DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG MẦM NON TAM PHÚ

Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Tam Phú thực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giáo dục

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG MẦM NON TAM PHÚ

  • Mã SP:DADT THMN
  • Giá gốc:60,000,000 vnđ
  • Giá bán:55,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.............................................. 3

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư......................................................................................................... 3

I.2.         Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư............................................................................... 4

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án.............................................................................................................. 4

I.4.         Hình thức đầu tư:............................................................................................................... 4

I.5.         Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:...................................................................................... 4

I.6.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 5

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ......................................................... 8

II.1.       Sự cần thiết phải đầu tư.................................................................................................... 8

II.2.       Mục tiêu đầu tư Trường mầm non Việt Úc..................................................................... 8

II.3.       Hình thức đầu tư:.............................................................................................................. 9

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG......................................................... 10

III.1.     Tổng quan về giáo dục mầm non tại thành phố HCM.............................. 10

III.2.     Tổng quan về thành phố HCM................................................................... 11

3.2.1     Vị trí địa lý........................................................................................................................ 11

3.2.2     Tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015............................................................... 12

3.2.3     Hành chính:...................................................................................................................... 13

III.3.     Phân tích thị trường........................................................................................................ 13

3.3.1     Thị trường ........................................................................................... 13

III.4.     Định vị thị trường và chiến lược kinh doanh................................................................ 16

CHƯƠNG IV:     MÔ TẢ VỀ TRƯỜNG MẦM NON ...................................... 19

IV.1.     Giới thiệu về trường mầm non .......................................................................... 19

IV.2.     SẢN PHẨM DỊCH VỤ:.................................................................................................. 20

CHƯƠNG V:       ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG..................................................... 21

V.1.       Mô tả địa điểm đầu tư xây dựng.................................................................................... 21

V.2.       Phân tích địa điểm đầu tư:.............................................................................................. 22

CHƯƠNG VI:     GIẢI PHÁP KỸ THUẬT & QUI MÔ ĐẦU TƯ.................................... 25

VI.1.     Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế.............................................................................................. 25

VI.2.     Giải pháp thiết kế công trình.......................................................................................... 28

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án................................................................ 28

2.2. Giải pháp quy hoạch:...................................................................................... 28

2.3. Giải pháp kiến trúc:........................................................................................ 28

2.4. Giải pháp kết cấu:.......................................................................................... 28

2.5. Giải pháp kỹ thuật.......................................................................................... 28

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH.......................................... 30

VII.1.   Tiến độ thực hiện - Tiến độ của dự án:.......................................................................... 30

VII.2.   Giải pháp thi công xây dựng - Phương án thi công...................................................... 30

VII.3.   Sơ đồ tổ chức thi công..................................................................................................... 31

VII.4.   Thiết bị thi công chính..................................................................................................... 31

VII.5.   Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 32

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................... 33

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường........................................................................................ 33

VIII.1.1.                Giới thiệu chung............................................................................................................................................ 33

VIII.1.2.                Các quy định và các hướng dẫn về môi trường...................................................................................... 33

VIII.1.3.                Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng............................................................................................. 38

VIII.1.4.                Mức độ ảnh hưởng tới môi trường........................................................................................................... 39

VIII.1.5.                Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường................................................ 40

VIII.1.6.                Chương trình giám sát môi trường........................................................................................................... 41

VIII.1.7.                Kết luận........................................................................................................................................................... 43

CHƯƠNG IX:     TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN......................................................... 45

IX.1.     Cơ sở lập Tổng mức đầu tư............................................................................................ 45

IX.2.     Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................. 45

IX.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt........................................................................................................................ 46

IX.2.2.                    Chi phí thiết bị................................................................................................................................................ 46

IX.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:.................................................................................................................................. 46

IX.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ............................................................................................................... 46

IX.2.5.                    Chi phí khác................................................................................................................................................... 46

IX.2.6.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:.............................................................................................................. 47

IX.3.     KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.................................................................... 47

BẢNG TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ......................................................................... 49

IX.4.     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN......................................................................................... 49

CHƯƠNG X:       HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 50

X.1.       Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội................................................................................... 50

X.2.       Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 50

X.3.       Các chỉ tiêu kinh tế của dự án........................................................................................ 55

X.4.       Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................ 55

CHƯƠNG XI:     KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................... 56

XI.1.     Kết luận............................................................................................................................ 56

XI.2.     Kiến nghị.......................................................................................................................... 56

I.1.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Tam Phú

I.5.1. Các văn bản pháp lý về quản lý đầu tư xây dựng

-        Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014   của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-        Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

-        Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

-    Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-    Quy chuẩn 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho tòa nhà và công trình.

-    Quy chuẩn chất lượng nước thải QC 14:2008/BTNMT cột B.

-    Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

-    Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng.

-    Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

-    Căn cứ QCXDVN 01/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008.

-    Căn cứ Luật sở hữu Trí tuệ số 50/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-    Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

-    Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

-    Căn cứ thông tư số 13/2015/TT-BGĐT ngày 30/06/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

-    Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

I.5.2. Các tiêu chuẩn, Qui chuẩn xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Tam Phú thực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

-    Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

-    Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

-    TCVN 2737-1995       : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

-    TCXD 229-1999          : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;

-    TCVN 375-2006          : Thiết kế công trình chống động đất;

-    TCXD 45-1978            : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

-    TCVN 5760-1993       : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

-    TCVN 6160 – 1996     : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

-    TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

-    TCVN 4760-1993       : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

-    TCXD 33-2006            : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

-    TCVN 5576-1991       : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

-    TCXD 51-1984           : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

-    11TCN 21-84               : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

-    TCXD 95-1983          : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng; 

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha