Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo tác động môi trường là tài liệu bằng văn bản được gửi bởi các đơn vị tư vấn dịch vụ môi trường xét đoán việc đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ngày đăng: 02-08-2017

963 lượt xem

Báo cáo tác động môi trường là tài liệu bằng văn bản được gửi bởi các đơn vị tư vấn dịch vụ môi trường về sự phát triển của bộ phận quản lý bảo vệ môi trường xét đoán việc đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng. 
Báo cáo tác động môi trường dựa trên luật bảo vệ môi trường và các quy định hành chính có liên quan, các dự án xây dựng có thể có một tác động đáng kể đối với môi trường, cần chuẩn bị một báo cáo tác động môi trường, ô nhiễm tạo ra bởi các dự án và xây dựng tác động đối với môi trường để thực hiện một, đánh giá chi tiết toàn diện; dự án xây dựng có thể gây ảnh hưởng nhẹ đối với môi trường, nên chuẩn bị một báo cáo tác động môi trường, ô nhiễm tạo ra bởi các dự án xây dựng và phân tích tác động môi trường hoặc thẩm định đặc biệt; dự án xây dựng trên môi trường ít ảnh hưởng, hình thức đăng ký tác động môi trường đòi hỏi phải có báo cáo. 
Có thể có một tác động đáng kể đến môi trường của dự án xây dựng nói chung bao gồm: máy phát điện và các dự án xây dựng công nghiệp vừa ảnh hưởng đến phát thải các chất ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh đối với môi trường tự nhiên; tác động đối với môi trường tự nhiên và cân bằng sinh thái và trung tâm thuỷ lợi vừa và nhỏ, khai thác mỏ, bến cảng, đường sắt, dự án xây dựng đường cao tốc; cải tạo đất có quy mô lớn và phá rừng của các dự án xây dựng cơ bản; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại và phát triển nguồn động vật hoang dã quý hiếm, hoặc thậm chí dẫn đến sự tuyệt chủng của các dự án xây dựng quy mô vừa; nhiều loại hình bảo tồn thiên nhiên và có hệ sinh thái ảnh hưởng nghiêm trọng về địa chất đặc biệt, khu vực địa mạo là một giá trị khoa học quan trọng của dự án xây dựng. 
Tác động môi trường tới người tham gia vào các dự án xây dựng ảnh hưởng đến môi trường, phải được thực hiện hệ thống báo cáo tác động môi trường phê duyệt. Báo cáo tác động môi trường, là xây dựng các tài liệu cần thiết, tác động môi trường của chính dự án. "Dự án xây dựng Bảo vệ Môi trường Các biện pháp quản lý" quy định rằng nếu không có sự chấp thuận của các báo cáo tác động môi trường hoặc báo cáo tác động môi trường của dự án xây dựng, bộ phận kế hoạch không đi qua thủ tục phê duyệt cuốn sách nhiệm vụ thiết kế, không quản lý đất đai giải phóng mặt bằng, các ngân hàng không cho vay. "Một số vấn đề liên quan Bảo vệ Môi trường," nhấn mạnh rằng "việc phê duyệt dự án xây dựng và quá trình nghiệm thu cuối cùng, dự án xây dựng không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường bộ phận hành chính sẽ không phê duyệt dự án xây dựng báo cáo tác động môi trường hoặc môi trường cơ sở vật chất bảo vệ bản nghiệm thu hoàn thành, thẩm quyền phê duyệt khác có liên quan cần được chấp thuận cho xây dựng hoặc đưa vào sử dụng; các ngân hàng có liên quan không được cho vay các chương trình ở tất cả các cấp, thương mại, xây dựng, công nghiệp và thương mại, quản lý đất đai và các cơ quan khác có liên quan chính phù hợp với trách nhiệm của mình để đảm bảo dự án. việc đăng ký, quy hoạch, sử dụng đất, thiết kế, hoàn thành và chấp nhận tắt "bộ phận bảo vệ môi trường báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt, là một trong những tài liệu mà phải nộp khi đơn vị thi công để áp dụng đối với đất cho việc quản lý đất đai; Nếu không có tài liệu này, bộ phận quản lý đất đai có trách nhiệm không phê duyệt các đơn vị xây dựng các ứng dụng đất. 
Một số mẫu báo cáo ĐTM

Mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường dây dẫn điện 210 KV;

Mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng chung cư cao tầng;

Mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cầu đường bộ, đường cao tốc;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xây dựng nhà máy chế biến thủy sản;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng công trình giao thông;

Các bước lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch KCN;

Các bước lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện.

 

Chuẩn bị một báo cáo tác động môi trường: Báo cáo tác động môi trường đã chuẩn bị về nguyên tắc. Báo cáo tác động môi trường là một trong những hình thức bằng văn bản của chương trình đánh giá tác động môi trường và nội dung, là một đánh giá tác động môi trường tài liệu kỹ thuật quan trọng của dự án. Thực hiện theo các hướng dẫn cần được chuẩn bị: 
Báo cáo kết quả tác động môi trường phải toàn diện, khách quan, công bằng và thường phản ánh việc đánh giá tác động môi trường đầy đủ; báo cáo tác động môi trường phải được lập phù hợp với đặc điểm môi trường và kỹ thuật và mức độ đánh giá; các dự án phức tạp nên báo cáo, tiểu báo cáo chính; báo cáo chính phải súc tích, các điểm báo cáo một báo cáo đặc biệt, bao gồm trong cơ sở tính toán; viết báo cáo chính xác và biểu đồ phải rõ ràng, lập luận phải rõ ràng. 
Tác động Môi trường Tuyên bố chuẩn bị các yêu cầu cơ bản để chuẩn bị một báo cáo tác động môi trường phải đáp ứng những điều sau đây yêu cầu cơ bản: 
(1) tác động môi trường báo cáo cấu trúc bố cục tổng thể phải đáp ứng các yêu cầu của "Dự án xây dựng Quy chế quản lý bảo vệ môi trường", toàn diện, tập trung và thực tiễn. 
(2) dữ liệu cơ bản đáng tin cậy. cơ sở dữ liệu cơ bản để đánh giá, dữ liệu cơ bản cho bất kỳ lỗi nào, đặc biệt là khí thải ô nhiễm lỗi, mặc dù việc lựa chọn các tính toán chế độ tính toán chính xác và chính xác, kết quả tính toán là sai. Do đó, dữ liệu cơ bản phải là đáng tin cậy. thông số khác nhau cần được tiến hành để xác minh cùng một dữ liệu từ các nguồn khác nhau xuất hiện. 
(3) Chế độ dự đoán hợp lý và các thông số được chọn dự đoán mô hình có điều kiện áp dụng nhất định. Thông số cũng thay đổi các chất ô nhiễm và điều kiện môi trường khác nhau. Do đó, các phương thức dự đoán và các thông số nên được lựa chọn "theo điều kiện địa phương." Chế độ nên nguồn gốc các điều kiện và điều kiện đánh giá môi trường chế độ tương tự. Chọn các thông số tóm tắt và điều kiện môi trường tại thời điểm đánh giá các điều kiện môi trường thông số tương tự. 
(4) Kết luận xem rõ ràng, khách quan và đáng tin cậy. Kết luận phải tính khả thi của dự án xây dựng, lựa chọn địa điểm là hợp lý để thực hiện một câu trả lời rõ ràng, không thể mơ hồ. Kết luận phải căn cứ vào lập luận khách quan dựa trên báo cáo cuốn sách, chứ không phải vì xúc động. 
(5) báo cáo kết quả thông thạo, mạch lạc, văn bản súc tích, không gian không nên quá dài. Trong trường hợp với một bảng xếp hạng toàn diện và thuyết phục nên được đặt trong cơ thể của báo cáo, để vạch ra một giá trị tham khảo nên được đặt trong các phụ lục của báo cáo. 
(6) Báo cáo tác động môi trường nên được đủ điều kiện để đánh giá một giấy chứng nhận, ký báo cáo, báo cáo được chuẩn bị bởi các giám đốc hành chính của cán bộ, giám đốc kỹ thuật, thẩm định kỹ thuật, chịu trách nhiệm chung cho dự án, tiếp theo là chữ ký chữ ký, chuẩn bị báo cáo người ký kết. 
Chuẩn bị tác động môi trường của các nội dung của báo cáo các yêu cầu bố trí tổng thể hiện nay, báo cáo tác động môi trường phải dựa trên những đặc điểm và đánh giá của lớp môi trường và kỹ thuật, chọn tất cả hoặc một phần của công tác chuẩn bị nội dung sau đây. 
(1) đặc điểm của việc thẩm định báo cáo tác động môi trường dự án mô tả mục đích của công tác chuẩn bị, lập trên cơ sở, một tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, kiểm soát ô nhiễm và các mục tiêu bảo vệ môi trường. 
(2) của dự án xây dựng, bao gồm tên dự án xây dựng, vị trí và tính chất của xây dựng, quy mô xây dựng, dấu chân và kế hoạch sàn nhà máy, quy hoạch và phát triển sử dụng đất, giải pháp sản phẩm và phương pháp xử lý lớn, số lượng người lao động và sinh hoạt bố trí khu vực . 
(3) phân tích kỹ thuật các loại, bao gồm cả vật liệu chính nguyên và các nguồn nhiên liệu và lưu trữ, tài liệu Ping Heng, và số tiền Ping Heng nước, tái sử dụng nước, xử lý nước thải, chất thải, chất thải phóng xạ và khí thải và khí thải khác cách , và trong đó tiếng ồn loại ô nhiễm, thiên nhiên, chứa trong nồng độ khí thải, các giá trị đặc trưng rung khi phát ra và như thế, tái chế chất thải, sử dụng và xử lý, tùy chọn xử lý, và nơi vận chuyển của sự phát triển và sử dụng không gian. 
Nhà nước về môi trường dự án xây dựng xung quanh khu vực này, trong đó có vị trí chất lượng môi trường, địa chất, địa hình và thổ nhưỡng điều kiện, sông, hồ, hồ chứa nước, vịnh thủy văn, thời tiết và khí hậu, không khí, nước mặt, nước ngầm và đất tình hình, khoáng sản, rừng, đồng cỏ, thủy sản và động vật hoang dã, thực vật hoang dã, cây trồng, vv bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, suối nước nóng, khu vực chăm sóc sức khỏe và tình trạng cơ sở vật chất chính trị và văn hóa quan trọng. điều kiện kinh tế-xã hội bao gồm: sự phân bố của các doanh nghiệp hiện công nghiệp và khai thác mỏ và các khu vực dân cư của cuộc sống, mật độ dân số, hồ sơ nông nghiệp, sử dụng đất, điều kiện giao thông và các hoạt động kinh tế-xã hội khác, tình trạng sức khỏe và các trường hợp đặc hữu, ô nhiễm môi trường khác, thiệt hại môi trường thông tin trạng thái. 
Dự báo tác động môi trường bao gồm các dự báo về tác động môi trường của các giai đoạn, phạm vi của dự báo, dự đoán và phương pháp dự đoán, kết quả dự đoán của phân tích và giải thích của họ. 
 Thẩm định dự án xây dựng khi tác động môi trường bao gồm các tính năng xây dựng, phạm vi, mức độ và tính chất của tác động môi trường của dự án xây dựng, đánh giá tác động môi trường cần được lồng ghép và so sánh và phân tích. Rà soát và tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế bảo vệ môi trường các biện pháp, các biện pháp đề xuất dự toán đầu tư, phân tích kinh tế của báo cáo tác động môi trường. Hệ thống giám sát môi trường và quản lý môi trường, tư vấn quy hoạch môi trường. 
Báo cáo tác động môi trường ĐTM đã kết luận việc chuẩn bị các nguyên tắc và yêu cầu của kết luận của báo cáo kết quả tác động môi trường đến kết luận rằng tất cả những kết luận đánh giá phải dựa trên tổng hợp và tóm tắt tất cả công tác thẩm định, chính xác, khách quan tóm tắt mối quan hệ giữa các giai đoạn khác nhau của dự án xây dựng trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt với môi trường địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường thực hiện trong chung rõ ràng và trong những hoàn cảnh cụ thể ảnh hưởng đến môi trường, các quy định, phân tích từ góc độ bảo vệ môi trường, tính khả thi xây dựng các kết quả dự án kết luận. Chuẩn bị kết luận với phần còn lại của việc chuẩn bị báo cáo, những điểm tốt nhất. 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM sẽ bao gồm các kết luận chung sau đây: Thường mô tả trạng thái của môi trường, chất lượng của môi trường đồng thời giải thích những vấn đề chính hiện nay tồn tại trong môi trường, chẳng hạn như tập trung ô nhiễm nhất định vượt quá tiêu chuẩn, một số điển hình sinh thái bị phá hủy và vân vân. Mô tả ngắn gọn về tình trạng của các nguồn ô nhiễm và ảnh hưởng của các dự án xây dựng. Theo đánh giá kết quả dự án, đơn giản và rõ ràng giải thích vị trí của các tác động của các nguồn ô nhiễm và dự án xây dựng, số lượng, chủng loại các chất ô nhiễm, số lượng và nồng độ khí thải và khí thải, phương pháp phát thải. 
Tóm tắt các kết quả dự báo và đánh giá tác động môi trường. Kết luận nêu rõ ảnh hưởng đến giai đoạn khác nhau của quá trình xây dựng thực hiện và đánh giá môi trường tại những thời điểm khác nhau của dự án, đặc biệt là để minh họa ảnh hưởng của giá trị nền chồng lên. 
Khuyến nghị để cải thiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Bình luận về các biện pháp bảo vệ môi trường (bao gồm phòng ngừa ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, các biện pháp giám sát môi trường) được tuân theo một báo cáo đặc biệt trong chương sách, kết luận nên tóm tắt chương. Nếu báo cáo không phải là chương cụ thể trong cuốn sách, trong kết luận nên xem xét đơn giản của các biện pháp bảo vệ môi trường được thông qua. Nó cũng nên tóm tắt những cải tiến và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ ra rằng dự án xây dựng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình thực hiện, có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng trong các trường hợp cụ thể của môi trường. 
Quan trọng hơn là kết luận về tính khả thi về môi trường của dự án. Từ chính sách công nghiệp quốc gia, chính sách môi trường, khả năng tương thích, ổn định, vị trí hoặc lựa chọn dòng bảo vệ sinh thái và quy hoạch xây dựng và quy hoạch liên quan, sản xuất sạch hơn, các biện pháp bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn xả và toàn quyền kiểm soát xả ô nhiễm, về mặt nhận thức của công chúng về tác động môi trường cho các kết quả toàn diện của việc đánh giá. 
Tác động Môi trường Báo cáo chương trình chính:
Trước khi cải cách hệ thống đầu tư quốc gia, tác động môi trường các chương trình chính đánh giá chung: điều tra đầu tiên và đánh giá của các đơn vị thi công hoặc bộ phận phụ trách các đơn vị thẩm định có trình độ tương ứng ủy thác theo hợp đồng; điều tra, đơn vị đánh giá thẩm định lập báo cáo tác động môi trường, công tác thẩm định được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, các đơn vị thi công chính của dự án xây dựng trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, nhưng các dự án đường sắt, vận tải và xây dựng khác có sự chấp thuận của bộ phận hành chính về bảo vệ môi trường đối với sự đồng ý có thể trước khi hoàn thành việc phê duyệt thiết kế sơ bộ, chính quyền xây dựng dự án chịu trách nhiệm về dự án xây dựng báo cáo tác động môi trường (bảng) phiên tòa sơ thẩm; dự án xây dựng báo cáo tác động môi trường để kiểm tra và phê duyệt bởi các bộ phận hành chính của bảo vệ môi trường có quyền phê duyệt. Với những thay đổi trong hệ thống đầu tư quốc gia, các dự án xây dựng tác động môi trường quy định Nhà nước quản lý bảo vệ môi trường chương trình chính tài liệu đánh giá, hệ thống chính phù hợp với các quy định của dự án xây dựng nhà nước, các đơn vị thi công có trách nhiệm nộp báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi hệ thống nộp đơn phù hợp với các quy định của dự án xây dựng nhà nước, các đơn vị thi công nên trong quá trình làm thủ tục nộp hồ sơ; đánh giá tác động môi trường trước khi văn bản phê duyệt; dự án xây dựng hệ thống phê chuẩn theo quy định của nhà nước, các đơn vị thi công có trách nhiệm nộp đơn xin phê duyệt đánh giá tác động môi trường trước khi trình các báo cáo ứng dụng dự án và phê duyệt đánh giá tác động môi trường trước khi bắt đầu của tập tin, hệ thống chính cụ thể, hệ thống chấp thuận, nộp thư mục dự án hệ thống, xem "chính phủ phê duyệt danh mục dự án đầu tư". 
Dự án xây dựng sự cho phép chính báo cáo tác động môi trường theo quy định tại chương trình dự án xây dựng tác động môi trường đánh giá tài liệu chính Cơ quan bảo vệ môi trường: tính chất đặc biệt của dự án xây dựng cơ sở hạt nhân, các dự án tuyệt mật, các dự án xây dựng trên khu vực và Hội đồng Nhà nước phê duyệt của tỉnh hoặc ủy quyền của Hội đồng Nhà nước bộ phận liên quan để phê duyệt dự án xây dựng do Cục Bảo vệ môi trường Nhà nước phê duyệt. Mà chịu trách nhiệm phê duyệt các văn bản đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng do Tổng cục Bảo vệ Môi trường, có thể được giao phó cho khu vực dự án của các tỉnh, khu tự trị và thành phố bảo vệ môi trường bộ phận hành chính đối với chính các văn bản đánh giá tác động môi trường. Bảo vệ môi trường bộ phận hành chính của người được ủy thác dưới sự cho phép chính sự tin tưởng của các văn bản đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng, và nộp cho quyết định phê duyệt Cơ quan bảo vệ môi trường đòi hỏi sự chấp thuận của tài liệu đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng, các đơn vị thi công có trách nhiệm trình Cục Bảo vệ Môi trường, và nộp các tài liệu sau, và tất cả trách nhiệm về tính xác thực của nội dung tài liệu ứng dụng: dự án xây dựng các văn bản đánh giá tác động môi trường cho các ứng dụng chính; dự án xây dựng tác động môi trường phiên bản tài liệu đánh giá nội dung của văn bản chấp thuận đề xuất dự án xây dựng (dự án hệ thống chính) hoặc giấy tờ nộp hồ sơ cấp (nộp dự án hệ thống); phải được nộp theo pháp luật và các quy định có liên quan các tài liệu khác. phép phê duyệt dự án xây dựng khác báo cáo tác động môi trường của cấp tỉnh. Vấn đề môi trường dự án gây nhiều tranh cãi, việc nộp một bộ phận bảo vệ môi trường phê duyệt.

Xem tin tiếp theo tại đây

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha