ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

khi nào và làm thế nào đánh giá tác động môi trường diễn ra riêng biệt từ quá trình chấp thuận khai thác và thăm dò khoáng sản.

Ngày đăng: 07-02-2017

457 lượt xem

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tổng quan

Pháp luật kiểm soát nếu, khi nào và làm thế nào đánh giá tác động môi trường diễn ra riêng biệt từ quá trình chấp thuận khai thác và thăm dò. Các thăm dò và khai thác mỏ phê chuẩn luật bản thân không có bất kỳ yêu cầu để có là một đánh giá tác động môi trường trước khi thăm dò hoặc khai thác bắt đầu.

Khi nào đánh giá tác động môi trường là cần thiết?

Để thăm dò và khai thác khoáng sản trên đất liền hoặc trong phạm vi 3 hải lý bờ biển của lãnh thổ phía bắc, đánh giá tác động môi trường của một đề nghị diễn ra chỉ nếu bộ trưởng lãnh thổ phía bắc của vùng đất, quy hoạch và môi trường có ý kiến thăm dò hoặc khai thác có thể có một tác động đến môi trường "đáng kể".

Tác động môi trường đáng kể là gì?

Không có không có pháp luật giải thích là những gì một tác động môi trường "đáng kể". Tuy nhiên, các trang web cơ quan bảo vệ môi trường lãnh thổ phía bắc có một danh sách các loại công trình mà có thể yêu cầu đánh giá môi trường. Đây là những:

Các đề xuất đó có thể ảnh hưởng đến khu vực của giá trị cao bảo tồn, các loài nguy cấp, bao gồm các vùng đất ngập nước, bờ biển, khu vực khô cằn, biển, cửa sông và các khu vực có cộng đồng quan trọng hay độc đáo.

Các đề xuất đó có thể ảnh hưởng đến các vấn đề quan trọng của lịch sử, văn hoá, khảo cổ học, phong cảnh đẹp, khoa học hay giáo dục.

Đề xuất liên quan đến quan trọng đất xáo trộn, ví dụ như đất thanh toán bù trừ cho nông nghiệp, lâm nghiệp; Các khu công nghiệp và đô thị; nạo vét; lớn các ngành công nghiệp khai quang; bề mặt lát; cơ sở giao thông vận tải.

Đề xuất liên quan đến khai thác tài nguyên, ví dụ như khoan; khai thác khoáng sản; nổ.

Đề xuất liên quan đến điều chỉnh chế độ tự nhiên, ví dụ như thay đổi của thủy văn nước ngầm; Mô hình hệ thống thoát nước; động vật di chuyển; Các mẫu thảm thực vật.

Công trình kỹ thuật lớn, ví dụ như nhà máy điện; đường dây truyền tải; đoạn; cầu; đập và  công trình thủy lợi; công trình vui chơi giải trí.

Thành lập: cơ sở nông, công nghiệp lớn, ví dụ Trang trại nuôi gia xúc; Trang trại chăn nuôi gia cầm; thủy sản; nhà máy tái tạo; và quá trình sản xuất và công nghiệp, ví dụ như dầu tinh luyện và nhà máy xi măng.

Đề xuất liên quan đến điều trị và xử lý chất thải, hoặc có khả năng gây ô nhiễm ví dụ như đại dương bán phá giá; bãi rác; xử lý rác công nghiệp; xả nước làm mát; phun tưới tiêu; xả thải lỏng; ngăn xếp và xả thải.

Các đề xuất đó có khả năng có một tác động lớn đến môi trường xã hội xung quanh hoặc gần đó cộng đồng.

Các đề xuất đó có thể bao gồm một rủi ro đáng kể hoặc mối nguy hiểm cho an toàn công cộng và môi trường.

Cơ quan bảo vệ môi trường làm cho các quyết định về việc tác động môi trường có thể là "quan trọng". Cơ quan bảo vệ môi trường do đó có rất nhiều ý kiến về việc có hay không nên được đánh giá tác động môi trường của một hành động được đề xuất. Rất ít các thăm dò và khai thác khoáng sản hoạt động đi qua quá trình đánh giá môi trường chính thức theo hoạt động đánh giá môi trường.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu một đề nghị không được xem là có một tác động đáng kể môi trường?

Nếu đề xuất không được coi là có một tác động đáng kể, nó có thể không có đánh giá tác động môi trường chính thức sẽ diễn ra. Nếu không có đánh giá tác động môi trường diễn ra, bộ trưởng mỏ và năng lượng chỉ có để xem xét các tác động môi trường trước khi cấp giấy thăm dò và khai thác mỏ phê duyệt trong trường hợp rất hạn chế.

Khi làm bộ luật quốc gia về môi trường áp dụng?

Úc cũng có bộ luật môi trường quốc gia yêu cầu đánh giá môi trường và sự chấp thuận của hành động được đề xuất rằng có khả năng để có một tác động đáng kể về các vấn đề của quốc gia về môi trường nghĩa, chẳng hạn như quốc gia đe dọa loài.

Nếu các hoạt động khai thác khoáng sản được đề xuất trong lãnh thổ phía bắc, đánh giá có thể xảy ra theo lãnh thổ phía bắc đánh giá môi trường luật pháp theo một thỏa thuận song phương giữa chính phủ và các vùng miền.

Các bộ trưởng khối thịnh vượng chung phát triển bền vững, môi trường, dân số, nước và cộng đồng phải phê chuẩn các hành động được đề xuất trước khi nó có thể được thực hiện. Đây là trường hợp ngay cả khi xảy ra quá trình đánh giá theo lãnh thổ phía bắc đánh giá môi trường luật pháp.

Khai thác các hoạt động tại vùng biển của khối thịnh vượng chung, ngoài 3 hải lý bờ biển của lãnh thổ phía bắc, có thể yêu cầu đánh giá tác động môi trường theo luật môi trường quốc gia của Úc nếu những hoạt động có khả năng có một tác động đáng kể về một vấn đề của quốc gia về môi trường nghĩa.

Luật môi trường quốc gia là bảo vệ môi trường của khối thịnh vượng chung và năm 1999 hành động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường và các quy định bảo tồn đa dạng sinh học. Để biết thêm chi tiết về quá trình đánh giá tác động môi trường của khối thịnh vượng chung và làm thế nào để tham gia, đã đọc hoặc tờ trên môi trường tác động đến đánh giá.

 

Quá trình đánh giá tác động môi trường đối với khai thác khoáng sản là gì?

Nếu có một đánh giá tác động môi trường, Bắc Territory môi trường đánh giá đạo luật và thủ tục hành chính về môi trường đánh giá những luật lệ mà đặt ra quy trình pháp lý cho đánh giá môi trường của các đề xuất.

Quá trình đánh giá là:

·        Bộ trưởng bộ mỏ và năng lượng phải cung cấp cho cơ quan bảo vệ môi trường có văn bản thông báo về đề xuất thăm dò hoặc khai thác càng sớm càng tốt sau khi anh ta hoặc cô ấy đã được thông báo về nó. Thông báo phải cho cơ quan bảo vệ môi trường về đề xuất thăm dò hoặc khai thác mỏ và tên và địa chỉ của công ty khai thác mỏ.

·        Bộ trưởng năng lượng và mỏ phải nói với các cơ quan bảo vệ môi trường về một đề nghị khi được thông báo về việc xây dựng"một hành động được đề xuất". Một hành động được đề xuất bao gồm:

o   mang ra khỏi công trình và dự án khác

o   việc làm, hoặc tham gia vào việc làm, quyết định và đề nghị

o   xây dựng các đề xuất

o   chi phí

o   đàm phán, thao tác và thực thi Hiệp định và thỏa thuận (bao gồm cả các thỏa thuận và sắp xếp, và với chính quyền của Liên bang, các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác).

·        Khi một công ty khai thác mỏ áp dụng cho tiêu đề khoáng hoặc khai thác uỷ quyền hoặc giấy phép thăm dò dầu khí hoặc khai thác khoáng sản chấp thuận, bộ trưởng cho mỏ và năng lượng đã được thông báo về một hành động được đề xuất. Các bộ trưởng phải tham khảo các hành động được đề xuất cho các cơ quan bảo vệ môi trường.

·        Nếu bộ trưởng cho mỏ và năng lượng không thể là hành động được đề xuất, cơ quan bảo vệ môi trường có quyền yêu cầu bộ trưởng cho mỏ và năng lượng là một hành động được đề xuất để anh ta hoặc của cô.

o   Vùng đất đai, quy hoạch và môi trường có một bản ghi nhớ hiểu biết với vùng mỏ và năng lượng đó đặt ra những tình huống mà trong đó các vùng mỏ và năng lượng sẽ giới thiệu các hành động được đề xuất cho các cơ quan bảo vệ môi trường. Đây là những:

ü  Dự án nơi dự kiến sự tham gia của khối thịnh vượng chung (ví dụ như khai thác mỏ urani) hoặc đánh giá khối thịnh vượng chung là bắt buộc;

ü  Tất cả các đề xuất phát triển dầu khí;

ü  Tất cả các đường ống dự án xây dựng rơi bên ngoài một hành lang đường ống hiện có;

ü  Dự án mà độ lớn của tỷ lệ sản xuất hoặc thay đổi tỷ lệ sản xuất vượt quá 200 000 tấn mỗi năm của quặng;

ü  Dự án vượt quá 1 triệu tấn khai thác mỗi năm thải cộng với quặng;

ü  Dự án nằm trong vòng:

ü  1 km của một con sông lớn hoặc bờ biển;

ü  2 km của một ranh giới thị trấn côgn hoặc cộng đồng khu vực được công nhận (lưu ý: điều này được dự định để áp dụng cho gần các trung tâm, không phải tất cả municipal hoặc ranh giới shire);

ü  Công viên quốc gia, khu bảo tồn biển, bảo tồn trữ hoặc các khu vực được biết đến môi trường nghĩa; không bao gồm hoạt động thăm dò trên giấy phép thăm dò;

ü  Dự án khai thác khoáng sản mà tổng xáo trộn vượt quá 100 héc ta;

ü  Năng lượng hoặc địa nhiệt dự án mà tổng xáo trộn vượt quá 10 héc ta; và

ü  Dự án nơi mặt đất hoặc mặt nước có thể được đặt tại rủi ro đáng kể.

·        Cơ quan bảo vệ môi trường đã quyết định có hay không một đánh giá tác động môi trường là bắt buộc. Đánh giá tác động môi trường của một đề nghị diễn ra chỉ khi cơ quan bảo vệ môi trường là những ý kiến thăm dò hoặc khai thác có thể có một tác động đáng kể về môi trường.

·        Người dân có quyền tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường. Để biết thêm chi tiết về các tác động môi trường đánh giá quá trình và cộng đồng quyền để tham gia, hãy đọc tờ thực tế của chúng tôi trên tổng quan về đánh giá tác động môi trường

·        Vào cuối quá trình đánh giá tác động môi trường, cơ quan bảo vệ môi trường phải cung cấp các khuyến nghị để bảo vệ môi trường để bộ trưởng cho mỏ và năng lượng.

·        Bộ trưởng cho mỏ và năng lượng làm cho các quyết định phê chuẩn hoặc từ chối đề nghị thăm dò hoặc khai thác khoáng sản.

XEM THÊM TIN MÔI TRƯỜNG ĐTM

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha