Dự án đầu tư khách sạn 3 sao Hoàng Anh

Dự án đầu tư khách sạn 3 sao Hoàng Anh tạo ra một nơi lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội nghị tiêu chuẩn 3 sao phục vụ tốt các nhu cầu của khách du lịch

Dự án đầu tư khách sạn 3 sao Hoàng Anh

  • Mã SP:DA KS
  • Giá gốc:58,000,000 vnđ
  • Giá bán:52,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư khách sạn 3 sao Hoàng Anh

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5

I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 5

I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư ............................................................................................. 5

I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án............................................................................................. 5

CHƢƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP LÀO CAI                                  8

II.1. Cơ sở hạ tầng ....................................................................................................................... 8

II.1.1. Số lượng ............................................................................................................................ 8

II.1.2. Chất lượng......................................................................................................................... 9

II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn........................................................................................................ 9

II.2. Thị trường khách hàng ....................................................................................................... 10

II.2.1. Khách hàng trong nước ................................................................................................... 11

II.2.2. Khách hàng nước ngoài .................................................................................................. 11

II.3. Sự cần thiết phải đầu tư ..................................................................................................... 11

CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 13

III.1 Xác định cấp hạng công trình ............................................................................................ 13

III.2. Xác định địa điểm xây dựng ............................................................................................. 13

III.3. Xác định quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 14

III.4. Xác định các dịch vụ ........................................................................................................ 14

III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 15

III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 15

III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất ................................................................................................ 15

III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 16

III.5.4. Giải pháp mặt đứng và tổ hợp hình khối công trình...................................................... 16

III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 16

III.5.6. Giải pháp về điện chiếu sáng ......................................................................................... 17

III.5.7. Giải pháp về hệ thống điện thoại ................................................................................... 17

III.5.8. Giải pháp về thoát nước................................................................................................. 17

III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 17

III.5.10. Vệ sinh ......................................................................................................................... 19

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING................................................... 20

IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 20

IV.2. Giá cả................................................................................................................................ 21

IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 21

IV.3.1. Các hình thức đặt phòng................................................................................................ 21

IV.3.2. Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối..................................................................... 22

IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 22

IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 23

IV.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự........................................................................................ 24

IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 24

IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 25

IV.6.3. Đặc điểm tính cách ........................................................................................................ 25

IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 25

IV.6.5. Môi trường làm việc ...................................................................................................... 26

IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm .................................................................................................... 26

IV.7.1. Trước khi khách đến...................................................................................................... 26

IV.7.2. Khi khách đến khách sạn và nhận phòng ...................................................................... 27

IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn ..................................................... 27

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 29

V.1. Nguồn gây tác động ........................................................................................................... 29

V.1.1. Giai đoạn thi công........................................................................................................... 29

V.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 30

V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường ...................................................................... 30

V.2. Đối tượng và quy mô bị tác động ...................................................................................... 31

V.3. Đánh giá tác động .............................................................................................................. 31

V.3.1. Giai đoạn thi công........................................................................................................... 31

V.3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 32

V.4. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường ............... 34

V.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường giai đoạn thi công ......................... 34

V.4.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động....... 36

V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trƣờng............................................................... 39

CHƯƠNG VI: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ ........................................... 40

VI.1. Quy mô khách sạn ............................................................................................................ 40

VI.2. Lựa chọn công suất phục vụ ............................................................................................. 40

VI.3. Bộ máy tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân sự tiền lương.................................................. 40

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN................................................................... 42

VII.1. Tổng mức đầu tư của dự án............................................................................................. 42

VII.1.1. Mục đích lập tổng mức đầu tư ..................................................................................... 42

VII.1.2. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ........................................................................................... 42

VII.1.3. Nội dung....................................................................................................................... 43

VII.2. Nhu cầu vốn lưu động ..................................................................................................... 43

CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 44

VIII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư ................................................................... 44

VIII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ...................................................................................... 44

VIII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................ 44

VIII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay .................................................................................. 44

CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH................................................................ 46

IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 46

IX.2. Tính toán doanh thu.......................................................................................................... 46

IX.2.1. Sản lượng sản phẩm và dịch vụ..................................................................................... 46

IX.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án .......................................................................................... 46

IX.3.Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................... 47

IX.3.1. Chi phí hoạt động .......................................................................................................... 47

IX.3.2. Chi phí tài chính ............................................................................................................ 47

IX.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án.............................................................................. 47

IX. 4.1. Báo cáo thu nhập và các chỉ tiêu hiệu quả của dự án ................................................... 47

IX.4.2. Báo cáo ngân lưu ........................................................................................................... 48

CHƯƠNG X: KẾT LUẬN ........................................................................................................ 49

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chung về dự án

  Tên dự án                            : Khách sạn Hoàng Anhtiêu chuẩn 3 sao

  Địa điểm                             : Phường Phố Mới, TP Lào Cai

  Diện tích                             : 850 m2

  Mục tiêu đầu tư                  : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao

  Quy mô dự án                     : Khách sạn có quy mô 60 phòng

  Hình thức đầu tư                : Đầu tư xây dựng mới

  Tổng mức đầu tư                : 32,985,000,000 đồng

  Mục tiêu của dự án             :

- Tạo ra một nơi lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội nghị tiêu chuẩn 3 sao phục vụ tốt các nhu cầu của khách quốc tế và khách trong nước.

- Tạo thêm việc làm.

- Thu được lợi nhuận chính đáng cho nhà đầu tư.

I.2. Giới thiệu chung về chủ đu 

  Tên công ty                         : Công ty TNHH XNK Hoàng Anh

  Địa chỉ                                : khu K30, phường Phố Mới TP, Lào Cai

  Ngành nghề kinh doanh     : Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn.

  Vốn điều lệ                         : 20.000.000.000đồng

I.3. Căn cứ pháp  xây dựng dự án

  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật Bảo  vệ  môi  trường số  52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của  Quốc  Hội  nước CHXHCN Việt Nam;

  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án

đầu tư xây dựng công trình.

  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc

bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến

lược, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;

  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu

tư và xây dựng công trình;

  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;

  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư

xây dựng công trình;

  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất

lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập

và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;

  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

  Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của   Tổng cục trưởng

Tổng cục Du lịch về việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn;

  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ

tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;

  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

  Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;

 Các tiêu chuẩn Việt Nam

Dự án Khách sạn Hoàng Anhtiêu chuẩn 3 sao được xây dựng dựa trên những tiêu

chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

  TCVN 5065 -1990 : Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế;

  TCVN 4391-2009   : Khách sạn – Xếp hạng ;

  TCVN 2737-1995   : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

  TCXD 229-1999     : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;

  TCVN 375-2006     : Thiết kế công trình chống động đất;

  TCXD 45-1978       : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

  TCVN 5760-1993   : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

  TCVN 5738-2001   : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

  TCVN 2622-1995   : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;

  TCVN-62:1995       : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

  TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

  TCVN 4760-1993   : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

  TCXD 33-1985       : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

  TCVN 5576-1991   :  Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

  TCXD 51-1984       : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

  TCXD 188-1996     : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;

  TCVN 4473:1988    : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;

  TCVN 5673:1992    : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;

  TCVN 6772             : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

  TCVN 188-1996     : Tiêu chuẩn nước thải đô thị;

  TCVN 5502             : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

  TCVN 5687-1992   : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;

  TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

  11TCN 19-84          : Đường dây điện;

  11TCN 21-84          : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

  TCVN 5828-1994   : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;

  TCXD 95-1983       : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;

  TCVN-46-89           : Chống sét cho các công trình xây dựng;

  EVN                        : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SN TI TP.LÀO CAI

II.1.  sở hạ tầng

II.1.1. Số ng

Theo báo cáo của công ty Savills Việt Nam, Tp.Lào Cai có thêm 3 khách sạn gia nhập thị trường trong quý 1/2017, giúp nguồn cung tăng nhẹ 1% so với quý trước, đạt 10,855 phòng.

Tuy nhiên, Savills cho biết, không có khách sạn 4 hay 5 sao nào gia nhập thị trường quý

1 vừa qua. Tính tới thời điểm cuối quý 1/2017, thị trường TPLào Cai có khoảng12 khách sạn từ 3 đến 5 sao. So với cùng kì 2016, nguồn cung khách sạn tại thị trường lớn nhất khu vực phía Bắc tăng 8%. Trong quý 1, công suất thuê phòng trung bình vẫn đạt mức cao 77% như quý trước, chỉ giảm không đáng kể  so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sạn 3 sao đạt công suất thuê phòng cao nhất (80%) trong khi phân khúc 5 sao có công suất cho thuê thấp nhất (74%).

Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, quý đầu năm 2017, cả nước đón tiếp khoảng 1.9 triệu khách du lịch quốc tế. Trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản và Australia vẫn là những nước cung cấp nguồn khách truyền thống tới Việt Nam, là những du khách chi tiêu nhiều nhất và có thể là động lực thúc đẩy chính của doanh thu ngành công nghiệp du lịch và khách sạn ở Việt Nam.

Riêng Tp.Lào Cai đã đón khoảng 672,000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái  và dự kiến đón khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Trong 2 năm gần đây, nguồn cung khách sạn của TP.Lào Cai tăng trưởng mạnh hàng năm ở mức 2 con số như trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới với mức tăng 14% trong năm 2015 và 17% trong năm 2016. Dự kiến con số này sẽ đạt 12% trong năm 2017, tăng khoảng 880 phòng.

  Savills nhận định, thị trường trong tương lai tập trung vào phân khúc cao cấp và các dự án phức hợp với tiện ích hiện đại trong đó có hạng mục khách sạn để thu hút thêm khách quốc tế và khai thác vào nhu cầu du lịch và vui chơi giải trí khách du lịch nội địa.

 

II.1.2.Chất ng

Với nhu cầu ngày càng cao đi song song với những yêu cầu về chất lượng phục vụ ngày

càng khắt khe của khách hàng, ngành khách sạn thành phố cũng đã tiến hành nâng cao chất

lượng phục vụ qua nhiều hình thức như:

Đẩy mạnh đầu tư xây mới, mở rộng và nâng cấp nhiều khách sạn trong hệ thống. Trong đó điển hình là Khách sạn Aristo hơn 250 tỷ đồng để xây dựng  mới, nâng chất lượng phục vụ thành 5 sao. Đầu tư cho khách sạn 4 sao Mường Thanh 300 phòng 

Tổ chức các cuộc thi nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp như:

+ Hội thi lễ tân khách sạn toàn quốc, nhằm khuyến khích sự tăng cường học hỏi và nâng cao chất lượng phục vụ

+ Mở rộng và tăng cường dịch vụ MICE tại khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hành doanh nhân.

II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn 3 sao

Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có một tiêu chuẩn cụ thể, đồng nhất và chính thức nào

về việc phong ―sao‖ khách sạn. Tiêu chuẩn Úc, hoạt động theo AAA Tourism thì khách sạn 5 sao phải có dịch vụ phòng, dịch vụ concierge (như vé máy bay, gửi đồ, cung cấp bản đồ, gọi xe cho khách), phải có các trang thiết bị đẹp, có nhiều loại phòng… Ở Anh thì ETC (English

Tourism Council’s) cũng quy định chung chung phòng phải rộng, nhân viên chuyên nghiệp,

không gian sang trọng…

IV.1. Sn phm

Khách hàng mục tiêu của Khách sạn Hoàng Anhchính là những người có thu nhập cao.

Đây là nhóm khách hàng chịu chi nhưng lại rất khó tính và có những đòi hỏi cao. Vì vậy sản phẩm của khách sạn phải thực sự tốt.

Để đảm bảo yêu cầu đầu tiên và cơ bản nhất: đảm bảo nơi nghỉ ngơi và giấc ngủ ngon

các phòng đều có một số đặc điểm chung:

Về phòng ốc: có kích thước phòng tối thiểu như sau:

+ Buồng ngủ:

+ Buồng 2 phòng: 28,8 m2

+ Buồng đơn : 20 m2

+ Buồng đôi: 20m2

+ Buồng 3, 4 giường:44m2

+ Phòng vệ sinh:6 m2

Về đồ dùng, thiết bị, đồ nội thất khách sạn sẽ cung cấp những sản phảm tốt nhất. Từ vật dụng nhà tắm cho tới giường ngủ, tất cả đều tạo sự thoải mái sang trọng. Khách sạn sẽ phải luôn chú trọng đến những chi tiết dù là nhỏ nhất để khách hàng thật sự thoải mái và yên tâm.

- Hệ thống điện :

+ Độ chiếu sáng đảm bảo theo yêu cầu của từng khu vực.

+ Đèn cấp cứu để đề phòng khi có sự cố xảy ra.

+ Cung cấp điện đầy đủ 24/24 giờ cho sinh hoạt và phục vụ.

- Hệ thống nước :

+ Nước đủ cho sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ.

+ Cấp nuớc nóng : 24/24 giờ.

+ Hệ thống xử lý nước thải và chất thải, đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.

- Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy: Có hệ thống báo cứu hoả và phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Phòng vệ sinh công cộng : có trang bị máy hơ tay, hoặc khăn tay, giấy lau tay.

Khách sạn còn cung cấp hệ thống máy điều hòa tự động và điều khiển đèn cạnh giường đảm bảo giấc ngủ của khách hàng. Ngoài ra khách sạn còn cung cấp những vật dụng : nôi em bé, nước suối miễn phí, dụng cụ pha trà và pha café bên trong phòng, bàn làm việc, tivi LCD vệ tinh, bao gồm những kênh phim ảnh miễn phí 24/24 giờ và các dịch vụ cần thiết như :

- Bảo vệ trực 24/24

- Phục vụ tại phòng 24/24

- Dịch vụ giặt ủi cao cấp

- Dịch vụ khuân vác và giúp việc 24/24 giờ

- Điện thoại gọi quốc tế trực tuyến

- Hệ thống truy cập Internet Wi-Fi miễn phí toàn khách sạn với tốc độ truy cập nhanh

- Hệ thống khóa điện tử hiện đại và an toàn

- Két sắt điện tử trong phòng

- Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

- Quầy bar mini

- Bàn ủi và ghế ủi

- Dịch vụ đưa đón khách chất lượng cao. Khách hàng sẽ được tiếp

đón chu đáo nhất và họ không còn phải lo lắng về vấn đề đi lại.

- Được sử dụng phòng hội nghị riêng (tối đa 10 người) trong một giờ mỗi ngày.

- Buffet sáng tại F&B.

Ngoài những dịch vụ trực tiếp khi thuê phòng, khách hàng còn được cung cấp những dịch  vụ ngoài như bar, phòng hội nghị, phòng spa, gym. Khách sạn sẽ cố gắng chăm sóc khách hàng kĩ lưỡng đem lại cho họ những gì tiện lợi nhất.

IV.2. Giá cả

Giá thuê phòng được tính theo ngày. Thời gian nhận phòng là 14:00 giờ. Thời gian trả

phòng là 12:00 giờ trưa. Giá được tính bằng Đô la Mỹ và Việt Nam đồng, cộng thêm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT. Vì khách hàng mục tiêu là các doanh nhân nên mức giá được đưa

ra đều là giá áp dụng cho phòng đơn.

Chiến lược định giá của khách sạn chủ yếu dựa vào chi phí và vị trí khi sử dụng dịch vụ. Các phòng ở của khách sạn được chia dựa vào diện tích và các dịch vụ  kèm theo. Đó cũng là căn cứ để khách sạn đưa ra chiến lược giá theo chi phí. Diện tích phòng càng tăng thì giá càng cao. Ngoài ra, khách sạn sẽ áp dụng chiến lược đặt giá trước để thu hút khách hàng.

IV.3. nh phân phi

IV.3.1. Các nh thức đặt phòng  Trực tiếp tại khách sn

Vị trí thực tế của khách sạn có vai trò rất quan trọng trong kênh phân phối, bởi đây là một trong những nơi khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ của khách sạn, đồng thời cũng là nơi duy nhất để khách hàng sử dụng các dịch vụ do khách sạn cung cấp. Do đó, một vị trí thuận lợi sẽ  giúp khách sạn thu hút sự quan tâm của khách hàng và giúp khách hàng đưa ra lựa chọn của mình.

Khách sạn Hoàng Anhtọa lạc tại khu trung tâm kinh doanh, mua sắm, thương mại, giải trí sầm uất của Tp. Lào Cai và cách ga Lào Cai khoảng 1 km đường bộ. Bên cạnh đó, vị trí của khách sạn cũng dễ dàng cho khách hàng thỏa mãn gần như tất cả mọi nhu

cầu, từ nhu cầu mua sắm, giải trí, du lịch đến phục vụ nhu cầu công việc trong thời gian khách

hàng nghỉ tại khách sạn.

 Website

Website là một kênh giúp cho khách hàng có thể đặt phòng tại khách sạn nhanh chóng và thuận tiện, do đó việc thiết kế website làm sao thu hút và tạo sự tiện lợi cho khách hàng là một yếu tố rất quan trọng của kênh phân phối.

Website của Khách sạn Hoàng Anhsẽ đưa ra 2 lựa chọn về ngôn ngữ cho khách truy cập dễ dàng sử dụng là Tiếng Anh, Tiếng Việt.

 Mạng xã hội

Facebook và Twitter là hai trong những mạng xã hội phát triển nhất cả tại Việt Nam và

trên toàn thế giới. Sự lớn mạnh của mạng xã hội gắn liền với sự gia tăng về số người sử dụng cũng như mức độ lan tỏa thông tin giữa những người sử dụng. Chính vì thế, Khách sạn Hoàng Anhsẽ sử dụng chúng như là một kênh trao đổi thông tin mới giữa khách sạn với khách hàng. Nội dung trang Facebook và Twitter của khách sạn phải chuyên nghiệp, đồng nhất về ngôn ngữ sử dụng. Thông qua kênh này, khách hàng có thể tìm kiếm những thông tin mới nhất về khách sạn, cũng như có thể đưa ra các ý kiến phản hồi của mình đối với khách sạn.

 Các hình thức đt phòng khác

Khách hàng có thể đăng kí sử dụng dịch vụ khách sạn thông qua điện thoại và fax.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đăng kí bằng cách gửi email trực tiếp đến bộ phận nhận đặt phòng. Một kênh phân phối khác cũng được khách sạn sử dụng là các kênh trung gian như các công ty du lịch, các website chuyên về khách sạn như Agoda, Asiabooking…. Thông qua các

kênh trung gian, việc đăng kí của khách hàng, đặc biệt là khách quốc tế, sẽ dễ dàng và tiện lợi

hơn nhiều so với hình thức đăng kí trực tiếp bởi các khâu thủ tục đều được các đơn vị trung gian giải quyết thay.

IV.3.2. Các hoạt động h trợ cho kênh phân phối

 Đặt phòng trước

Khách sạn cung cấp dịch vụ đặt phòng trước nhằm phòng ngừa sự quá tải khi có quá

nhiều khách hàng đăng kí vào cùng một thời điểm để đem lại sự thoải mái tiện lợi cho khách hàng.

 Chính sách giá khác biệt theo mùa

Khách sạn tiến hành giảm giá cho các khách hàng đặt phòng vào những mùa vắng

khách, chẳng hạn như các dịp lễ, Tết hoặc các ngày cuối tuần nhằm giảm thiểu sự quá tải vào những thời điểm đông khách.

IV.4. Xúc tiến

 Quảng cáo trên các kênh truyền thông

Một trong những công cụ nổi bật để quảng bá hình ảnh khách sạn đến với người dân

trong khắp đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới là sử dụng online marketing. Bằng việc xuất hiện trên tất cả các chuyên trang, blog, diễn đàn website về du lịch cũng như các trang web đặt phòng trực tuyến như: thodia.vn, vinabooking.vn, agoda.vn,… khách sạn Hoàng Anh

sẽ được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Ngoài ra khách sạn sẽ xây dựng

website riêng. Tại đây khách hàng có thể tìm hiểu được những thông tin về lịch sử hình thành, cũng như những hoạt động, những chương trình khuyến mãi hoặc giá phòng được cập nhật thường xuyên và đầy đủ… đặc biệt khách hàng cũng có thể kiểm tra những phòng còn trống đặt phòng trực tuyến ngay tại website.

Bên cạnh đó khách sạn sẽ hợp tác với các công ty du lịch trong và ngoài nước để quảng bá thương hiệu, mang Khách sạn Hoàng Anhđến với những du khách trong và ngoài nước. Nhờ đó mà khách sạn cũng sẽ thu hút và đón tiếp khá nhiều du khách khi đặt chân đến Tp Lào Cai.

 Hoạt động PR

Trong quá trình kinh doanh, không chỉ chuyên tâm về tìm kiếm khách hàng, mang lại

lợi nhuận cho bản thân mình mà Khách sạn Hoàng Anhsẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: hưởng ứng giờ trái đất, tham gia hưởng ứng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

 Hoạt động khuyến mãi  tri ân khách ng:

Khách sạn sẽ thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng mang tên: thẻ thành viên

CLB Khách sạn Hoàng Anhgiành cho các khách hàng quen thuộc và thu hút nhiều thành viên tham gia. Tại đây thành viên là các khách hàng lưu trú của khách sạn sẽ được hưởng những lợi ích rất lớn từ câu lạc bộ.

Khách hàng là thành viên của CLB sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

-    Khách hàng sẽ được phục vụ trái cây tươi miễn phí trong phòng và ngoài ra sẽ có các tờ

tạp chí địa phương và quốc tế.

-    Khách hàng sẽ được nhận phòng trước 11h và giờ trả phòng có thể kéo dài ra tới 16h.

-    Nếu khách hàng đặt phòng trước 24h thì khách sạn sẽ bảo đảm là luôn luôn có phòng.

-    Miễn phí các cuộc gọi trong nước giữa điện thoại bàn với điện thoại bàn

-    Ngoài ra khi tới ngày sinh nhật khách hàng sẽ được tặng những voucher miễn phí cho buffet tối.

Bên cạnh đó, khi là thành viên của câu lạc bộ khách hàng sẽ được tích lũy điểm từ việc sử dụng các dịch vụ cũng như chi phí chi trả cho việc thuê phòng ở khách sạn và sau đó khách

hàng có thể dùng số điểm đó để đổi lấy những phần quà hết sức giá trị từ khách sạn.

IV.5. Nhân viên

 Phát triển mối quan h giữa nhân viên  khách hàng:

Điểm khác biệt lớn nhất: Lòng hiếu khách của Khách sạn Hoàng Anh: Hiếu khách là

một nét đặc trưng và một nét văn hoá đẹp của người dân Việt Nam. Khách sạn sẽ khai thác

điều này để bổ sung vào dịch vụ của mình một cách khá triệt để.

Tại sao lại gọi là "lòng hiếu khách của Khách sạn Hoàng Anh?  Nếu như những nơi

khác quan niệm phục vụ là sự chu đáo và tận tâm, thì ở đây khách hàng còn cảm nhận được cả sự nhiệt tình và 'vui mừng' của những nhân viên phục vụ, lễ tân và của cả quản lý… Nụ cười sẽ luôn xuất hiện trên gương mặt của những nhân viên phục vụ của khách sạn Hoàng Anh.

Khách sạn Hoàng Anhcó rất nhiều phòng ban bộ phận, nhưng có ba bộ phận rất quan trọng của khách sạn là bộ phận lễ tân (FO), bộ phận phòng (HK), Bộ phận bếp( FB).

 B phân Front Office (FO) bao gồm các vị trí:

- Nhân viên tiếp tân

- Nhân viên đặt phòng

- Nhân viên gác cửa

- Nhân viên giao tế

- Nhân viên tổng đài

Đối với Nhân viên đại diện đón khách ở nhà ga và bến xe trung tâm: Khách sạn sẽ hợp tác với ga và bến xe trung tâm tổ chức công tác đưa đón khách. Khách sạn sẽ xây dựng một bộ phận nhân viên đại diện đưa/đón khách ở ga và bến xe trung tâm. Các nhân viên đón khách ở ga và bến xe trung tâm phải thân thiện, chu đáo và nhanh nhẹn. Khách vừa bước xuống xe sẽ nhận được sự đón tiếp ân cần, niềm nở của nhân viên khách sạn, Khi có du khách gặp vấn đề trục trặc về hành lí, nhân viên đưa đón phải nhanh chóng trợ giúp bằng cách liên lạc trực tiếp với các hãng nhà xe để cập nhật tin tức.

Đối với nhân viên bộ phận tiếp tân: Công tác ở bộ phận lễ tân của Khách sạn phải được tổ chức chu đáo và quy cũ nhằm đem đến cho khách hàng cảm giác sự tin cậy, thân thiện và an tâm, hài lòng trong mọi tình huống. Bộ phận Lễ tân là bộ mặt của khách sạn, đây là những vị trí quan trọng đối với cả khách hàng và khách sạn. Bộ phận lễ tân của khách sạn phải tận tình, chu đáo và thân thiện. Họ phải luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất trong thời gian nhanh chóng nhất. Có một khối lượng công việc khá lớn vào những ngày cao điểm nhưng các nhân viên thuộc bộ phận lễ tân của khách sạn vẫn phải luôn cố gắng nhã nhặn, lịch sự, thân thiện, nhanh chóng và chu đáo nhất có thể để làm hài lòng khách hàng và hoàn thành công việc. Nhân viên lễ tân ở khách sạn còn có quy định, nhất định không được tranh cãi với khách hàng hay tỏ thái độ thờ ơ với khách; Đối xử bình đẳng đối với tất cả các đối tượng khách; Nhớ số phòng, nhớ đúng tên khách, luôn sử dụng tên khách trong quá trình đón tiếp và phục vụ; Luôn tôn trọng khách; Tuyệt đối không tranh cãi hay có thái độ thờ ơ đối với khách; Có lời xin lỗi nếu khách phải đợi và nhanh chóng giải quyết cho từng khách.

 Bộ phận House Keeping (HK) bao gm các chức vụ công việc như:

-  Room attendant

-  Butler

-  Assistant Manager

-  HSK Manager

Ở khách sạn, người ta ví bộ phận lễ tân là ―bộ mặt  của khách sạn, còn bộ phận phục vụ

buồng phòng là ―trái tim của khách sạn. Đối với các du khách, khi đi du lịch thì khách sạn là

―gia đình khi xa nhà. Sau khi khách nhận phòng, nhân viên phục vụ phòng là bộ phận chịu trách nhiệm giao tiếp nhiều nhất với khách. Họ phải đáp ứng các yêu cầu từ khách, hướng dẫn

khách, giải đáp các thắc mắc và các câu hỏi từ khách, đồng thời nhận phản hồi của khách

chuyển đến bộ phận lễ tân. Trách nhiệm của nhân viên phục vụ phòng là đảm bảo tiện nghi và sự thoải mái cho khách, tạo cho khách có cảm giác được chăm sóc như đang ở nhà.

Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng, bộ phận quản lý ở khách sạn sẽ đề ra các kỹ thuật, trình tự và các bước nhất định có hiệu quả nhất. Nhân viên phục vụ phòng phải tuân theo cách

lau chùi cụ thể và các bước dọn phòng mà kinh nghiệm cho quản lí thấy rằng ―đó là các bước

tạo nên cách thức làm việc tốt.

 Bộ phận Food and Beverage (FB):

Các đầu bếp phải chịu trách nhiệm điều hành và đảm trách chính các chương trình ẩm thực tại F&B. Các đầu bếp thuộc Khách sạn Hoàng Anhsẽ đều là những đầu bếp rất tài hoa.

Bên cạnh đó, các đầu bếp của khách sạn phải có một thực đơn theo tháng với những

món ăn đặc sắc.. Sự đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và độ sạch sẽ của các đầu bếp ở Khách sạn Hoàng Anhlà 100%.

 Các bộ phận khác:

-  Phục vụ bàn

-  Nhân viên bar, spa, gym

Các nhân viên ở những vị trí này cũng phải thân thiện, mến khách, chu đáo và có tác phong công việc chuyên nghiệp.

IV.6. Tuyển dng  đào tạo nhân sự

IV.6.1.  năng

-  Viết thạo và nói tiếng Anh lưu loát.

-  Khả năng giao tiếp tốt, biết cách diễn đạt vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc.

-  Có khả năng ứng phó tốt, giải quyết khéo léo các khiếu nại và than phiền của khách, tìm kiếm được những giải pháp tốt nhất cho các sự việc phát sinh.

-  Có khả năng chú ý đến các chi tiết khi làm công việc đặt phòng và tính toán tiền nong.

-  Khả năng tổ chức công việc.

-  Nắm được các kỹ năng tính toán.

-  Kỹ năng máy tính văn phòng.

-  Khả năng ghi nhớ các chi tiết.

IV.6.2. Kiến thức 

- Đối với Lễ tân: được đào tạo về nghiệp vụ lễ tân; Có kiến thức cơ bản về kế toán,

thanh toán, thống kê, marketing và hành chính văn phòng; thành thạo Vi tính văn phòng; yêu cầu biết 2 ngoại ngữ (thành thạo Anh văn, Ngoại ngữ còn lại phải sử dụng được); Có kiến thức cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, tuyên truyền quảng cáo…

- Đối với các bộ phận khác: yêu cầu hiểu biết về công việc ứng tuyển, thành thạo Anh văn, các yêu cầu về kiến thức khác.

- Có khả năng giao tiếp với khách .

- Nắm vững những quy định, các văn bản pháp quy của ngành du lịch và các cơ quan quản lý liên quan đến khách và kinh doanh khách sạn.

- Nắm vững nội quy, quy chế quản lý khách sạn; nội quy đối với người lao động trong khách sạn, trong bộ phận lễ tân; Mục tiêu, phương hướng kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ của khách sạn.

- Biết rõ các danh thắng, điểm du lịch của địa phương, các dịch vụ phục vụ khách trong và ngoài khách sạn.

- Nắm được một số quy tắc về ngoại giao, lễ nghi, phong tục tập quán, tâm lý khách của một số quốc gia (thị trường chính của khách sạn ).

IV.6.3. Đc đim tính cách

- Thật thà, trung thực.

- Năng động, nhanh nhẹn, tháo vát và linh họat trong cách xử lý tình huống.

- Siêng năng tỉ mỉ có phong cách làm việc theo quy trình, có tính chính xác và hiệu quả cao.

- Cởi mở và hiếu khách, thân ái, lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ khách.

- Nhiệt tình trong công việc và biết thuyết phục khách.

- Có tính đồng đội trong công việc, luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các nhân viên trong bộ phận

- Công việc HK đòi hỏi sự thật thà, cẩn trọng, chu đáo, có ý thức tiết kiệm điện nwwớc trong khi làm việc.

- Luôn đúng giờ, chính xác và nhạy cảm với yêu cầu của khách thuộc những thành phần khác nhau và đến từ những nền văn hóa khác nhau.

IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình  thể chất

- Sức khỏe tốt.

- Ngoại hình cân đối (không có dị hình, không mắc bệnh truyền nhiễm ).

- Hình thức ưa nhìn, có duyên.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.

Tùy theo vị trí tuyển dụng, Khách sạn Hoàng Anhsẽ yêu cầu ứng viên có những bằng cấp phụ nhất định nhằm đảm bảo tốt công việc. Thường với những nhân viên bộ phận HK và

phụ bếp, khách sạn sẽ tuyển dụng nhân viên làm bán thời gian, sau một thời gian sẽ làm nhân viên chính thức.

IV.6.5. Môi trưng m việc

Trừ khi bạn làm ở vị trí trực tổng đài, còn thì hầu hết thời gian làm việc của các nhân viên lễ tân là phải đứng để chào đón hoặc gặp gỡ khách hàng. Môi trường làm việc giới hạn trong phạm vi tiền sảnh, khu vực đẹp nhất, trang trọng nhất, điều kiện vệ sinh và nhiệt độ ở mức tốt nhất.

Nhân viên phục vụ phòng: công việc phục vụ buồng có mức độ phức tạp không cao, độ

tuổi trung bình của nhân viên thường cao hơn các bộ phận khác.

Với bộ phận bếp: Khách sạn thường xuyên tổ chức đưa nhân viên đi tham gia các cuộc thi quốc tế nhằm học hỏi và nâng cao tay nghề.

IV.6.6. Đng phục

Đồng phục của nhân viên khách sạn sẽ toát lên phong cách vừa hiện đại Tây Âu, vừa

toát lên nét đằm thắm Á Đông, gam màu trầm gợi cảm giác sang trọng, ấm cúng cho khách.

IV.7. Tiến trình tạo sn phm

IV.7.1. Trưc khi khách đến

Khách hàng có thể đặt phòng tại Khách sạn Hoàng Anhqua hai hình thức:

- Đặt phòng bằng lời:

+ Gặp mặt trực tiếp

+ Qua điện thoại.

- Đặt phòng bằng văn bản:

+ Qua thư bao gồm cả thư điện tử

+ Qua fax

Khách đặt phòng phải có thông tin cụ thể : Họ tên, số điện thoại, địa chỉ công tác (nếu có), ngày dự định đến, số ngày lưu lại, số lượng phòng đặt. Nhân viên ở bộ phận đặt phòng (lễ tân, nhân viên tổng đài của khách sạn Hoàng Anh) tiếp nhận các yêu cầu về phòng của khách hàng và căn cứ vào khả năng hiện tại của khách sạn mà cung cấp thông tin về loại phòng, loại giường, vị trí của phòng, trang trí- nội thất bên trong, giá, các chương trình khuyến mãi, quy định về nhận- trả phòng của Khách sạn Hoàng Anhvà những thông tin khác mà khách hàng quan tâm. Trong bước này có hai khả năng có thể xảy ra:

- Khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì sẽ tiến hành tiếp nhận

thông tin đặt phòng và xác nhận chi tiết đặt phòng.

- Khách sạn không có khả năng đáp ứng (hết loại phòng mà khách yêu cầu hoặc không

có phòng….) thì nhân viên tại Khách sạn Hoàng Anhsẽ thực hiện các công việc sau:

+ Thuyết phục khách chọn loại phòng khác.

+ Thuyết phục khách thay đổi thời gian lưu trú nếu khách không đồng ý đổi loại phòng hoặc nếu hết phòng.

+ Nếu thuyết phục được thì tiến hành tiếp nhận thông tin và chi tiết đặt phòng. Nếu thuyết phục không được thì giới thiệu cho khách khách sạn khác.

Một số quy định về nhận và trả phòng tại khách sạn: Giờ nhận phòng: 14:00

Giờ trả phòng: 12:00

Dự án xây dựng ―Khách sạn 3 sao Hoàng Anh tại Thành phố Lào Cai là sự đầu tư cần thiết vì:

- Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể Thành phố Lào Cai đến năm 2020.

- Dự án nằm trong khu phát triển kinh tế năng động, rất có tiềm năng để phát triển.

- Dự án góp phần phát triển kinh tế của Thành phố Lào  Cai.

-  Dự án góp phần đem lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội. Về mặt kinh tế, dự án góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Về mặt xã hội, dự án góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm, tạo thu nhập lâu dài và ổn định cho người dân, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Dự án đầu tư khách sạn 3 sao Hoàng Anh của Công ty sớm đưa vào khai thác và sử dụng có hiệu quả, nhanh chóng hoàn trả vốn đầu tư, Công ty TNHH XNK Hoàng Anh chúng tôi khẳng định việc đầu tư xây dựng Khách sạn Hoàng Anhtheo tiêu chuẩn 3 sao ở Thành phố Lào Cai là cần thiết và hợp lý trong giai đoạn hiện nay.

Xem tin tiếp theo

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha