Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Hòa Bình Xanh

Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Hòa Bình Xanh là bệnh viện hạng III cấp huyện, liên tục đầu tư đạt được quy mô bệnh viện khu vực với 100 giường bệnh tiêu chuẩn 4 sao.

Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Hòa Bình Xanh

  • Mã SP:DADt BVHBX
  • Giá gốc:125,000,000 vnđ
  • Giá bán:115,000,000 vnđ Đặt mua

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh

2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển y tế  Quảng Ninh

- Giấy chứng nhận đăng ký số: 6101208076, ngày cấp: 19/05/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh  Quảng Ninh.

- Địa chỉ trụ sở: 153-155 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0904.0002317; Email: ...

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyên Thị Thủy Giới tính: Nữ

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty,

- Sinh ngày: 18/1/1970

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 025148712; Ngày cấp: 09/05/2010; Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 1/2, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ chí Minh

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1/2, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ chí Minh

- Điện thoại: 0904 000777 - Fax: 0503 869366

- Email: thuypmk@gmail.com

3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2017-2018

Địa điểm thực hiện dự án: 153-155 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

….

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA

1. Bối cảnh dự án

1.1. Căn cứ pháp lý của dự án 

1.1.1. Căn cứ pháp lý về đầu tư dự án

- Luật, Bộ Luật của Quốc hội

+ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/2009/QH12,

+ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, …

- Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ

+ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất;

+ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất;

+ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

+ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng; 

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi ành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/ 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư, quyết định của các Bộ

+ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 05/06/2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Y tế, Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

+ Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

+ Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016 /TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013;

+ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015, của Bộ Y tế - Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

+ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng;

+ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 83/2016/TT-BTC, ngày 17/06/2016, của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Thông tư số 210/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

+ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo;

1.1.2. Tính pháp lý liên quan đến công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi

- Quyết định số …/2017/QĐ-UBND ngày .././2017 của UBND tỉnh  Quảng Ninh về việc Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất tại đô thị đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh  Quảng Ninh;

- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND, ngày 19/1/2012 của HĐND tỉnh  Quảng Ninh về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh  Quảng Ninh;

- Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 về phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển ngành Dược tỉnh  Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh  Quảng Ninh, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh tại 153-155 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1.1.3. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng dự án đầu tư bệnh viện đa khoa quốc tế

Việc thực hiện dự án “Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh” phải tuân thủ các quy định pháp lý sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

- Quyết định số 1958/QĐ - TTg ngày 04/11/2011 quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong y tế đến 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ;

- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió  

- TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất;

- TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

- TCVN 6160- 996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

- TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

- TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

- TCXD 33-1985 : Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

- TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

- TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;

- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng;

- EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).

- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

- TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;

- TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;

- TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;

- TCVN  4513-1998 : Cấp nước trong nhà;

- TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

- TCVN 188-1996   :Tiêu chuẩn nước thải đô thị;

- TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

- TCXDVN 175:2005: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

- TCVN 4319: 2012  Nhà và công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản thiết kế

- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD

- TCVN 4470:2012 : Bệnh viện đa khoa-Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 9212 : 2012: Bệnh viện đa khoa khu vực - tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 9213 : 2012: Bệnh viện quận huyện - tiêu chuẩn thiết kế

III.MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
1. Mục tiêu tổng thể
Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ và Sở Y tế nhằm:
-Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam;
-Thực hiện Chiến lược phát triển ngành y tế Việt Nam;
-Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh theo từng giai đoạn phát triển theo sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh  Quảng Ninh, khu vực Cao Nguyên và miền Nam. Theo đó:
Giai đoạn 1. Bệnh viện đầu tư xây dựng trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, qui mô 30 giường bệnh ngoại trú với các chuyên khoa: Nội, ngoại, sàn nhi và Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng (YHCT-PHCN).
Giai đoạn 2. Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh cấp khu vực với quy mô 100 giường đạt chuẩn Quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh quy mô 100 giường, là một bệnh viện đa khoa hạng 3, đạt chất lượng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi lứa tuổi cho người dân trên địa bàn, các khu vực lân cận.
- Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh quy mô 100 giường ở vị trí mới sẽ thỏa mãn được các yêu cầu quy trình chuyên môn, dễ dàng tiếp cận trang bị được các công nghệ y khoa hiện đại, là điều kiện quan trọng để tạo sự thu hút đầu tư.
- Xây dựng Bệnh viện đa khoa theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa,  đồng thời tạo điều kiện cho mọi người dân trong tỉnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý.
- Ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ khám và chữa bệnh hiện đại, tiến bộ trong lĩnh vực y học hiện nay trên thế giới, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn các nước có nền công nghiệp phát triển trong khu vực. Đảm bảo phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân theo định hướng quy hoạch về mạng lưới y tế của vùng. Bệnh viện được xây dựng theo hướng tổ chức các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao với công nghệ kỹ thuật cao và chuyên sâu với trang bị các trang thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao trình độ và khả năng chẩn đoán y khoa.
- Phối hợp công tác khám và điều trị bệnh với công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ y tế.
- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ về y tế cho nhân dân địa phương và cho khu vực, giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Có điều kiện chủ động điều trị tại chỗ, giảm chi phí và thời gian đi lại của người bệnh, góp phần tiết kiệm chi phí y tế, chi phí xã hội.
- Quản lý dự án hiệu quả, đảm bảo dự án được hiện đúng tiến độ, chất lượng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi dự án được đưa vào vận hành sử dụng.
3. Mục tiêu dài hạn
Tăng cường và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực thành phố  Quảng Ninh và các huyện lân cận của thành phố  Quảng Ninh, thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng bệnh viện, cung cấp các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh.
Đầu tư phát triển Bệnh viện đạt cấp khu vực với quy mô 100 giường đạt chuẩn Quốc tế.
 
 
IV.MÔ TẢ DỰ ÁN
1. Quy mô dự án
1.1. Quy mô giường bệnh
Tính đến năm 2011, dân số toàn tỉnh  Quảng Ninh đạt gần 453.200 người, mật độ dân số đạt 47 người/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 156.400 người, dân số sống tại nông thôn đạt 296.800 người. Dân số nam đạt 237.100 người, trong khi đó nữ đạt 216.100 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 18,6 ‰. Riêng thành phố  Quảng Ninh quy mô dân số dự báo đến năm 2020, dân số toàn thành phố khoảng 185.000 người (trong đó dân số đô thị khoảng 133.000 người); dự báo đến năm 2030, dân số toàn thành phố khoảng 268.000 người (trong đó dân số đô thị khoảng 200.000 người); tầm nhìn đến năm 2050, dân số toàn thành phố khoảng 440.000 người (trong đó dân số đô thị khoảng 343.000 người).
Hiện tại khu vực này chưa có các trung tâm y tế chất lượng cao, người dân trong vùng chủ yếu sang khám chữa bệnh tại các bệnh viện tại thành phố  Quảng Ninh. Không chỉ gây khó khăn vất vả cho người bệnh mà còn thất thoát một lượng tiền không nhỏ của bảo hiểm y tế và của người dân với 50% bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh là trong thành phố  Quảng Ninh. Bệnh nhân từ các khu vực lân cận chiếm khoảng 50%, Diện bao phủ chủ yếu của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh được xác định là các xã trực thuộc theo tuyến huyện gần kề.
Khu vực Bệnh nhân nội trú Bệnh nhân ngoại trú
Bệnh nhân mới Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ
Khu vực thành phố  Quảng Ninh 10.000 50% 20.000 80%
Khu vực lân cận 10.000 50% 5.000 20%
Tổng 100.0% 100.0%
Số bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh theo khu vực dự kiến:
Ở Việt Nam cũng như các tỉnh miền núi, dân số ước tính sẽ tăng khoảng gần 20% vào năm 2030, và tỷ lệ già hóa sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại, từ 5-6% lên 10-11%. Trong tương lai ở khu vực diện bao phủ, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ tăng, tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến lối sống, đặc biệt là ung thư, tiểu đường, đột quỵ, tim mạch, v.v cũng sẽ tăng lên. 
Số bệnh nhân nội trú dự kiến trong tương lai được tính toán dựa vào số liệu dự báo dân số giai đoạn 2020 - 2049, theo độ tuổi/giới tính trong diện bao phủ, nhân với tỷ lệ bệnh nhân theo nhóm bệnh, độ tuổi, giới tính năm 2018, và có tính đến thay đổi về tỷ lệ bệnh trong tương lai do thay đổi về thành phần độ tuổi/giới tính. Ở đây, dân số dự kiến trong tương lai từ năm 2040 đến năm 2049 trong khu vực dịch vụ được tính dựa trên dân số dự kiến trong tương lai của cả nước. 
Số lượng bệnh nhân trong khu vực bao phủ sẽ tăng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2030. Đặc biệt, tỷ lệ mắc các bệnh về mắt và phần phụ của mắt, bướu tân sinh, nội tiết, dinh dưỡng, hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Nguyên nhân của những thay đổi này được cho là do tăng các bệnh liên quan đến lối sống cũng như tăng số người già, như bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh lý mạch máu não, bệnh tim và rối loạn chức năng thận.
Trong giai đoạn từ năm 2018-2049, số lượng bệnh nhân trong khu vực bao phủ dự kiến sẽ tăng 50 người. Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh dự kiến sẽ tăng như trong giai đoạn 2018-2030. Với giả định thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân là 7 ngày và tỷ lệ sử dụng giường bệnh là 100% thì trong toàn khu vực bao phủ, số lượng giường bệnh có thể đáp ứng yêu cầu vào năm 2020 là 100 giường và khoảng 250 giường vào năm 2049. 
Công suất giường bệnh dự kiến của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh được xác định dưới đây dựa trên số lượng bệnh nhân và tỷ lệ bệnh nhân dự kiến của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh trong khu vực dịch vụ, có tính đến thời gian nằm viện trung bình và tỷ lệ sử dụng giường bệnh của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh.
Dự tính tổng số bệnh nhân nội trú/ngày 
Số ngày điều trị nội trú 2018 2020 2030 2040 2049
6.5 ngày Bệnh nhân (b=a×số ngày điều trị) 60 70 80 90 100
Nguyên tắc ước tính = số bệnh nhân nội trú x thời gian nằm viện trung bình tại BV
 Số giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh 
Giả định tỷ lệ sử dụng giường là 95% (dự tính tổng số bệnh nhân nội trú/ngày ÷tỷ lệ sử dụng giường bệnh 95%)
Ngày nằm viện của bệnh nhân nội trú 2018 2020 2030 2040 2049
Số giường (c=b÷95%) 95 100 150 200 250
 Dự tính số bệnh nhân/ngày trong tương lai của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh 
2018 2020 2030 2040 2049
Ước tính số bệnh nhân tương lai/ngày Người (a) 95 100 150 200 250
Số lượng bệnh nhân nội trú mỗi ngày tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh trong năm 2020 dự kiến sẽ là 100 bệnh nhân dựa trên số liệu tính toán giả định rằng tỷ lệ bệnh nhân trong khu vực dịch vụ là 1,8% và thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân là 6,5 ngày. Do đó, dự tính công suất 100 giường cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh trong giai đoạn 1 là phù hợp.
Trong phương án tính điều trị nội trú bình quân là 4 ngày / lượt bệnh nhân.
1.2. Quy mô diện tích
Nhu cầu diện tích của các Khoa/Phòng trình bày theo bảng hạng mục dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh
STT Tên khoa phòng Số Diện tích Tổng S
phòng (m2) (m2)
I KHOA KHÁM BÊNH, ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 1,385
1 Khu tiếp đón 351
1. Sảnh đón tiếp 1 150 150
2. Phát số 1 18 18
3. Thủ tục, thanh tóan 2 24 48
4. Chỗ bán thuốc 2 24 48
5. Phòng phát thuốc, kho thuốc 2 18 36
6.Phòng tư vấn 1 15 15
7. Vệ sinh nam, nữ 2 18 36
2 Khu khám 462
Sảnh đợi khám 1 150 150
1. Khám nội
- Phòng khám 1 12 12
2. Thần kinh 1 15 15
3. Da liễu
- Phòng khám 1 15 15
4. Đông y
-Phòng khám 1 12 12
5. Khám ngoại
- Phòng khám 1 12 12
6. Khám nhi
- Phòng khám nhi thường 1 12 12
7. Bệnh truyền nhiễm 1 15 15
8. Phụ sản
- Phòng khám sản khoa 1 18 18
- Phòng khám phụ khoa 1 18 18
9. Răng- Hàm- Mặt
- Phòng khám ( 01 ghế) 1 15 15
- Phòng tiểu phẫu 1 15 15
- Rửa hấp sấy dụng cụ 1 6 6
10. Tai - Mũi- Họng
- Phòng khám 1 15 15
11. Mắt
- Phòng khám 1 18 18
12. Nội tiết
- Phòng khám 1 18 18
Bộ phận hành chính 96
1. Phòng trưởng khoa 1 18 18
2. Phòng hành chính giao ban 1 24 24
3. Nhân viên 2 15 30
4. Vệ sinh 2 12 24
3 Khu điều trị ngoại trú 230
Phòng điều trị trong ngày 10 giường 1 120 120
Kho 1 15 15
Hành chính 1 20 20
Điều dưỡng trực 1 15 15
sảnh + tiếp nhận 1 36 36
vệ sinh 2 12 24
4 Khu chạy thận 246
Sảnh tiếp nhận + chờ thân nhân 1 36 36
Phòng chờ chạy thận 1 24 24
Phòng khám 2 12 24
Phòng chuẩn bị 2 9 18
Phòng đặt máy lọc ( 3 máy ) 1 36 36
Phòng nghỉ bệnh nhân 1 24 24
Phòng hóa sinh 1 24 24
Phòng xử lí nước dịch lọc 1 18 18
Kho thiết bị 1 18 18
Khu vệ sinh 2 12 24
3 KHU CẤP CỨU 249
1 Đơn vị cấp cứu
1. Sảnh 1 36 36
2. Phòng đợi cho người nhà bênh nhân 1 18 18
3. Phòng sơ cứu, phân loại 1 24 24
4. Phòng tạm lưu cấp cứu 1 45 45
5. Phòng xử lý ngộ độc 1 18 18
6. Phòng tiểu phẫu 1 24 24
7. Phòng trực theo dõi 1 24 24
8. Kho sạch + kho dơ 2 12 24
9. Vệ sinh, thay đồ nhân viên( nam/ nữ) 2 18 36
II KHU KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 1,371
1 Khoa xét nghiệm 241
Khu nghiệp vụ kỹ thuật
Phòng xét nghiệm tổng hợp 1 100 100
Phòng rửa/tiệt trùng 1 12 12
Phòng vô khuẩn 1 9 9
Kho hóa chất 1 12 12
Phòng trữ máu 1 12 12
Khu phụ trợ
Trực + nhận/ trả kết quả 1 18 18
Phòng lấy mẫu xét nghiệm 1 24 24
Kho chung 1 18 18
Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên( nam/ nữ) 2 18 36
2 Khoa chuẩn đoán hình ảnh 422
2.1 Phòng X quang,MRI
1. Khu vực đặt máy
- Phòng chụp x quang 2 20 20
- Phòng điều khiển 4 6 6
-Phòng MRI 1 30 30
-Phòng CT 1 20 20
2. Khu vực chuẩn bị
- Phòng tháo, thụt 1 9 9
- Phòng nghỉ bệnh nhân 1 9 9
2.2 Siêu âm
- Phòng siêu âm 6 12 72
- Phòng chuẩn bị 1 9 9
2.3 Nội soi
- Phòng nội soi 3 24 72
- Phòng chuẩn bị 1 9 9
2.4 Hành chính, phụ trợ khoa chẩn đoán hình ảnh
- Đợi chụp 1 70 70
- Phòng trưởng khoa 1 18 18
- Phòng hành chính giao ban 1 24 24
- Phòng trực nhân viên 1 12 12
- Kho thiết bị,dụng cụ 1 12 12
- Kho phim, hóa chất 1 12 12
- Khu vệ sinh, thay quần áo( nam / nữ) 2 18 18
3 Khoa thăm dò chức năng 48
1. Điện tim ECG 1 24 24
2. Điện não 1 24 24
4 Khoa dược 213
4.1 Khu vực bảo quản, cấp phát
1. Quầy cấp phát
- Chỗ đợi 1 9 9
- Quầy phát thuốc 1 18 18
2. Kho dược 1 36 36
3. Kho - phòng lạnh 1 12 12
4. Kho bông băng y tế, dụng cụ y tế 1 36 36
5. Kho dự trữ dụng cụ y tế 1 36 36
6. Kho phế liệu 1 12 12
4.2 Các phòng hành chính
1. Phòng hành chính 1 18 18
2. Phòng thống kê, kế toán 1 18 18
4. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên( nam / nữ) 2 9 18
5 Khoa mổ và gây mê hồi sức 333
5.1 Khu vực vô khuẩn
1. Mổ tổng hợp 2 36 72
3. Rửa tay vô khuẩn 1 9 9
4. Cung cấp vật tư 1 18 18
5.2 Khu vực sạch
1. Tiền mê 1 36 36
3. Phòng ghi hồ sơ mổ 1 9 9
5. kho bẩn 1 18 18
6. Kho sạch 1 18 18
5.3 Khu phụ trợ
1. Tiếp nhận bệnh nhân 1 24 24
2. Hồi tỉnh 1 40 40
3. Phòng nhân viên 1 15 15
4. Hội chẩn, đào tạo,sinh hoạt khoa 1 24 24
5. Thay quần áo, vệ sinh ( nam/ nữ riêng biệt) 2 16 32
6. Phòng trưởng khoa 1 18 18
6 Khu đẻ 114
Phòng chờ đẻ 1 24 24
Phòng nghỉ sau đẻ 1 24 24
Phòng đẻ 2 24 48
Phòng thay đồ 2 9 18
III KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
TT Khoa Số giường
1 Khoa nổi tổng hợp 25
2 Khoa YHCT 20
3 Khoa ngoại tổng hợp 25
4 Khoa sản 15
5 Khoa nhi 15
Tổng 100
Tổng diện tích đơn nguyên nội trú 3278
STT Tên  phòng Số Diện tích Tổng S
phòng (m2) (m2)
       Diện tích 1 đơn nguyên 652
* Diện tích phòng bệnh nhân
- Phòng 4 giường 0 0 0
- Phòng 2 giường 8 30 240
- Phòng 1 giường 4 20 80
* Diện tích phòng chức năng  trong đơn nguyên
Phòng hồi sức nhi sơ sinh (8 giường) 1 32 32
Thủ thuật vô khuẩn 1 24 24
Phòng cấp cứu 1 18 18
Chuẩn bị dụng cụ 1 12 12
Phòng trưởng khoa 1 18 18
Phòng bác sỹ 1 24 24
Chỗ trực và làm việc của y tá 1 18 18
Phòng giao ban, sinh hoạt của đơn nguyên…. 1 24 24
Phòng thay quần áo cho nhân viên ( nam) 1 9 9
Phòng thay quần áo cho nhân viên (nữ) 1 9 9
Khu vệ sinh ( nam , nữ) 2 9 18
Kho sạch 1 18 18
Kho bẩn( hộ lý) 1 18 18
Khu vực thân nhân 1 60 60
Khu phơi đồ 1 30 30
*Diện tích đơn nguyên khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng 670
* Diện tích phòng bệnh nhân
- Phòng 4 giường 2 32 64
- Phòng 2 giường 2 22 44
- Phòng 1 giường 4 22 88
* Diện tích phòng chức năng  trong đơn nguyên
Phòng cấp cứu 1 18 18
Phòng sắc thuốc 1 24 24
Phòng xoa bóp, day bấm huyệt 1 18 18
Phòng châm cứu 1 18 18
Phòng rửa hấp, sấy, chuẩn bị dụng cụ 1 18 18
Phòng xông 1 18 12
Phòng điều trị quang điện 1 24 24
Phòng điều trị nhiệt 1 24 24
Phòng điều trị vận động 1 36 36
Phòng thủy trị liệu 1 36 36
Phòng trưởng khoa 1 18 18
Phòng bác sỹ 1 24 24
Chỗ trực và làm việc của y tá 1 18 18
Phòng giao ban, sinh hoạt của đơn nguyên…. 1 24 24
Phòng thay quần áo cho nhân viên ( nam) 1 9 9
Phòng thay quần áo cho nhân viên (nữ) 1 9 9
Khu vệ sinh ( nam , nữ) 2 9 18
Kho sạch 1 18 18
Kho bẩn( hộ lý) 1 18 18
Khu vực thân nhân 1 60 60
Khu phơi đồ 1 30 30
IV KHU HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 395
Phòng chủ tịch 1 30 30
Phòng giám đốc 1 30 30
Phòng phó giám đốc 2 18 36
Phòng họp giao ban 1 36 36
Phòng kế hoạch tổng hợp 1 18 18
Phòng tổ chức cán bộ 1 18 18
Phòng tài chính- kế toán 1 18 18
Phòng y tá điều dưỡng 1 18 18
Phòng lưu trữ hồ sơ 1 24 24
Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học 1 15 21
phòng tổng đài 1 10 10
Hội trường 80 người 1 100 100
Phòng hội thảo, khánh tiết, hội chẩn online 20 người 1 36 36
V KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN 214
- Phòng tiếp nhận đồ dơ 1 15 15
- Phòng phân loại 1 15 15
- Kho đồ vải dơ 1 12 12
- Kho dụng cụ dơ 1 12 12
- Phòng thanh trùng dụng cụ 1 30 30
- Phòng ngâm, giặt, sấy 1 70 70
- Phòng đóng gói 1 15 15
- Phòng hấp 1 15 15
- Kho+ quầy cấp phát 1 30 30
VI KHOA DINH DƯỠNG 212
1. Bếp nấu 1 30 30
3. Soạn chia 1 12 12
4. Kho 2 15 30
7. Kho khô,kho chén dĩa 1 12 12
8. Khu rửa chén dĩa 1 12 12
9. Phòng ăn khách + CBNV 1 100 100
10. Vệ sinh 2 8 16
 
1.4. Đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh 
1.4.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng Bệnh viện 
Xây dựng Bệnh viện thành một cơ sở y tế hoàn chỉnh có quy mô 100 giường bệnh, đáp ứng tiêu chí bệnh viện hạng III, hiện đại với một số chuyên khoa ngang tầm khu vực.
-Các công trình xung quanh bệnh viện.
-Bãi đỗ xe
+Bãi đỗ xe của bệnh nhân ngoại trú
+Bãi đỗ xe của nhân viên
+Bãi đỗ xe của khách đến thăm bệnh nhân
-Các công trình phụ trợ
1.4.2. Đầu tư trang thiết bị 
Cung cấp Trang thiết bị y tế đồng bộ và hiện đại trong chẩn đoán và điều trị nhằm xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (ICT) nhằm đáp ứng một mô hình bệnh viện kiểu mẫu trong chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao.
Hệ thống trang thiết bị được cung cấp cho bệnh viện gồm các thiết bị như thiết bị hiện đại như:
- Các lọai thiết bị khác như hệ thống thiết bị xét nghiệm, dược. Các thiết bị đặc biệt cho các chuyên khoa Mắt, Tai mũi họng, Phẫu thuật và gây mê…
- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (ICT) cho một Bệnh viện kiểu mẫu trong chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao. Phương pháp quản trị Bệnh viện giúp mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý Bệnh viện bằng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử. Hệ thống công nghệ thông tin bao gồm: 
+ Hệ thống hỗ trợ lâm sàng: Bao gồm bệnh án điện tử, trả lời kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.
+ Hệ thống ICT các khoa phòng: Giúp kiểm tra thuốc, xét nghiệm, quản lý truyền máu, quản lý điều dưỡng, cấp cứu…
+ Hệ thống công nghệ thông tin nối mạng kết nối mạng internet, hội thảo, …
+ Hệ thống ICT sẽ thường xuyên được bảo trì theo định kỳ, quản lý xâm nhập virus.
1.5. Quản lý dự án
Các hoạt động chính Quản lý dự án bao gồm: 
-Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động dự án 
-Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động dự án
-Nâng cao năng lực của BQL dự án.
1.5.1. Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động của dự án 
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh sẽ tổ chức thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án có sự hỗ trợ của Sở Y tế. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo về phương hướng tổng thể và điều phối của dự án. Ban chỉ đạo thực hiện dự án sẽ thực hiện những chức năng và nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các văn kiện dự án trình Sở Y tế phê duyệt.
- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu liên quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục yêu cầu tài trợ theo quy định.
- Hỗ trợ dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng báo cáo khả thi của Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Làm đầu mối phối hợp với cơ quan liên quan và đơn vị có liên quan tiến hành các công việc phục vụ cho việc xây dựng báo cáo khả thi và các hồ sơ của Dự án.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Đồng thời, trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh với vai trò là Chủ đầu tư sẽ thành lập BQLDA đầu tư xây dựng bao gồm một số nhân sự kiêm nhiệm của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hòa Bình Xanh và một số nhân sự chuyên trách được tuyển dụng bên ngoài. BQLDA sẽ hoạt động dưới sự quản lý và chỉ đạo của Sở Y tế và các Ban, Ngành chức năng liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án.
Trong giai đoạn thực hiện dự án, BQLDA sẽ tiến hành thuê tuyển Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ BQLDA trong quá trình xây dựng cũng như chuyển giao vận hành cơ sở vật chất của Bệnh viện mới. Tư vấn Quản lý dự án sẽ hỗ trợ BQLDA những nội dung cơ bản như sau:
- Quy trình, thủ tục quản lý dự án tổng thể: Chuẩn bị sổ tay thực hiện dự án mô tả quy trình thực hiện dự án, quy trình đảm bảo chất lượng là cơ sở hướng dẫn các nhà thầu tư vấn, xây dựng và cung cấp thiết bị trong quá trình thực hiện dự án.
- Chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án và kế hoạch tài chính của dự án: Hỗ trợ BQLDA trong việc lên kế hoạch thực hiện tổng thể dự án, kế hoạch thực hiện theo tháng, quý; cập nhật những điều chỉnh cần thiết trong kế hoạch tổng thể; chuẩn bị kế hoạch tài chính tổng thể của dự án và kế hoạch tài chính hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các nhiệm vụ có liên quan khác
- Quản lý tài chính dự án: Hỗ trợ quản lý hệ thống kế toán của dự án, quản lý dòng tiền của dự án, quản lý hệ chứng từ thanh toán, hỗ trợ thực hiện các thủ tục giải ngân khoản vay...vv
- Quản lý đấu thầu: Hỗ trợ lập HSMT, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng.
- Quản lý hợp đồng: Hỗ trợ quản lý, giám sát thực hiện các hợp đồng tư vấn, xây lắp và cung cấp thiết bị.
- Quản lý, giám sát an toàn về môi trường và xã hội của dự án: Cập nhật khung chính sách tái định cư, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường của dự án. Thực hiện giám sát việc thực hiện tái định cư và kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình thi công, đảm bảo rằng các khía cạnh môi trường xã hội được thể hiện trong HSMT, HSDT, kế hoạch thực hiện hợp đồng của các nhà thầu.
- Giám sát, đánh giá hiệu quả của dự án: Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả của dự án, sổ tay hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả dự án.
- Quản lý hoạt động của các nhà thầu tư vấn, xây dựng và cung cấp thiết bị: Hướng dẫn các nhà thầu thực hiện hợp đồng theo quy trình thực hiện dự án được thống nhất trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, đảm bảo rằng hoạt động của các nhà thầu tuân thủ các hợp đồng đã ký, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.
- Hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực về quản lý dự án cho các cán bộ của BQLDA: Đánh giá năng lực về quản lý dự án của các cán bộ BQLDA, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực về quản lý dự án.
- Hỗ trợ quá trình giám sát lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ: Tham gia giám sát quá trình lắp đặt, vận hành thử và chuyển giao công nghệ vận hành, bảo dưỡng các thiết bị cho người sử dụng cuối; Xây dựng quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị chuẩn sẽ áp dụng tại Bệnh viện sau khi nhà thầu cung cấp thiết bị tiến hành bàn giao.
1.5.2. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa hòa Bình
Mục tiêu chính của hoạt động theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện tuân thủ kế hoạch của dự án đề xuất, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng. 
Việc kiểm tra, đánh giá và theo dõi các hoạt đông xây dựng, mua sắm thiết bị, lắp đặt thiết được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dự án thông qua cơ chế phối hợp, báo cáo, đánh giá được thiết lập giữa Ban Quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu, tư vấn và các bên liên quan khác. Theo đó, Tư vấn quản lý dự án sẽ xây dựng kế hoạch, tiến độ làm việc tổng thể của toàn bộ dự án dựa trên kế hoạch cụ thể do các nhà thầu đề xuất. Trong quá trình thực hiện, Tư vấn quản lý dự án phối hợp với Tư vấn giám sát sẽ thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra hoạt động của các nhà thầu nhằm đảm bảo rằng các hoạt động dự án tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng do các nhà thầu đề xuất. Dựa trên các báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm do các nhà thầu chuẩn bị, Tư vấn quản lý dự án sẽ chuẩn bị Báo cáo hoạt động tổng thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm của dự án đồng thời đưa ra những khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết trong quá trình thực hiện.
Ngoài ra, BQLDA sẽ tổ chức các hội thảo đánh giá hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ với sự tham gia của Sở Y tế, các nhà thầu, tư vấn và các bên có liên quan khác nhằm đánh giá kết quả thực hiện, phát hiện những thiếu sót còn tồn đọng, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án đồng thời đưa các giải pháp thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.
1.5.3. Nâng cao năng lực cho BQLDA đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế
Hoạt động nâng cao năng lực cho BQLDA nhằm mục tiêu đảm bảo rằng BQLDA được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác quản lý dự án và các cán bộ BQLDA có đầy đủ kiến thức, năng lực, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác quản lý dự án một cách hiệu quả.
Nội dung chính của hoạt động nâng cao năng lực bao gồm:
- Mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác quản lý dự án: Mua sắm các thiết bị văn phòng, phần mềm và phương tiện giao thông.
- Đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ BQLDA: Tư vấn quản lý dự án sẽ thực hiện Báo cáo điều tra năng lực, đánh giá nhu cầu đào tạo và chương trình đào tạo đối với các cán bộ của BQLDA.
2. Địa điểm xây dựng 
2.1. Giới thiệu chung về địa điểm xây dựng bệnh viện đa khoa:

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha