Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

  • Mã SP:DTM BS
  • Giá gốc:150,000,000 vnđ
  • Giá bán:120,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

MỞ ĐẦU

1.        Xuất xứ của dự án

1.1.      Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án

Theo quy hoạch, ngành công nghiệp sơn tĩnh điện được phát triển theo hướng từng bước loại bỏ các công nghệ, thiết bị lạc hậu thay bằng các công nghệ, thiết bị tiên tiến, hạn chế sử dụng các nguyên liệu, hóa chất nguy hại tới môi trường sinh thái và sức khỏe con người, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt và giá trị cao. Tập trung đầu tư vào các nhóm sản phẩm có giá trị sử dụng cao, đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển sản xuất các loại bột sơn tĩnh điện, bột màu, hóa chất, phụ gia cho ngành.

Nhận thấy tầm quan trọng và thị trường phát triển của ngành sơn tĩnh điện, Chủ dự án Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát đã quyết định đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm” tại CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101815071 đăng ký lần đầu ngày 09/03/2016 và Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 14062/16 ngày 03/08/2016 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – đính kèm phụ lục) với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất bột sơn tĩnh điện (tráng phủ kim loại), sản xuất hóa chất cơ bản tại địa chỉ CCN Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan, Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát phối hợp với Công ty TNHH TM DV XD Đoàn Gia Phát tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm”.

Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM được tuân thủ đúng theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Báo cáo ĐTM sẽ là công cụ khoa học nhằm phân tích, đánh giá các tác động có lợi, có hại, trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động của dự án. Qua đó lựa chọn và đề xuất phương án tối ưu nhằm hạn chế, ngăn ngừa và xử lý các tác động tiêu cực đạt tiêu chuẩn môi trường do Nhà nước quy định đảm bảo phát triển bền vững.

1.2.      Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư - Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

Cơ quan phê duyệt dự án “Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm” là Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát.

1.3.      Mối quan hệ của dự án với quy hoạch phát triển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Dự án nằm trong CCN Hoàng Gia tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã được UBND tỉnh Long An cấp Quyết định số 3862/QĐ-UB ngày 13/09/2004 về việc phê duyệt báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Hoàng Gia và Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 19/06/2006 phê duyệt báo cáo ĐTM dự án mở rộng CCN Hoàng Gia.

Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1008/QĐ - BCT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Việc đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 1439/QĐ – TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị Quyết số 249/2015/NQ – HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 3185/QĐ - UBND ngày 09/09/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2.        Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1.     Các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường

Văn bản luật

-       Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

-       Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007.

-       Luật Tài Nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012.

-       Luật Phòng cháy Chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013.

-       Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013.

-       Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014.

Nghị định

-       Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn.

-       Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

-       Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

-       Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

-       Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-       Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

-       Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

-       Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-       Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

-       Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư

-       Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

-       Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT.

-       Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất.

-       Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-       Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

-       Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Quyết định

-       Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

-       QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

-       QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

-       QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

-       QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

-       QCVN 08-MT:2015/BTMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-       QCVN 09-MT:2015/BTMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

-       QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

-       QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

-       TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

2.2.      Các văn bản pháp lý quyết định của cơ quan có thẩm quyền lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

-       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 1101815071, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

-       Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 14062/16 ngày 03 tháng 08 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT26694 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tấn Hưng ngày 31/12/2015.

-       Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ký ngày ngày 08 tháng 04 năm 2016 giữa Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tấn Hưng và Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát.

-       Quyết định số 3862/QĐ-UB ngày 13/09/2004 của UBND tỉnh Long An phê duyệt báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Hoàng Gia.

-       Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 19/06/2006 của UBND tỉnh Long An phê duyệt báo cáo ĐTM dự án mở rộng CCN Hoàng Gia.

2.3.      Các tài liệu sáng lập

-       Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng công trình dự án “Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm”, tháng 10/2016.

-       Các sơ đồ bản vẽ thiết kế liên quan đến Dự án như: Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, thoát nước thải,…

-       Kết quả phân tích hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án do Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu thực hiện tháng 10/2016.

3.        Tổ chức thực hiện ĐTM - Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm” do Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH TM DV XD Đoàn Gia Phát.

3.1.      Chủ đầu tư

-       Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát.

-       Người đại diện: Bà Tô Lệ Phương.

-       Chức vụ: Giám đốc.

-       Địa chỉ: CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

-       Điện thoại: 0723. 751 116                        Fax: 0723. 751 119

3.2.      Đơn vị tư vấn

1.1.      Tên dự án

“Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm”.

1.2.      Chủ dự án

-       Tên Chủ dự án: Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát.

-       Người đại diện: Bà Tô Lệ Phương           Chức vụ: Giám đốc.

-       Địa chỉ liên hệ: CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

-       Điện thoại: 0723. 751 116                                    Fax: 0723. 751 119

-       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 1101815071 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

1.3.      Vị trí địa lý của dự án

1.3.1.    Vị trí địa lý

Dự án “Nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm và hóa chất rửa sơn tĩnh điện công suất 60 tấn sản phẩm/năm” đặt tại CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với tổng diện tích 1.953m2. Toàn bộ diện tích này được Công ty TNHH Khoa kỹ thuật Tinh Thành Phát thuê lại của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tấn Hưng theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ký ngày ngày 08 tháng 04 năm 2016 (hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được đính kèm trong phụ lục của báo cáo).

Vị trí các hướng tiếp giáp của dự án như sau:

-       Phía Đông giáp       : Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Quần Long.

-       Phía Tây giáp          : Đường nội bộ cụm công nghiệp Hoàng Gia.

-       Phía Bắc giáp          : Công ty TNHH MTV Diệp Thảo Trang.

-       Phía Nam giáp        : Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tinh Uy.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy bột sơn: Xung quanh khu vực dự án là các công ty sản xuất nằm trong CCN Hoàng Gia và đường nội bộ CCN Hoàng Gia, các công ty gần khu vực dự án là Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Quần Long chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa plastic; Công ty TNHH MTV Diệp Thảo Trang chuyên sản xuất sợi, dệt vải, sản xuất hàng dệt và hoàn thiện sản phẩm dệt; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tinh Uy 

Xem tin tiếp theo về DTM

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha