IV.2.1. PHƯƠNG ÁN 1 ................................................................................................................... 12

IV.2.1.1. Giải pháp kiến trúc: .............................................................................................................. 13

IV.2.1.2. Mặt bằng tầng ởđiển hình .................................................................................................... 14

IV.2.1.3. Bố trí phòng trong 1 block ở: ............................................................................................... 14

IV.2.2. PHƯƠNG ÁN 2 ................................................................................................................... 16

IV.2.2.1. Giải pháp kiến trúc: .............................................................................................................. 17

IV.2.2.2. Mặt bằng tầng ởđiển hình – phòng điển hình ...................................................................... 17

IV.2.3. PHƯƠNG ÁN 3 ................................................................................................................... 19

IV.2.3.1. Mặt bằng Phòng loại 1: ........................................................................................................ 21

IV.2.3.2. Mặt bằng Phòng loại 2: ........................................................................................................ 22

IV.2.3.3. Mặt bằng Phòng loại 3: ........................................................................................................ 23

IV.3. CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CỦA PHƯƠNG ÁN CHỌN ............................................... 23

IV.3.1. So sánh các phương án thiết kế ............................................................................................ 23

IV.3.2. Quy mô thiết kế của phương án chọn:.................................................................................. 24

IV.3.3. Phân tích mức độ tiện nghi đáp ứng: .................................................................................... 28

IV.3.3.1. Về mức độ an toàn và tiện nghi:........................................................................................... 28

IV.3.3.2. Về lấy gió và thông thoáng: ................................................................................................. 29

IV.3.3.3. Phối cảnh các phòng điển hình:............................................................................................ 30

IV.3.4. Giải pháp kết cấu: ................................................................................................................. 31

IV.3.5. Giải pháp cấp điện: ............................................................................................................... 31

IV.3.6. Giải pháp cấp nước: ............................................................................................................. 32

IV.3.6.1. Cấp nước sinh hoạt. .............................................................................................................. 32

IV.3.6.2. Cấp nước cho chữa cháy. ..................................................................................................... 33

IV.3.7. Giảp pháp thoát nước: .......................................................................................................... 33

IV.3.7.1. Thoát nước mưa. .................................................................................................................. 33

IV.3.7.2. Thoát nước bẩn sinh hoạt. .................................................................................................... 33

IV.3.8. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. ......................................................................................... 33

IV.3.8.1. Hệ thống chữa cháy: ............................................................................................................. 33

IV.3.8.2. Hệ thống báo cháy ................................................................................................................ 35

IV.3.9. Hệ thống chống sét. .............................................................................................................. 36

IV.3.10. Hệ thống thông tin liên lạc – Angten truyền hình. ............................................................... 36

IV.3.11. Hệ thống thang máy – thang bộ. .......................................................................................... 37

IV.3.12. Hệ thống thông gió, hút khói hành lang ............................................................................... 37

IV.3.12.1. Thành phần rác thải. ............................................................................................................. 37

IV.3.12.2. Lượng rác thải và thu gom. .................................................................................................. 37

IV.3.12.3. Giải pháp thu gom. ............................................................................................................... 37

Chương V: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ ....................................................................................................... 38

V.1. DỰ KIẾN ĐẦU TƯ ............................................................................................................. 38

V.1.1. Giai đoạn 1 (2012 – 2013): .................................................................................................. 38

V.1.2. Giai đoạn 2 (2013 – 2014): .................................................................................................. 38

V.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG .................................................................................... 39

V.2.1. Tên tổ chức: .......................................................................................................................... 39

V.2.2. Chức năng, nhiệm vụ: .......................................................................................................... 39

V.2.3. Tổ chức bộ máy: ................................................................................................................... 40

Chương VI: TNG MC ĐẦU TƯ VÀ K HOCH THC HIN ......................................................... 42

VI.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: ....................................................................................................... 42

VI.1.1. Phần vốn cốđịnh: ................................................................................................................. 42

VI.1.2. Nguồn vốn đầu tư: ................................................................................................................ 42

VI.1.3. Kinh phí xây dựng: ............................................................................................................... 42

VI.1.4. Chi phí quyền sử dụng đất (được miễn giảm) ...................................................................... 42

VI.2. PHÂN KỲĐẦU TƯ: ........................................................................................................... 43

VI.2.1. Nguyên tắc phân kỳđầu tư: .................................................................................................. 43

VI.2.2. Dự kiến phân kỳđầu tư cho dự án: ...................................................................................... 43

VI.3. HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN: ...................................................................................... 48

Chương VII:PHÂN TÍCH HIU QU CA D ÁN ................................................................................ 49

 VII.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ........................................................................................................ 49

VII.2. PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG HOÀN VỐN .....

Chương VIII:ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ............................................................................. 53

VIII.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC:....................................................................... 53

VIII.2. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG: .......................... 53

VIII.2.1. Tác động môi trường trong quá trình xây dựng dự án ......................................................... 53

VIII.2.1.1. Khí thải ................................................................................................................................. 53

VIII.2.1.2. Tác động đến môi trường nước ............................................................................................ 55

VIII.2.1.3. Tác động đến môi trường đất ............................................................................................... 57

VIII.2.1.4. Tác động do chất thải rắn ..................................................................................................... 58

VIII.2.1.5. Tác động đến khu dân cư xung quanh .................................................................................. 58

VIII.2.1.6. Tác động về Kinh tế - Xã hội ............................................................................................... 59

VIII.2.2. Tác động môi trường trong quá trình dự án hoạt động ........................................................ 59

VIII.2.2.1. Khí thải ................................................................................................................................. 59

VIII.2.2.2. Nước thải .............................................................................................................................. 62

VIII.2.2.3. Chất thải rắn ......................................................................................................................... 65

VIII.2.2.4. Sự cố do hoạt động của dự án .............................................................................................. 66

VIII.3. CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM ...................................... 66

VIII.4. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm do quá trình xây dựng.................................................... 66

VIII.4.1. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng .......................... 66

VIII.4.2. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động của công nhân xây dựng ...................... 67

VIII.4.3. Các biện pháp an toàn lao động ........................................................................................... 67

VIII.5. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình hoạt động. ............................................. 68

VIII.5.1. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí. ...................................................................... 68

VIII.5.2. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm do nước thải. .................................................................. 68

VIII.5.3. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải rắn ............................................................... 69

VIII.5.4. Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố .......................................................................... 70

VIII.6. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI

TRƯỜNG  .............................................................................................................................................. 71

VIII.6.1. Các công trình xử lý môi trường .......................................................................................... 71

VIII.6.2. Chương trình giám sát môi trường. ...................................................................................... 71

VIII.6.2.1. Giám sát chất lượng không khí xung quanh. ........................................................................ 71

VIII.6.2.2. Giám sát chất lượng nước thải. ............................................................................................ 71

VIII.6.2.3. Kinh phí giám sát ................................................................................................................. 71

VIII.7. CAM KẾT ĐẢM BẢO ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ........................................... 72

VIII.7.1. Cam kết thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm, tiêu chuẩn xử lý phải đạt được theo quy

định hiện hành, thời gian hoàn thành và nghiệm thu công trình xử lý ................................................... 72

VIII.7.2. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước Quốc tế,

các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. .................................................. 72

Chương IX:KT LUN VÀ KIN NGH ................................................................................................ 73

IX.1. Kết luận ................................................................................................................................ 73

IX.2. Kiến nghị .............................................................................................................................. 73

Chương X: PH LC ............................................................................................................................. 74

X.1. PHỤ LỤC THIẾT BỊ ...........................................................................................................

74 X.1.1. THIẾT BỊ - TRANG THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 1 .................................................................. 74

X.1.2. THIẾT BỊ - TRANG THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 2 .................................................................. 77

X.2. BẢN VẼ PHƯƠNG ÁN CHỌN .......................................................................................... 77

X.3. HỒ SƠ PHÁP LÝ ................................................................................................................ 78

Chương I: MỞĐẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

• Với thực trạng hiện nay ký túc xá của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉđáp ứng 20% cho lưu sinh viên đang học tập tại thành phố.  

• Có một suất ở ký túc xá trong thời điểm hiện nay, với nhiều sinh viên ngoại tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh là mơ ước. Nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, việc tìm được một chỗ trọ vừa tiện nghi, vừa an ninh và giá cả phải chăng đối với sinh viên quả là một điều không phải dễ dàng.

• Chỉ tính trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 320.000 sinh viên nhập học, trong đó có trên 70% là sinh viên ngoại tỉnh, có nhu cầu thuê nhà ở. Tuy nhiên, mới có khoảng 17% tổng số sinh viên được ở trong ký túc xá do nhà nước xây dựng.

• Theo thống kê của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang: Năm 2009, toàn tỉnh có 10.218/11.785 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm 86,70%. Nhu cầu vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là có thể xác định. Trong khi đó, trường đại học Tiền Giang cũng chỉ tuyển sinh được một số ngành nghề với số lượng nhất định; nên số còn lại sẽ tham gia học tại các trường đại học, cao đẳng đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

• Với mong muốn cung cấp những điều kiện tối thiểu nhất về chỗ sinh hoạt, học tập cho sinh viên tỉnh nhà, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang đã trình Chính Phủ xem xét phương án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên tại quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chương II: S CN THIT ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH

II.1. NHNG CĂN C LP D ÁN.

• Căn cứ luật xây dựng đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

• Căn cứ luật số 38/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

• Căn cứ nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

• Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

• Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây Dựng về việc công bốđịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

• Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ tài chính về việc ban hành quy tắc và phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

• Căn cứ thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp.

• Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

• Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn chếđộ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

• Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

• Căn cứ Quyết định số 5467/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi và giao đất cho SGD &ĐT tỉnh Tiền Giang đểđầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên tỉnh Tiền Giang tại phường An Lạc A, quận Bình Tân.

• Công văn số 1665/SQHKT-QHKV1 ngày 22/6/2010 của SQH Kiến trúc TP. HCM ý kiến về quy hoạch dự án ký túc xá của Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tại khu đất số 62 đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

• Công văn số 1688/5821/UBND-CN ngày 25/11/2010 của UBND Tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ di đời để nhận mặt bằng khu đất số 62 An Dương Vương, P. An lạc A, Quận Bình Tân.

• Công văn số 1688/UBND-CN ngày 20/4/2011 của UBND Tỉnh Tiền Giang về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ di dời để giao mặt bằng khu đất số 62 An Dương Vương, thành phố Hồ Chí Minh.

• Công văn số 51/SXD-TĐDA ngày 18/8/2011 của Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh về việc lấy ý kiến thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá Sinh viên Tỉnh Tiền Giang.

• Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 1022/TD-PCCC do Sở cảnh sát PC & CC Tp. HCM cấp ngày 22/7/2011.

II.2. CƠ S LÝ LUN VÀ THC TIN - GII THIU CHỦĐẦU TƯ.

II.2.1. Cơ s lý lun:

• Tiền Giang là một tỉnh ở phía Bắc đồng bằng sông Cửu Long. Tổng diện tích đất tự nhiên 2366,63 km², tổng dân số 1.724.000 người (theo thống kê năm 2009), mật độ dân số 728,5 người/km².

• Hàng năm, lượng thí sinh tập trung vào các trường Cao đẳng, Đại học tại thành phố HồChí Minh là khá lớn. Đón đầu trước tình trạng ngày càng khan hiếm chỗ trọ cho sinh viên, hàng loạt dự án ký túc xá (cả vốn nhà nước lẫn tư nhân) được xây dựng và đi vào hoạt động nhưng cung vẫn không đủ cầu. Hiện hoàn toàn không phải dễđể có chỗở trong ký túc xá vì quỹđất thì hạn hẹp mà sinh viên thì ngày càng tăng.

• Ngoài ra trong công tác đào tạo cán bộ; tỉnh Tiền Giang thường xuyên cử cán bộđi học tu nghiệp hay sau đại học. Nhu cầu ký túc xá cho cán bộđi học cũng cần rất nhiều. •Chính vì muốn sinh viên tỉnh nhà có thể yên tâm học hành, có một môi trường sống tốt, đồng thời góp phần giảm bớt tình trạng quá tải trong thực trạng ký túc xá hiện nay, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang quyết định phải triển khai xây dựng ký túc xá dành cho sinh viên tỉnh mình. Và chủ trương đề xuất đó đã được Chính phủ phê duyệt.

• Vị trí xin xây dựng ký túc xá thuộc địa danh quận Bình Tân, một quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại là cửa ngõ nối với các trục đường giao thông quan trọng và giao thương đường bộ giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là địa điểm thuận lợi để có thểđầu tư triển khai dự án.

II.2.2. D báo thc trng ký túc xá

• Theo kết quả khảo sát của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có gần ba triệu học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp dạy nghề. Dự kiến con số này sẽ tăng lên 4,5 triệu người vào năm 2020 và các cơ sởđào tạo mới chỉđáp ứng 20% nhu cầu nội trú của sinh viên. Phần lớn học sinh, sinh viên vẫn phải thuê phòng trọ trong điều kiện phân tán, nhếch nhác, không thuận lợi cho các nhu cầu sinh hoạt tập thể và là môi trường thuận lợi cho các tệ nạn xã hội phát triển.

• Hiện trên địa bàn TP.HCM có 70 trường đại học và cao đẳng với 328.475 sinh viên, trong đó có 70% (khoảng 230.000 sinh viên) từ các tỉnh, thành phố đến Tp.HCM học tập có nhu cầu nhà ở. Nhưng thành phố chỉ có 64 khu ký túc xá, với khoảng 5.230 phòng, mới đáp ứng cho khoảng hơn 39.000 sinh viên, chiếm 17% tổng số sinh viên từ các tỉnh, thành phốđến TP.HCM học tập.

• Thời gian trung bình để hoàn thành cấp độ cao đẳng là 3 năm, đại học là 4 năm. Mỗi năm, tỉnh Tiền Giang đều có thí sinh đỗđại học và theo học tại các trường trong thành phố. Như vậy, nhu cầu về chỗ trọ cho sinh viên sẽ ngày càng tăng.

• Theo dự báo về tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng, đại học trên toàn tỉnh Tiền Giang thì nhu cầu về nhà ở cho sinh viên đã phải lên đến con số 6.000 chỗở. Hiện tại, Tỉnh Tiền Giang chỉ mới đầu tư xây dựng một ký túc xá ở ThủĐức với sức chứa vào khoảng 600 chỗ không đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại nói gì đến các giai đoạn sau.

• Theo số liệu khảo sát mới nhất từ 17 trường đại học, cao đẳng trọng điểm tại Tp. HCM: Tổng số sinh viên Tiền Giang đang học tại Tp. HCM là 5.515 sinh viên; trong đó chỉ có 561 sinh viên được lưu trú tại các Ký túc xá của các trường chiếm khoảng 9,39%. Tuy vậy, đây mới chỉ là số liệu thống kê từ những trường trọng điểm (chính quy và dân lập nổi tiếng); Số lượng sinh viên Tiền Giang đang trọ tại các Ký túc xá có thể sẽ thấp hơn nhiều. Từđó, có thể khẳng định một thực tế là rất đông sinh viên Tiền Giang hiện đang ở ngoại trú, hiện đang ở trong một môi trường sinh hoạt học tập thiếu tiện nghi và không an toàn.

 

Bng: S liu sinh viên Tin Giang đang  ký túc xá ti các trường đại hc trong thành ph

STT

Tên trường

S lượng

SV Tin Giang theo hc

S lượng

SV Tin Giang đang

KTX

T l SV được

KTX

(%)

1

ĐH Y dược Tp. HCM

168

89

52,98

2

ĐH Thủy sản

32

0

0,00

3

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM

604

70

11,59

4

ĐH Ngoại thương TP. HCM

48

0

0,00

5

ĐH mở bán công TP. HCM

356

0

0,00

6

ĐH Luật TP. HCM

138

6

4,35

7

ĐH Kinh Tế

663

47

7,09

8

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

244

0

0,00

9

ĐH Khoa học tự nhiên

257

0

0,00

10

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

156

12

7,69

11

ĐH Dân lập Văn Lang

213

0

0,00

12

ĐH Dân lập ngoại ngữ - tin học

290

0

0,00

13

ĐH Dân Lập Hùng Vương

133

0

0,00

14

ĐH Dân lập công nghệ Tôn Đức Thắng

218

0

0,00

15

ĐH Bách Khoa Tp. HCM

930

35

3,76

16

ĐH Dân lập Hồng Bàng

202

0

0,00

17

Cao đẳng Công nghiệp 4

1.322

302

22,84

TNG CNG

5.974

561

9,39%

Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên, vin cấp phép khu ký túc xá sinh viên, Mẫu dự án đầu tư khu ký túc xá sinh viên, tiêu chuẩn thiết kế khu ký túc xá sinh viên, Quy hoạch khu ký túc xá sinh viên, Mở khu ký túc xá sinh viên, dự án kinh doanh ký túc xá sinh viên, thủ tục xin phép làm khu ký túc xá sinh viên. 

II.2.3. S cn thiết đầu tư d án:

• Với những khảo sát cơ bản về chỗ trọ ký túc xá của sinh viên tỉnh Tiền Giang; Cho thấy việc việc đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên tỉnh Tiền Giang là hoàn toàn cần thiết và cấp bách: Đáp ứng đúng nhu cầu về chỗ trọ học cho sinh viên tỉnh nhà đồng thời cũng phù hợp với chỉ thị của Chính phủ trong chủ trương khuyến khích đầu tư xây dựng ký túc xá. Do vậy chủ trương cụ thể của dự án là:

o Tập trung xây dựng một ký túc xá hiện đại, kiểu mẫu, chất lượng cao nhưng giá thành giảm.

o Quan tâm đến các giải pháp về quy hoạch và kiến trúc sao cho nâng cao giá trị ký túc xá, cải thiện môi trường, tạo điều kiện sống có chất lượng tốt, đầy đủ tiện nghi.

o Phục vụ chỗở cho sinh viên tỉnh và cán bộ trong tỉnh đi học.

• Sự cần thiết xây dựng ký túc xá sinh viên Tiền Giang còn được căn cứ trên những phân tích đánh giá tỷ lệ học sinh tốt nghiệp PTTH, tỷ lệđỗđại học của toàn tỉnh cùng mối quan tâm về chất lượng dịch vụ ký túc xá đang ngày càng báo động về sự xuống cấp và mất an ninh như hiện nay.

• Thiết nghĩ, trong công cuộc đổi mới nền kinh tế của Tỉnh nhà, chăm lo cho giáo dục, mà cụ thể là chăm lo cho đời sống những sinh viên - những nhân tài tương lai của Tỉnh nhà - sẽ là một việc làm hết sức cần thiết và thiết thực.  

II.2.4. Gii thiu chủđầu tư dự án ký túc xá sinh viên:

• Cơ quan chủ quản

: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang  

•Địa chỉ

: 05 Hùng Vương, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

•Điện thoại

: (073) 3 87 4729 – 3 87 0212.

•Fax

: (073) 3 87 4729

Chương III: LA CHN ĐỊA ĐIM & QUI MÔ CÔNG TRÌNH

III.1. V TRÍ VÀ ĐIU KIN T NHIÊN.

III.1.1. V trí:

• Quận Bình Tân là quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nằm về phía Tây–Tây Nam của thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Phía Bắc giápQuận 12, huyện Hóc Môn. Phía Nam giáp Quận 8, xã Tân Kiên, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh). Phía Đông Giáp quận Tân Bình, Quận 6, Quận 8. Phía Tây giáp xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

• Quận Bình Tân có diện tích tự nhiên là 5189 ha, chiếm 4% diện tích toàn thành phố với 10 phường.

• Địa điểm xây dựng công trình: 62 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình 

IV.3.4. Gii pháp kết cu dự án đầu tư ký túc xá sinh viên:

• Giải pháp kết cấu chính được chọn là: Kết cấu khung dầm sàn BTCT đổ toàn khối trên nền móng cọc BTCT. Mái bằng BTCT.

• Vật liệu sử dụng:

• Bê tông B25: Cường độ bê tông tính toán:

Rb = 130 kg/cm²

Rk = 10 kg/cm²

Eb = 270000 kg/cm²

• Cốt thép: AIII cường độ tính toán cốt thép:  

• Cốt thép dọc Rs = Rsc = 3.600 kg/cm²

• Tải trọng tính toán và tổ hợp tải trọng được lấy theo TCVN 2737 : 1995 – Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

• Dầm móng được tính toán như một dầm trên các gối đàn hồi.

• Phần thân công trình là hệ khung không gian bê tông cốt thép toàn khối bảo đảm vềđộbền và tính kết cấu của công trình.

• Sàn các tầng công trình sử dụng sàn bê tông cốt thép toàn khối, bảo đảm tính kết cấu công trình, đồng thời bảo đảm theo yêu cầu về PCCC về sàn ngăn cháy trong công trình công cộng.

• Mái công trình là mái bằng bê tông cốt thép, có xử lý chống thấm, cách nhiệt và chống nóng.  

IV.3.5. Gii pháp cp đin:

•Nguồn cung cấp điện cho công trình gồm:  

o Điện lưới quốc gia.

o Điện máy phát dự phòng.

• Nguồn điện lấy từ lưới quốc gia thông qua trạm biến thếđặt trong phòng điện riêng biệt tại tầng trệt.

• Nguồn điện cung cấp cho tòa nhà được phân phối từ các máy biến thế 22KV/0.4KV 3P 4W 50Hz được đặt trong nhà trạm trên tầng trệt, các biến thế này được trang bị rơ le quá nhiệt, rơ le này sẽ tác động các thiết bị bảo vệ khi máy biến thế có sự cố.

• Máy biến thế và Tủđóng ngắt trung thếđược đặt trong phòng riêng có tường ngăn cháy tối thiểu 90 phút.

• Chiếu sáng giao thông dùng đèn cao áp Sodium gắn trên trụ thép tráng kẽm.

• Công suất điện cho công trình được tính toán theo tiêu chuần CIBSE và được tóm tắt như sau:  

oCác tầng ký túc xá: 750 KVA oKhu Công Cộng & Thiết Bị Trung Tâm:   480 KVA oTổng Công Suất Điện tối đa cho công trình: 1225 KVA oHệ số sử dụng đồng đều khu công cộng: 08 oHệ số sử dụng đồng đều khu KTX:   07 oCông suất dự phòng cho Máy Biến áp:   20% oTng Công Sut Thiết Kế cho MBA: 2x630 KVA

•Tất cảđèn chiếu sáng sử dụng ballast cao tần và tiết kiệm điện. Mức độ chiếu sáng: oKhu ở:   500 lux oKhu Phòng KTX: 200 lux oHành lang, khu công cộng: 200 lux oSảnh chính: 300 lux oPhòng máy, phòng điện,  thiết bị: 200 lux oPhòng vệ sinh: 150 lux oTầng hầm: 150 lux  

IV.3.6. Gii pháp cp nước cho dự án đầu tư ký túc xá sinh viên:

IV.3.6.1.Cp nước sinh hot.

• Đấu nối với hệ thống cấp nước hiện hữu Ø200 trên đường An Dương Vương.

• Mạng lưới cấp nước: Thiết kế theo mạng nhánh đưa nước tới từng block. Bố trí bơm biến tầng ở các block nhằm tăng áp lực, đồng thời dự phòng khi có cháy.

• Hệ thống cấp nước chữa cháy: Trên các trục đường, các khu công cộng, bố trí họng cứu hỏa với bán kính phục vụ 80m – 100m.

Các chỉ tiêu thiết kế:

• Tiêu chuẩn cấp nước cho sinh viên QSH: 200 lít / người/ ngày đêm.

• Hệ số không điều hòa ngày: Kng = 1,3

• Tiêu chuẩn cấp nước cho công trình công cộng: 10%QSH.

Nước rò rỉ dự phòng: 10 %QNC.

• Dự báo nhu cầu dùng nước:

Lưu lượng cần cung cấp cho sinh viên ký túc xá:  

N ×q 1.600×200×1,3

 QSH  = = = 416,0 m³/ngày đêm.

1000 1000

Lưu lượng nước cấp dùng cho các hoạt động công cộng:

QK = 10%QSH = 41,6 m³/ngày đêm.

Lưu lượng rò rỉ, dự phòng: QRR  = 10% × (QSH + QK) = 87,36m³/ngày đêm.

•Tổng lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt Q = (QSH + QK + QRR) = 544,96m³/ngày đêm  Làm tròn: 545,0m³/ngày.đêm.

IV.3.6.2.Cp nước cho cha cháy.

• Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà được thiết kế riêng biệt theo hai hệ thống: Hệ thống chữa cháy tựđộng (Sprinkler) và hệ thống chữa cháy vách tường thông thường kết hợp với thiết bị chữa cháy cầm tay (bình xịt bột ABCD, bột CO2).

• Hệ thống tủ vách tường bên trong nhà được đặt âm tường ở sảnh cầu thang nơi dễ thấy và dễ sử dụng nhất. Tại mỗi họng cứu hỏa đều có một van khóa..

• Tất cả các kiểu khớp nối của hệ thống chữa cháy phải đồng bộ một loại.

• Lượng nước cần thiết để dập tắt một  đám cháy: QCC = 54m³/1 đám cháy.

IV.3.7. Gip pháp thoát nước:

IV.3.7.1.Thoát nước mưa.

• Trong phạm vi dự án tổ chức thoát riêng hệ thống thoát nước bẩn và mưa, cống thoát nước sử dụng cống BTCT đặt ngầm, kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T = 3 năm.

• Bố trí cống dọc theo các trục đường giao thông, kích thước cống trong khu vực đường kính từ∅400 – ∅600mm.

• Hướng thoát nước: Các tuyến cống có hướng thoát đổ tập trung về hệ thống thoát nước đô thị trên đường An Dương Vương.

IV.3.7.2.Thoát nước bn sinh hot.

• Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt: 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt, tổng lưu lượng nước thải toàn khu: 435,97 m³/ngày.đêm.

• Mạng lưới thoát nước thải: Sử dụng mạng lưới thoát nước riêng. Nước thải sinh hoạt sẽđược xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó mới thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực chạy dọc đường An Dương Vương.

IV.3.8. H thng phòng cháy cha cháy.

IV.3.8.1.H thng cha cháy của dự án đầu tư ký túc xá sinh viên:  

• Hệ thống chữa cháy cho toà nhà bao gồm: Hệ thống chữa cháy nước tự động (Sprinkler) và hệ thống chữa cháy nước vách tường.

• Hệ thống chữa cháy bằng đầu phun nước tựđộng sẽđược lắp đặt ở toàn bộ không gian công cộng, tầng hầm, hành lang & phòng KTX.

Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường sẽđược lắp đặt ở toàn bộ các tầng của toà nhà và Họng nước chữa cháy ngoài nhà sẽđược lắp đặt bên ngoài toà nhà, khoảng cách tối đa giữa các họng không quá 100m.

• Trạm bơm chữa cháy được lắp chung cho hệ thống chữa cháy tựđộng & chữa cháy vách tường, có khả năng tựđộng điều khiển để duy trì  áp lực không đổi cho hệ thống trong mọi thời điểm và bao gồm một bơm điện, một bơm động cơ dầu (diesel), một bơm tăng áp và một bình áp lực 100L, cung cấp một lượng nước tối thiểu 73 L/s cho mọi điểm bên trong công trình.

• Bể chứa nước riêng dành cho công tác chữa cháy đặt tại tầng hầm với tổng dung tích tối thiểu 369 m³ bao gồm: oHệ chữa cháy đầu phun tựđộng: 207 m³, chữa cháy liên tục trong 60 phút.

oHệ chữa cháy họng nước vách tường: 162 m³ chữa cháy liên tục trong 180 phút.  

• Hệ thống PCCC ở mỗi tầng: Là hệ thống báo cháy tựđộng, cộng với hệ thống chữa cháy bức tường.

• Các thiết bị lắp đặt bao gồm:

oHệ thống chữa cháy tựđộng Sprinkler

Khoang chứa van báo động, công tắc dòng chảy được đặt tại khu chiếu nghỉ mỗi tầng của khoang cầu thang thoát hiểm.

Đầu chữa cháy tựđộng loại treo hướng xuống, 68oC, K=80 miệng ∅15mm, bố trí cho các tầng, hành lang và bên trong các phòng KTX. Diện tích bao phủ bởi đầu phun cho một đám cháy được thiết kế là 120m² (TCVN 7336-2003), cường độ phun nước của đầu phun là 4.8L/min.m²  hoặc 576 L/min được thiết kếđểđầu phun có thể hoạt động đồng đều và liên tục trong 30 phút.

Đầu chữa cháy tựđộng hướng lên, 68oC, K=80, ∅15mm được lắp đặt cho tầng hầm. Diện tích bao phủ của đầu phun theo Ordinary Hazard Class 2 (TCVN 7336-2003): 14.4 L/min.m² hoặc 3,456 L/min được thiết kếđểđầu phun có thể hoạt động đồng đều và liên tục trong 60 phút.

Các đầu Sprinkler hướng xuống được lắp đặt cho khu công cộng & phòng KTX. Khoảng cách giữa các đầu phun là 3,0 m đến 4,0 m, khoảng cách đến tường 1,5 m đến 2,0 m.  

Các đầu phun là loại họng thuỷ tinh, mạ Crôm cỡ nhỏ. Nhiệt độ danh định cho các đầu phun được lựa chọn là 68oC.  

oHệ thống chữa cháy nước vách tường: Các thông số kỹ thuật cơ bản để tính toán, thiết kế hệ thống như sau:

Số họng nước hoạt động đồng thời: 2 (bắt buộc bởi TCVN) Lưu lượng nước tại mỗi họng: 2.5 L/s.

Áp lực nước tối thiểu tại mỗi họng: 2.5 bar ( 55 m cột nước)

Thể tích nước phục vụ chữa cháy cho các họng nước chữa cháy vách tường trong 3 giờ.

Bán kính mỗi họng đảm bảo tại bất kỳđiểm nào trong toà nhà cũng phải có hai họng phun tới.

Họng nước chữa cháy được bố trí bên trong nhà cạnh lối ra vào, cầu thang, hành lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng. Các họng được thiết kếđảm bảo bất kỳđiểm nào của công trình cũng được vòi vươn tới. Tâm họng nước được bố trí ởđộ cao 1.25m so với mặt sàn. Mỗi họng nước được trang bị một cuộn vòi vải tráng cao su đường kính 50mm dài 20m và một lăng phun đường kính miệng phun 13mm và các khớp nối, lưu lượng phun 2.5L/s và áp lực các họng đảm bảo chiều cao cột nước đặc ≥ 6m.  

Hệ thống chữa cháy tựđộng Sprinkler và hệ thống họng nước vách tường được lắp đặt cho tất cả các khu vực công cộng, tầng hầm, văn phòng, hành lang và bên trong phòng KTX.

• Hệ thống tạo màng ngăn nước được lắp đặt cho các tầng hầm để ngăn tầng hầm thành các khoang cháy khi có cháy

• Hệ thống chữa cháy tựđộng dùng bột foam được lắp cho các phòng điện: Máy phát điện, máy biến thế, phòng tủđiện chính, phòng chứa dầu…

• Toàn bộ các thiết bị của hệ thống PCCC được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn UL và/hoặc FM, phù hợp với đặc điểm khí hậu, môi trường Việt Nam

• Ngoài các hệ thống chữa cháy trên, công trình còn được trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay phục vụ dập tắt đám cháy từ lúc mới phát sinh khi chưa đủ thông sốđể hệ thống chữa cháy tựđộng làm việc. IV.3.8.2.H thng báo cháy

• Hệ thống báo cháy là hệ thống khép kín, quản lý thiết bịđầu vào, đầu ra, cũng như hệ thống dây truyền dẫn tín hiệu một cách chặt chẽ. Bất kỳ sự cố nào đều được thông báo một cách kịp thời và chính xác. Khi có đám cháy xảy ra, các dấu hiệu đặc trưng của nó bao gồm: Khói được sinh ra, nhiệt độ tăng cao, lửa phát ra.. Các thiết bịđầu dò cho từng loại này cảm nhận được các hiện tượng đó sẽđổi tín hiệu cháy (tín hiệu không điện) sang tín hiệu điện truyền về Trung tâm xử lý chính và phát đi tín hiệu báo cháy (Alarm) ở các thiết bịđầu ra (Loa, chuông).

• Hệ thống báo cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

o Phát hiện cháy nhanh; oChuyển tín hiệu rõ ràng; oĐảm bảo độ tin cậy.

• Hệ thống báo cháy phải liên kết với hệ thống chữa cháy nên ngoài chức năng báo cháy còn phải điều khiển hệ thống chữa cháy hoạt động ngay để dập tắt đám cháy kịp thời.

• Hệ thống báo cháy tự động được chọn để lắp đặt cho công trình là hệ System – sensor của Mỹ - Đạt tiêu chuẩn PCCC Việt Nam.

• Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy hiểm cháy của công trình bằng hệ thống báo cháy địa chỉ.  

• Với hệ thống báo cháy địa chỉ ngoài chức năng báo cháy thông thường, hệ thống còn có khả năng kết nối và điều khiển các hệ thống kỹ thuật liên quan bằng các đường điều khiển chuyên dụng và phần mền điều khiển:

o Tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin chính xác địa điểm xảy ra cháy, chuyển tín hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng bằng âm thanh đặc trưng, đồng thời mô tả cụ thểđịa chỉ bằng màn hình đồ họa (thể hiện mặt bằng các tầng) để những người có trách nhiệm có thể thực hiện ngay các giải pháp chữa cháy thích hợp.

o Điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống chữa cháy tự động bằng nước.

o Hệ thống có chức năng điều khiển liên động và nhận tín hiệu phản hồi sau khi điều khiển với các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan như thang máy, thông gió, cắt điện, âm thanh ... nhằm phục vụ cho công tác sơ tán và chữa cháy trong thời gian ngắn nhất.

o Các sự cố được lưu trữ trong bộ nhớ và được in ra giấy đồng thời hoặc khi cần thiết bằng máy in phục vụ cho việc xác định sự cố hoặc công tác giám định của các cơ quan chức năng.

Xem thêm các dự án đầu tư

Dự án đầu tư ký túc xá sinh viên, vin cấp phép khu ký túc xá sinh viên, Mẫu dự án đầu tư khu ký túc xá sinh viên, tiêu chuẩn thiết kế khu ký túc xá sinh viên, Quy hoạch khu ký túc xá sinh viên, Mở khu ký túc xá sinh viên, dự án kinh doanh ký túc xá sinh viên, thủ tục xin phép làm khu ký túc xá sinh viên. 

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha