Giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa

Giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa

Giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa

  • Mã SP:gpmt bv
  • Giá gốc:550,000,000 vnđ
  • Giá bán:540,000,000 vnđ Đặt mua

Giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư

2. Tên dự án đầu tư

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư

3.1. Công suất của dự án đầu tư

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu khác

4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

1.2. Thu gom, thoát và xử lý nước thải

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

2.1. Đối với khí thải công đoạn in

2.2. Hệ thống xử lý khí thải công đoạn tráng, ghép màng

2.3.Hệ thống xử lý khí thải công đoạn đùn ép tạo sợi

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Chương V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Chương VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Cam kết

2. Kiến nghị

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

- Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ các quy định liên quan hiện hành của pháp luật Việt Nam;

- Căn cứ vào Dự toán của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương.

- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty TNHH , khả năng và năng lực của bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương.

Hôm nay, ngày ….. tháng 06 năm 2022, tại Văn phòng Công ty TNHH , chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG:

1. Bên Thuê Dịch Vụ: (gọi tắt là bên A):

Bên A

: CÔNG TY TNHH 

Địa chỉ

:  huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại

: 0273.933.93

Fax: 02733.831.2

Mã số thuế

: 203597812

Đại diện 

: Ông Nguyễn Lê Anh

Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản

: 71000001381 tại ngân hàng TMCP 

2. Bên Cung Ứng Dịch Vụ: (Gọi tắt là bên B)

Bên B

: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ

: 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số thuế

: 0305986789.

Điện thoại

: (028) 22 142 126

 

Đại diện 

: Ông Nguyễn Văn Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản

: 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè , TP. HCM

 

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc thực hiện:

Bên A đồng ý giao và Bên B nhận thực hiện công việc:

+ Lập báo báo và trình Bộ Tài nguyên Và Môi trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Bệnh viện Đa khoa , quy mô 1000 giường” tại Xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+  Bàn giao Giấy phép môi trường của dự án “Bệnh viện đa khoa , quy mô 1000 giường” do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp.

Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu:

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu của Dự án: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, quy mô 1000 giường”

Điều 3. Thời gian, tiến độ thực hiện:

3.1. Tổng thời gian thực hiện: 75 ngày kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

3.2. Tiến độ thực hiện như sau: Tiến độ được tính từ ngày bên A giao đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của bên B bằng văn bản và phải trước khi bên B nhận được tiền tạm ứng thì tiến độ mới được tính.

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Khảo sát, thu thập dữ liệu để lập báo cáo

Tư vấn & Chủ đầu tư

15

2

Viết, xây dựng nội dung báo cáo

Tư vấn

3

Chủ đầu tư dự án đọc/ kiểm tra lại nội dung báo cáo

Chủ đầu tư dự án

2

4

Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư dự án và trình ký hồ sơ

Tư vấn & Chủ đầu tư dự án

3

5

Nộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép

Tư vấn

6

Cơ quan cấp phép đăng tải công khai nội dung báo cáo lên trang điện tử để lấy ý kiến cộng đồng.

Cơ quan cấp phép thành lập Đoàn kiểm tra thực tế và Hội đồng thẩm định

Cơ quan cấp phép

20

8

Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung báo cáo

Cơ quan cấp phép

5

9

Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp phép

Tư vấn & Chủ đầu tư dự án

12

10

Chủ đầu tư dự án Đọc và Ký báo cáo sau khi bổ sung để nộp lại

Chủ đầu tư dự án

3

11

Cấp giấy phép môi trường

Cơ quan cấp phép

15

 (Thời gian trên không bao gồm ngày làm bù, ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết).

Điều 4. Sản phẩm của hợp đồng dịch vụ:

Bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

4.1 Một (01) giấy phép môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp (Bản chính).

4.2 Các văn bản, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng (Bản gốc).

Chất lượng sản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chấp thuận phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành áp dụng cho Dự án.

Điều 5. Giá trị hợp đồng:

5.1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5.2. Giá trị hợp đồng là: 631.257.400 đồng. (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm đồng). Giá hợp đồng đã bao gồm 8% thuế VAT.

Chi phí thực hiện nêu trên đã bao gồm: Chi phí khảo sát, kiểm tra, thẩm định, nộp báo cáo và nhận kết quả; chi phí đưa đón đoàn kiểm tra, thẩm định; chi phí lập Hội đồng thẩm định; phí thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định của Nhà nước; chi phí in ấn hồ sơ, tài liệu và các chi phí có liên quan khác.

5.3. Giá trị quyết toán hợp đồng:

Giá trị quyết toán hợp đồng theo giá trọn gói.

Điều 6. Tạm ứng, Thanh Toán:

6.1 Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 40% giá trị hợp đồng tương đương 212.502.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu năm trăm lẻ hai nghìn đồng), Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên A nhận được công văn tạm ứng đợt 1.

Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- Công văn đề nghị tạm ứng.

- Hợp đồng gốc.

- Chứng thư bảo lãnh tạm ứng với số tiền là: 212.502.000 đồng trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày phát hành và bảo lãnh thực hiện hợp đồng 3% với số tiền là: 15.397.000 đồng trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày phát hành. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải được kéo dài trong 75 ngày.

6.2 Đợt 2: Bên A tạm ứng tiếp 40% giá trị hợp đồng tiếp theo cho Bên B tương đương 212.502.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu năm trăm lẻ hai nghìn đồng) Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giấy phép môi trường dự án “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, quy mô 1000 giường”.

Hồ sơ tạm ứng của đợt 2 bao gồm:

- Công văn đề nghị tạm ứng.

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giấy phép môi trường cho dự án “Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, quy mô 1000 giường” của cơ quan chuyên môn.

6.3 Đợt 3: Bên A tiến hành thanh toán 20% còn lại tương đương 206.253.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm năm mươi ba nghìn đồng) sau khi bên A nhận được sản phẩm tại Điều 4 của hợp đồng này và cùng tiến hành quyết toán và thanh lý hợp đồng này.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán.

+ Một (01) giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (Bản chính).

+ Các văn bản, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng (bản gốc).

- Biên bản thanh lý hợp đồng ký giữa hai bên.

- Hóa đơn VAT ghi nhận giá trị được thanh toán.

- Các tài liệu khác có liên quan.

6.4 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

6.5 Thời hạn tạm ứng và thanh toán: Thời hạn Bên A thanh toán cho Bên B không vượt quá 10 ngày làm việc kể từ khi Bên A nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của Bên B.

6.6 Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam.

Điều 7. Phạt vi phạm hợp đồng.

- Bất kì bên nào vi phạm các điều khoản, các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận quy định trong hợp đồng này và/ hoặc các văn bản, phụ lục đính kèm hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái với thỏa thuận của Hợp đồng và quy định của pháp luật đều được coi là vi phạm hợp đồng.

- Bên A vi phạm các điều khoản tạm ứng hoặc quá hạn thanh toán vượt quá 10 ngày sau khi đã nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định tại hợp đồng này, Bên B được quyền tạm ngừng các công việc của hợp đồng này cho đến khi Bên vi phạm đã tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định của Hợp đồng. (Thời gian tạm ngừng sẽ không được tính vào tiến độ thực hiện hợp đồng)

- Mức phạt chậm tiến độ: Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc chậm tiến độ quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng, thì Bên B phải chịu phạt 1% Giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ và mức tối đa không quá 8% giá trị Hợp đồng.

- Việc thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản hoặc khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng của đợt gần nhất kể từ ngày xảy ra việc vi phạm. Tuy nhiên vẫn không giải trừ cho bên vi phạm khỏi những nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng này.

- Ngoài mức phạt nêu trên, bên vi phạm Hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Điều 8. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục của Hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:

- Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng này; hoặc bên B trì hoãn việc thực hiện toàn bộ hay từng phần hợp đồng này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A, hoặc nhận thấy bên vi phạm thực hiện không đảm bảo hiệu quả, không đúng tiến độ, thời hạn, không đúng yêu cầu các công việc và nghĩa vụ của hợp đồng này.

- Theo thỏa thuận của các bên.

- Các trường hợp khác về đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ thanh toán của Bên A đối với Bên B trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn quy định tại Điều này được căn cứ vào khối lượng công việc Bên B đã thực hiện được Bên A nghiệm thu cho đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng. Đồng thời, trong trường hợp này, Bên B không được nhận bất kỳ một khoản thanh toán nào cho đến khi Bên A xác định được các chi phí mà Bên A sẽ phải gánh chịu do việc chấm dứt Hợp đồng. Bên A có quyền thu hồi các khoản tiền đã thanh toán sau khi đối trừ các khoản Bên A sẽ thanh toán cho các công việc mà Bên B đã thực hiện đúng và được nghiệm thu theo Hợp đồng và các khoản khấu trừ khác (nếu có).

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp đầy đủ thông tin, bàn giao các tài liệu theo yêu cầu của Bên B để phục vụ công tác lập báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng nhưng không làm cản trở hoạt động bình thường của Bên B.

- Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm của Bên B theo quy định Hợp đồng.

- Từ chối nghiệm thu sản phẩm của Bên B không đạt chất lượng, không đúng yêu cầu theo Hợp đồng.

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm dịch vụ không đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng theo thỏa thuận Hợp đồng

- Được yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về tiến độ công việc.

- Trong quá trình cung ứng dịch vụ, Bên A được quyền yêu cầu Bên B phải tuân thủ những yêu cầu hợp lý của Bên A liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.

- Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng/chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo Hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Tạm ứng và thanh toán cho Bên B đúng theo Điều 6 của Hợp đồng này

- Các quyền và nghĩa vụ khác của bên A theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Cam kết đảm bảo có đủ năng lực, nhân lực, phương tiện, điều kiện để cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng này một cách đầy đủ và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.  

- Thực hiện hoàn thành các công việc được quy định của hợp đồng này và theo những thông tin có trong hồ sơ do Bên A cung cấp cho đến khi có kết quả cuối cùng theo Điều 4 của Hợp đồng này.

- Chịu trách nhiệm về hoàn thành tiến độ, thời gian, chất lượng và tính hợp pháp của sản phẩm tại Điều 4 của Hợp đồng này và theo quy định của Nhà nước.

- Bố trí các cán bộ có đủ trình độ, năng lực để thực hiện và chịu trách nhiệm theo nội dung công việc mà hợp đồng đã ký.

- Cam kết đã có đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật đối với dịch vụ do mình cung ứng, không được giao cho bên thứ 3 thực hiện thay công việc dịch vụ, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

- Có trách nhiệm thông báo cho Bên A về nội dung, kế hoạch thực hiện hợp đồng. Thực hiện đúng thời gian tiến độ, công việc theo thoả thuận của hợp đồng.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho Bên A trong việc thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chính sách nhà nước.

- Thực hiện công việc được quy định tại Điều 1 của hợp đồng theo những thông tin có trong hồ sơ do Bên A cung cấp cho đến khi có kết quả cuối cùng theo Điều 4 của hợp đồng này.

- Bên B thực hiện các công việc dịch vụ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt phải chấp hành tuân thủ đúng theo quy chuẩn, quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ.

- Bên B thực hiện công việc dịch vụ theo nguyên tắc khách quan và bảo mật thông tin. Theo đó Bên B không được quyền tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Bên A, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan. Bên B có trách nhiệm bảo mật, bảo quản các tài liệu, hồ sơ và giao lại cho Bên A ngay sau khi kết thúc hoàn tất công việc dịch vụ.

- Tuân thủ, chấp hành các quy định về bảo mật thông tin, không đăng tải thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng và/ hoặc mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, Viber, Web, Blog,…) khi chưa được phép bằng văn bản của Bên A. Trường hợp vi phạm các quy định này, Bên B bồi thường toàn bộ thiệt hại và thực hiện ngay lập tức các biện pháp ngăn chặn, khắc phục theo yêu cầu của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Bên A tổ chức.

- Cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Bên A cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm theo Điều 4 của hợp đồng này.

- Chịu trách nhiệm tư vấn, soạn thảo các văn bản mà Bên A phải làm để trình các ban ngành chấp thuận phê duyệt Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường.

- Bàn giao cho A các sản phẩm/kết quả theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng

- Chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật về chất lượng của hồ sơ báo cáo và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

- Không được phép yêu cầu hay đề nghị Bên A thanh toán hay trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài giá trị thanh toán của Hợp đồng này.

- Các quyền và nghĩa vụ khác của Bên B theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng này. Hợp đồng này được lập và được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam, các điều kiện, điều khoản khác chưa được hai bên thỏa thuận quy định trong hợp đồng này thì sẽ được hai Bên thực hiện, điều chỉnh theo các quy định của pháp luật.

Hai bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp về tư cách pháp nhân, đầy đủ năng lực và thẩm quyền giao kết hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan nhằm hỗ trợ và thực hiện hợp đồng này theo quy định của pháp luật

Nếu bất kỳ điều khoản, thỏa thuận nào của Hợp đồng này bị vô hiệu theo quy định pháp luật thì giá trị pháp lý những điều khoản khác trong Hợp đồng này sẽ không bị vô hiệu. Điều khoản bị vô hiệu do không phù hợp pháp luật sẽ được thay thế bằng một quy định pháp luật có hiệu lực pháp lý phù hợp.

Hai bên có trách nhiệm chủ động thông báo cho nhau kịp thời về quá trình, tiến độ thực hiện hợp đồng nếu xảy ra các vấn đề phát sinh bất thường, trở ngại khách quan, bất lợi, các sự cố, các vấn đề làm ảnh hưởng đến quyền lợi thì các bên có nghĩa vụ phải tích cực chủ động bàn bạc, thảo luận giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi các bên.

Hai bên xác nhận thống nhất rằng hình thức thông báo giữa các bên có giá trị pháp lý là thông qua các hình thức như: Văn bản trao tay, fax, thư điện tử, email, chuyển phát nhanh, thư giao trực tiếp, tin nhắn điện thoại. v..v...do người đại diện các bên chỉ định hoặc do được bổ nhiệm, ủy quyền.  Các thông báo, yêu cầu, đề nghị, khiếu nại .v..v...được xem là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên công ty, đúng người đại diện, đúng hình thức thông báo theo thoả thuận các bên. 

Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác hoặc chỉ định, hợp tác một đơn vị nào khác để thực hiện hợp đồng, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản chính thức của cả hai Bên.

Trong trường hợp các rủi ro hợp đồng xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng thì trách nhiệm đối với các rủi ro được xác định cho các bên sẽ áp dụng thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh của hợp đồng phải được hai bên đồng ý bằng văn bản hoặc phụ lục hợp đồng và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết trên tinh thần hợp tác thông qua thương lượng và theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trường hợp không thỏa thuận giải quyết được, thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Mọi chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện có trách nhiệm phải chi trả thanh toán cho bên thắng kiện bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ chi phí như trả tiền thuê luật sư, các chi phí dịch vụ khác (nếu có).

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và mặc nhiên xem như được thanh lý khi hết hạn hợp đồng, hai bên đã hoàn tất các nghĩa vụ của Hợp đồng và không còn vướng mắc, khiếu nại gì về Hợp đồng. 

Hợp đồng này được lập thành 08 (tám) bản Tiếng Việt, Bên A giữ 06 (sáu) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau.

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (minhphuongcorp.com)

xem Giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha