BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM TRONG CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Các tác động môi trường là điều cần thiết để đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của một hành động.

Ngày đăng: 07-02-2017

385 lượt xem

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM TRONG CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Các tác động môi trường là điều cần thiết để đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của một hành động. Đây là một nghiên cứu kỹ thuật cơ bản, với các nhân vật khách quan và liên ngành, trong đó dự báo các tác động môi trường tiềm năng của việc thực hiện một dự án hoặc hoạt động để quyết định khả năng tồn tại về môi trường của công trình (đánh giá tác động môi trường).

Sự thành công của việc nghiên cứu tác động môi trường nằm trong việc hình thành một đội ngũ các chuyên gia trong từng yếu tố môi trường để suy niệm trong từng dự án cụ thể (chẳng hạn như các yếu tố của không khí, nước, đất, thực vật, động vật hoang dã nhóm đa ngành , vv). Trong môi trường để xem xét trong một yếu tố dự án, không chỉ đưa vào xem xét những liên quan đến việc thực hiện một công việc như xây dựng đường bộ, nhưng cũng có một tác động môi trường tiềm năng tạo ra hoặc sửa đổi các quy định như vậy là tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu để làm cho chất dẻo ảnh hưởng đáng kể việc sử dụng các container tái chế. Mỗi hành động đề nghị được phân tích dựa trên các tác động môi trường tiềm năng của họ, và cho từng giai đoạn khác nhau tạo nên một dự án.

Nghiên cứu ban đầu của tác động môi trường sơ bộ được phát triển thông tin thư mục có sẵn mà thay thế báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trong trường hợp hoạt động không liên quan đến sử dụng đất thâm canh và mở rộng, chẳng hạn như chụp ảnh trên không, aeromagnetic, địa chất bề mặt, hoặc trong trường hợp hoạt động tác động thấp để phát triển hệ sinh thái không mong manh. Những nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bởi người có trách nhiệm tiêu chí đánh giá của bảo vệ môi trường, và đó sẽ là cơ sở cho việc ra quyết định liên quan đến phạm vi của phân tích môi trường chi tiết hơn sau này. Trong thực tế, giai đoạn này sơ bộ ban đầu chính nó là một phần của kế hoạch đánh giá môi trường tổng hợp của dự án được nghiên cứu.

Một nghiên cứu một phần được dựa trên một số phân tích được thực hiện trên những dự án (cả hai dự án xây dựng và các hoạt động dự án) liên quan đến một số tác động môi trường trong thực hiện của nó sẽ ảnh hưởng đến một phần hình thức môi trường cũng được phát triển. Những tác động môi trường một phần gây ra có thể được giải quyết (loại bỏ hoặc giảm thiểu) áp dụng một loạt các biện pháp khắc phục đơn giản và dễ áp ​​dụng, mà sẽ được thu thập trong các nghiên cứu một phần, và cũng là một phần của kế hoạch đánh giá môi trường tổng hợp của dự án được nghiên cứu.

Nó cũng là cần thiết để tiến hành một nghiên cứu về môi trường-xã hội của môi trường, đó là không có nhiều hơn một chẩn đoán môi trường sơ bộ được thực hiện trên một khu vực địa lý cụ thể sẽ xác định điều kiện môi trường có mặt trong môi trường đó trước khi dự án. Trong đó chẩn đoán trước đó bao gồm tất cả các khía cạnh văn hóa-xã hội, sinh học và phi sinh học của các hệ sinh thái của khu vực tham gia. Trong ngắn hạn, nó là xác định, xác định và mô tả chi tiết các thành phần sinh học và phi sinh học của hệ sinh thái, tức là giữa.

Khi nói đến việc đánh giá các dự án mà thực hiện có thể sản xuất tác động môi trường tiềm năng rất tiêu cực, cả về số lượng và chất lượng, nó là cần thiết để thực hiện các nghiên cứu rất chi tiết và sâu sắc để xem xét các tác động môi trường gây ra và đề xuất một chiến lược môi trường để quản lý. Những nghiên cứu này được đặc trưng bởi phân tích dự án, trong đó nổi bật các khía cạnh môi trường của nó, phân tích các lựa chọn thay thế, xác định và đánh giá tác động thường được thực hiện bằng phương tiện của hai ma trận của tác động qua việc giảm nhẹ tác động lên kế hoạch, đề nghị của biện pháp khắc phục (mà cũng có thể bao gồm các biện pháp đền bù, sự phát triển của kế hoạch tái định cư cho người dân, thực hiện kế hoạch đào tạo, kế hoạch và các chương trình theo dõi, giám sát và giám sát), và cuối cùng là một kế hoạch phục hồi cho sự kết thúc của cuộc sống hữu ích của việc lắp đặt dự. Báo cáo này phân tích các dự án kết quả phải được kèm theo một tài liệu tóm tắt dễ hiểu cho công chúng và nó là cần thiết để làm cho nó có sẵn cho nó để tư vấn và xem xét cho một số thời gian để nâng cao lý lẽ hoặc phản đối nó bằng cách cá nhân và / hoặc tổ chức.

Các giai đoạn theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Bản báo cáo bao gồm các bộ phận khác nhau để hoàn thành như mô tả dưới đây với một phân tích ngắn gọn của mỗi trong số họ:

1. Tổng quan về dự án

Giai đoạn đầu tiên này bao gồm:

Mô tả dự án. Nó sẽ cung cấp một mô tả về các hoạt động hoặc cơ sở trong câu hỏi (ví dụ như một hoạt động có liên quan đến một quá trình nạo vét biển mà là để có được 5 triệu m3 cát mỗi năm, hay việc cài đặt bao gồm một lò quay 750 tấn mỗi xi măng ngày). Cần lưu ý một cách chính xác vị trí của bạn (UTM) dữ liệu địa lý, sự tồn tại và vị trí nếu đó là trường hợp của nguồn nước và cơ sở hạ tầng hiện có, nếu bạn đang phân loại gần như các khu vực bảo vệ đặc biệt, một kế hoạch của dự án (quy mô 1 : 25.000 tối thiểu) mà bạn thu thập tất cả những gì được đề xuất.

Nhu cầu có thể dự đoán thời gian. Trong trường hợp này mô tả cuộc đời của dự án dự kiến.

Liên quan đến sử dụng đất và tài nguyên thiên nhiên khác. Bạn phải mô tả chi tiết những hành động có khả năng để tạo ra một tác động môi trường cũng như các cơ sở của nó, chiều cao, khối lượng, dự trữ, lưu giữ chất thải và khu vực làm việc. Nó cũng cần phản ánh các vật liệu được sử dụng, đất để chiếm, khác bị ảnh hưởng hoặc loại bỏ bởi các dự án (rừng, nước, không khí, ...) tài nguyên thiên nhiên.

Ước tính của các loại hoặc định lượng các chất thải, chất thải và khí thải do vật chất và năng lượng. Nó là cần thiết để đưa cổ phiếu của vật chất và năng lượng mà sẽ cho phép kết hợp các sản phẩm trung gian hoặc các quy trình để xem xét. Nên chỉ ra lượng chất thải khác nhau và lượng khí thải do chi tiết, cho thấy số lượng, chủng loại và thành phần như vậy cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là tiếng ồn, rung động, mùi, lượng khí thải ánh sáng và khí thải hạt.

2. Thảo luận về các lựa chọn thay thế

Phần này nên bao gồm tất cả những khả năng mà tạo thành một khả thi hay không để làm địa điểm có thể dự án đó, thủ tục hoặc các lựa chọn thay thế phù hợp với công nghệ hiện dự án, và việc sử dụng có thể có của các sản phẩm khác nhau và / hoặc các quá trình thay thế. Đối với mỗi phương án cần đánh giá và phân tích quản lý chất thải khác nhau có thể được tạo.

Có hai hình thức hoạt động, hoặc là phân tích và đánh giá các lựa chọn thay thế sơ bộ và một trong số họ được chọn để thực hiện các nghiên cứu tác động môi trường trên đó, hoặc ngược lại, phân tích và đánh giá tác động môi trường của mỗi lựa chọn thay thế có thể (trường hợp ví dụ của một tuyến đường quy hoạch của một con đường hay một đường xe lửa).

3. Đánh giá tác động môi trường có thể dự đoán

Trong trường hợp này, bất kỳ tác dụng có thể, cả trực tiếp và gián tiếp, trên các khía cạnh môi trường khác nhau được đề cập trong luật là dân số, hệ thực vật và động vật, đất, không khí, nước, khí hậu, cảnh quan được đánh giá, cải vật chất, l di sản nghệ thuật và khảo cổ.

Phải có sẵn trên một mặt của một kiểm kê và đánh giá quan trọng về sinh thái và môi trường tương tác (địa điểm và điều kiện môi trường, xác định các cuộc điều tra, xác định số lượng, tương tác và lý môi trường, xác định danh xếp các khu vực bị ảnh hưởng, và môi trường tình hình hiện tại và tương lai của từng phương án), và thứ hai là xác định và đánh giá tác động phân biệt tích cực và tiêu cực, tạm thời và vĩnh viễn, đơn giản và tích lũy hoặc hiệp đồng, trực tiếp và gián tiếp, hồi phục và không hồi phục, phục hồi và phục hồi được, báo chí và không thường xuyên, liên tục và không liên tục, tương thích, nghiêm trọng và quan trọng, và ôn hòa.

Nó là cần thiết rằng các thủ tục và phương pháp được sử dụng trong sự phát triển của giai đoạn này và các tính toán sử dụng cho việc đánh giá và cơ sở khoa học của nó chi tiết. Nó là cần thiết rằng các tác động môi trường để biết tầm quan trọng tương đối của họ, làm cho một đánh giá tổng thể các tác động môi trường của dự án để làm tổ.

4. Đề xuất các biện pháp bảo vệ và khắc phục

Nó là cần thiết để đánh giá những biện pháp được thành lập để giảm thiểu thiệt hại về chất lượng môi trường sau khi thực hiện các hoạt động này. biện pháp khắc phục nên giảm, loại bỏ hoặc bồi thường cho những tác động tiêu cực của hoạt động này. các biện pháp bảo vệ giúp bảo vệ môi trường và giá trị. Trong khi bạn luôn cần được xem xét và áp dụng, là rất cần thiết ít nhất là cho các dự án liên quan đến bề mặt và nước ngầm, đất, không khí (các biện pháp chống bụi, tiếng ồn, mùi), với thảm thực vật, động vật hoang dã, với các hình thái của cảnh quan và di sản văn hóa. Ngoài ra, đặc biệt chú ý phải được dành cho các dự án khai thác khoáng sản, trong đó nó là bắt buộc để khôi phục lại khu vực bị ảnh hưởng, chi tiết các tài liệu tác động môi trường.

 

Các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu các biện pháp bảo vệ và / hoặc chỉnh bổ sung mà là bổ sung của các đề xuất trong dự án.

5. Chương trình giám sát môi trường

Chương trình này chuẩn bị tạo nên một sự đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ và / hoặc điều chỉnh đề xuất trong nghiên cứu tác động môi trường, cũng như những phát sinh trong báo cáo tác động môi trường từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều cần thiết là một báo cáo môi trường ban đầu xác định những gì tình hình đang bắt đầu, cũng như các báo cáo định kỳ (thường là mỗi sáu tháng) với sự phát triển của các hành động và các biện pháp đề ra trong dự án, những kết quả mà có được, được chuẩn bị sẵn sàng những vấn đề họ gặp phải, sự hiệu quả của các biện pháp thực hiện, vv Khi sự cố đặc biệt xảy ra là cần thiết để chuẩn bị báo cáo cụ thể đối phó với họ. Nó cũng phải chuẩn bị một bản báo cáo cuối cùng về kết thúc từng giai đoạn trong đó bao gồm tất cả mọi thứ được thực hiện và đã xảy ra cho đến nay.

Nó thường được báo cáo cần nêu rõ sau đây:

·        Hành động để phát triển trong từng giai đoạn với một chu kỳ và thời gian.

·        Các bài kiểm tra phân tích thực hiện (thông số được đo, tần số, vị trí trên bản đồ này, các điểm lấy mẫu, vv).

·        Các mức đánh giá chương trình phát thải các chất ô nhiễm không khí rung động, và tràn.

·        Một tình trạng dự án nhiếp ảnh và hành động được đề xuất.

·        Khắc phục mới để thực hiện dự án bằng cách tiến hóa, cho thấy hành động mới được ưu tiên, trong đó có một thời gian biểu cho các giai đoạn được chạy, vv biện pháp

·        Giám sát ngân sách và giám sát môi trường chi tiết từng giai đoạn của mỗi vật đối với từng hợp đồng, vv

Tóm tắt

Đó là một yêu cầu bắt buộc đối với việc xử lý môi trường tài liệu nghiên cứu tác động. Trong không quá 25 trang và một cách dễ hiểu nên phản ánh một thời gian ngắn các công việc thực hiện, kết luận đề nghị thay thế, các biện pháp khắc phục và các chương trình giám sát. Điều cần thiết là các thông tin hoặc kỹ thuật khó khăn mà đã gặp phải trong sự phát triển của dự án được đề cập, xác định nguồn gốc và nguyên nhân của họ.

XEM TIN MÔI TRƯỜNG TIẾP THEO

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha